God flyt i AF

Kvartalstallene til AF viser at det fortsatt er god flyt i konsernet. Selv om resultatet gikk noe ned, kan de vise til solide tall.

Konsernsjef Pål Egil Rønn kan vise til en omsetning i 3. kvartal på MNOK 1 399 (1 278) og leverer et resultat før skatt på MNOK på 81 (132) i kvartalet. Dette tilsvarer en resultatmargin på 5,8 prosent mot 10,3 prosent i samme kvartal i fjor. Resultat før skatt hittil i år er MNOK 254 (259), noe som gir en resultatmargin på 5,9 prosent (6,6 prosent).

– Jeg er godt fornøyd med tallene. Vi har hatt en liten nedgang i resultatet men vi ligger fortsatt på et meget høyt nivå. Det er vanskelig å oppettholde marginer på over 10 prosent, sier en tilfreds Rønn til Byggeindustrien.

I hovedsak er det innen byggvirksomheten i Sverige nedgangen har kommet. I AF Bygg Göteborg er det tatt et tap på 25 millioner kroner i tredjekvartal. Dette er i hovedsak kvalitetskostnader samt risikoavsetninger på avsluttede prosjekter.

I tillegg er det svake resultater innen energi. AF Energi & Miljøteknikk rapporterer om et negativt resultat op 15 mill i kvartalet. Tapet er i hovedsk knyttet til tekniske entrepriser, og AF har nå avviklet all virksomhet knyttet til rene tekniske entrepriser.

– Fortsatt har organisasjonen potensial til ytterligere forbedring av resultatene. Aktivitetsnivået er nå oppe på et historisk høyt nivå. Ordrereserven forventes å stige fremover spesielt innenfor virksomhetsområdet Bygg, der etterspørselen etter våre tjenester er økende. Våre medarbeidere og vår finansielle posisjon gir et godt fundament for lønnsom vekst både organisk og gjennom oppkjøp, legger Rønn til.

Han forteller det trolig ikke vil komme de store oppkjøpene innen bygg og anlegg, men heller i andre deler av selskapet.

- Det er mye som skjer innen samferdsel, og her skal vi være med å konkurrere om jobbene, sier Rønn.

Han er også godt fornøyd med utviklingen innen boligsalget, som har tatt seg godt opp den senere tiden.

Hittil i år er kontantstrøm fra driften MNOK 209 (576). Netto rentebærende fordringer pr. 30.09.10 var på MNOK 199 (-119), mens avkastning på gjennomsnittlig investert kapital var 35,9 % (36,2 %). Ordrereserven pr. 30.09.10 var på MNOK 6 327 (6 334).

H-verdi i 3. kvartal er 1,0 og sykefraværet er 4,2 % for den norske delen av virksomheten. Hittil i år er H-verdien 1,2 og sykefraværet 3,8 %.