Granstangen skole

Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Joelson

I sitt andre skoleprosjekt med en OPS-modell har Backe Prosjekt med Arkitektgruppen Lille Frøen og Utdanningsetaten samarbeidet om den nye skolen på Furuset i Oslo. Agathon Borgen har utført totalentreprisen av skolen med passivhusstandard, som også er et forbildeprosjekt i FutureBuilt.

Fakta

Sted: Oslo
Prosjekttype: Skole 8. – 10. trinn
Bruttoareal: 6.000 kvm
Byggherre: Backe Prosjekt
Totalentreprenør: Agathon Borgen
Kontraktsum eks mva: 161,5 millioner kroner
Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen
Rådgivere: LARK, RIM: Asplan Viak l RIB: Høyer Finseth l RIBR: Firesafe Consulting l RIG: Løvlien Georåd l RIA: Gert Berger Knudsen l RIE og utførende: Romerike Elektro l RIV: ÅF-Consult
Underentreprenører/leverandører: Heis: Elevator l Prefab stål og betong: Åkrene Mek. Verksted l Grunn-, utomhus- og VA-arbeider: Nordby maskin l Sedumtak: Bergknapp l Peling: Seierstad pelemaskiner l Armering: Leif Hübert l Ferdigbetong: Skedsmo Betong l Gulvstøp: Fron Betong l Gulv-
avretting: Martinsen Gulvavretting l Takelementer: Lett-Tak Systemer l Flisarbeider: Mjøndalen Mur og Puss l Byggevarer: Løvenskiold Handel l Innv. tømmerarbeider: Noveta l Parkett: Parkettpartner l Sportsgulv: Parkett og Idrettsgulv l Listverk og spilekledninger: Hemnes Tre l Utv. vinduer: NorDan l Innv. vinduer: Norgesvinduer Bjørlo l Laminatdører: AT Tre l Foldevegger: Sigmund Olsen Agentur l Lås og beslag: KABA l Taktekking: Nortekk l Blikkenslager: RS Blikk og Miljømontasje l Metallarbeider: Port Innlandet l Glass og fasader: Glassteam l Solskjerming: Hella Norge l Malerarbeider: LG Mal l Himlinger: Bærum Byggmontering l Gymsalgutstyr: Killingmo & Tønsberg l Innredninger: Harald Krogsæter l Brannbeskyttelse: Firesafe l Automatikk og ventilasjon: GK Norge l Skallsikring: Hedengren Security l Kjerneboring og betongsaging: SB Entreprenør l Rør: Bravida, avd. A. Halvorsen & Sønn

Granstangen skole er en seksparallell 8-10 skole dimensjonert for 540 elever og 65 årsverk. Skolen ligger i et område som er med i et områdeløft i kommunens Groruddalssatsing. I den utlyste konkurransen brukte Backe Prosjekt Arkitekt-
gruppen Lille Frøen til å designe et bygg som skulle svare på Utdanningsetatens krav til en formålstjenlig og arealeffektiv skole.

Rasjonelt bygg til riktig pris
– Vi tegnet et bygg med en rasjonell og fleksibel planløsning som ivaretok brukers ønske om en åpen og transparent skole, og som har en velfungerende soneinndeling. Prisbetydning var vektet ca. 40 prosent. Allerede fra dag én har vi hatt et tett samarbeid med Agathon Borgen, Backe Prosjekt og rådgiverne, sier Pål Andresen i Arkitekt-
gruppen Lille Frøen.
Granstangen skole er et OPS-prosjekt (Offentlig Privat Samarbeid), der Backe Prosjekt gjennom Gran Skolebygg AS, skal oppføre, drifte og vedlikeholde skolen i 25 år til leietaker Utdanningsetaten. Dette er en modell som Backe Prosjekt er vel kjent med; de har fra 2012 en tilsvarende avtale med Asak skole i Skedsmo. 


Lønnsomt over tid
– En OPS-modell forutsetter et godt samarbeid med alle involverte gjennom hele prosjektgjennomføringen for å finne løsninger som er i tråd med de kravene som Utdanningsetaten måtte ha. Det gir oss rom til å tenke utover de ordinære rammer for start og slutt – vi planlegger for et langt eierskap. Ved å tenke levetid på materialvalg, kan det forsvares å legge inn økte kostnader og økt kvalitet som står seg over tid. Miljøgevinsten i å benytte vedlikeholdsvennlige materialer gir lange intervaller på utskifting og med begrenset behov for vedlikehold. I tillegg får leietaker et bygg med høy kvalitet. OPS er vinn-vinn for alle parter, slår prosjektleder for Backe Prosjekt, Harald Holtet, fast.
Skolen ligger i et parkliknende grøntområde der bygningsmassen tidligere kun besto av en brakkebarnehage. Agathon Borgen hadde fysisk oppstart i mai 2013. Den vel 6.000 kvm store skolen er pelet til fjell, ligger på en støpt bunnplate på 450 millimeter, og har bærekonstruksjon i stål og hulldekker. Viktige elementer i klimatiltakene for passivhusstandarden er lavkarbonbetong, bruk av miljøvennlige og egnede produkter, resirkulert stål, og grønne tak med overvannshåndtering.
– Det er en tradisjonell konstruksjon, men det er lagt veldig mye forberedelser og jobb i å få bygget tett, blant annet etter gjennomføringer. Vi tok med oss erfaringene fra Asak og Hurdal skole. Det er 350 millimeter isolasjon i yttervegger, og det er brukt Iso3, Moelvens trebindingsverk som har en kjerne av isolasjonsskum, som et bidrag for å minimere kuldebroer, forteller prosjektleder Olav Soldal i Agathon Borgen, som er et selskap i Backe Gruppen.
Kravet til tetthet er 0,6, men tetthetskontrollen viste 0,3 luftomskiftninger pr. time. Prosjektets energirådgiver Espen Løken i Asplan Viak oppgir at netto energibehov iht. passivhusstandarden er beregnet til 61 kWh/kvm pr. år, med levert energi på 49 kWh/kvm pr. år, og at både skolen og gymsalen vil oppnå energikarakter A iht. energi-merkeordningen. Energikildene er varmepumpe vann-vann, med elektrokjele som spisslast for vannbåren varme.

Store glassarealer
Granstangen skole har en tydelig rektangulær form. For å bryte ned volumet valgte arkitektene å kle fasadene på øvre nivå med stående jernvitrolbehandlet lerk, mens administrasjonsdelen i første etasje mot vest har liggende malt panel.
– FutureBuilt ga sterke føringer på hva vi kunne få til med å balansere opp glassarealer kontra behovet for isolering og solkontroll. Derfor er prioritert plassering av glasset der det gir mest nytte for brukerne. forklarer Andresen. Også som en del av interiøret er det en påtakelig stor bruk av glass.
Prosjektet har hatt en løpende dialog med miljøkonsulent Asplan Viak, der bruk, plassering og formater på glassflatene kontra energi- og oppvarmingsbehovet, kontinuerlig har blitt regnet på og vurdert.
– Første etasje, med dypere rom, har mye glass, det samme behovet er ikke til stede i etasjen over. I det store allrommet med amfiet umiddelbart innenfor hovedinngangen er det store takvinduer som gir overlys. Spesialrom og de fellesarealer som henvender seg inn mot skolens kjerneområder og ut mot de flotte omgivelsene har også store glassfelter. Utdanningsetaten ville ha åpenhet og synlighet, det skal være mulig å se og bli sett, sier Andresen.
Allrommet er det umiddelbare midtpunktet, både fysisk og organisasjonsmessig. Hit grenser kantine, auditorium og garderober. Biblioteket skal ha en attraktiv, synlig og sentral plassering ved siden av inngangspartiet. Musikkrommet kan med åpne foldevegger bli en scene mot amfiet. Alle klasserom, grupperom og lærerarbeidsplasser er lagt til andre etasje. Gymsalen på ca. 400 kvm, kan deles i to flater og har en egen inngang for ekstern bruk utenom ordinær skoletid.
– Alt gir en tydelig funksjonsdeling. Det sikrer også en maksimal fleksibilitet, der man om ønskelig kan bruke klasserom uavhengig av trinninndelingen, understreker Andresen.
Prosjektleder Soldal fra Agathon Borgen er meget fornøyd med resultatet etter to års byggetid, og trekker frem det gode samspillet mellom de involverte i prosjektet som en avgjørende faktor.
– Nå er vi i ferd med å overlevere etter en prøvedrifts-periode på over fem måneder. Og vi føler oss sikre på at vi overleverer med nullfeil, helt etter Backe Gruppens strategi, mener Soldal.
– Backe Prosjekt har etter hvert god erfaring fra flere OPS-prosjekter med å sette sammen riktige team tidlig i prosjekteringsfasen. Disse er med på å legge føringer for valg som forankres i hele prosjektgjennomføringen. Arkitektene, Agathon Borgen og vi må ha et trepartssamarbeid sammen med leietaker som må fungere. Her er vi svært fornøyd med det som gjort – av alle på tvers i alle ledd, avslutter Harald Holtet.