Grønne krav

Landets finansinstitusjoner vil i tiden som kommer stille langt strengere krav til bærekraftige løsninger når de skal være med å finansiere ulike utbygginger og investeringer. Det er noe byggenæringen nå bare må ta inn over seg.

Den grønne omstillingen har vært over oss lenge, men i tiden vi nå er på vei inn i vil man stramme inn kravene og skru opp forventningene i langt høyere grad enn vi tidligere har sett. Koronapandemien medførte et litt annet fokusområde for hele samfunnet og næringslivet fra starten av 2020, men i takt med en lavere smittetrend og mildere smitteverntiltak, kommer fokuset rundt bærekraft stadig mer frem i lyset igjen. Dette er noe alle, også i byggenæringen, nå må planlegge for.

Og ikke tro at dette er noe som vil gå over, dette er måten å arbeide på i årene fremover og skiftet vi nå er i ferd med å gå inn i vil definere en hel generasjons hverdag.

Byggenæringen har i lang tid blitt trukket frem som en del av utfordringene innen klimapåvirkningen. Næringens totale størrelse og måte å arbeide på, og ikke minst gjennom hva den skaper, er blant sektorene som har størst innvirkning på vårt totale klimagassutslipp. Men samtidig definerer nettopp dette også muligheten som ligger i næringen for å ta en sentral rolle for å nå våre fremtidige felles klimamål. Men dette vil selvsagt kreve mye av en hel næring, og dette vil derfor fordre at næringen selv går foran og drar lasset, og ikke blir en sektor som motvillig må dyttes frem for å kunne være med å bidra.

I stadig større grad ser vi at nettopp dette også har vært en del av næringens utvikling de senere årene. I en periode var man kanskje noe motvillig til å ta stilling til kravene myndighetene satte til næringens virksomheter. Men etter hvert har dette utviklet seg til å bli en utvikling man ønsker å være med å bidra til, før vi nå ser en utvikling der næringen selv også er med på å løfte frem nye løsninger som vil kunne utgjøre en stor forskjell. Byggenæringens verdikjede har nå en rekke innebygde mekanismer som har grønne krav og muligheter som en sentral del av hvordan man arbeider, både i teorien og i praksis ute på byggeplass.

I tiden fremover vil kravene som settes til næringen strammes ytterligere til. Dette vil konkret blant annet slå ut i hvordan finansinstitusjonene arbeider. DNB er nå helt klare på at det vil stille langt strengere grønne krav til lånene de skal innvilge og konsepter de skal være med å finansiere. Dette vil opplagt også bli en del av hvordan byggenæringen skal arbeide. Skal man finansiere utbyggingsprosjekter i tiden fremover må man vise til konkrete grønne og mer sirkulære planer, og de som sitter med pengene sitter i stor grad også med makten. Og om de kommer med nye krav og måter å tenke på, må man bare innrette seg etter dette. Dette er heller ikke noe man må planlegge for et stykke frem i tid, dette er krav som presser seg på allerede nå. Men med den utviklingen en rekke av aktørene har vist den senere tiden, vil mange også opplagt kunne takle en ny slik tid vi nå er på vei inn i. For selv om potensialet er enormt for en mer sirkuler omstilling innen byggenæringen, er dette også en omstilling som er startet og som vi allerede har begynt å se konturene av. Nå må man se til at trykket holdes oppe og at dette er en utvikling som bare får fortsette.