Glasblokkene

Prosjektleder Kristian Brandseth fra Prosjektkontoret i en av hagene.Prosjektlederne Øyvind Steine fra LAB Entreprenør og Jørgen Rohde fra Åsane Byggmesterforretning.
Lablogo

Lablogo

ÅsaneBygg

ÅsaneBygg

Neumannlogo

Neumannlogo

OsBlikk

OsBlikk

SartorDrange

SartorDrange

Thunestvedt

Thunestvedt

BSVest

BSVest

BSIservice

BSIservice

Exact

Exact

Betonggulv

Betonggulv

ÅsaneTrelast

ÅsaneTrelast

Trappekompaniet

Trappekompaniet

Renexlogo

Renexlogo

Bico

Bico

AboraProsjekt

AboraProsjekt

Pilarstillas

Pilarstillas

Ved Haukeland Universitetssjukehus er andre byggetrinn av det nye barne- og ungdomssykehuset fullført. Dette byggetrinnet er på 50.100 kvadratmeter og har en kostnad på 3,9 milliarder kroner, 77.800 kroner per kvadratmeter.

Fakta

Sted: Haukelandsbakken, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, sykehus

Totalkostnad inkl. merverdiavgift: 3,9 milliarder kroner

Entreprisekostnad LAB Entreprenør inkl. merverdiavgift: 1,1 milliarder kroner

Bruttoareal: 50.100 kvadratmeter

Byggherre: Helse Bergen

Hovedentreprenør grunnarbeid, råbygg, tett hus og utomhus: LAB Entreprenør

Arkitekt: KHR Architecture, Henning Larsen og PKA arkitekter

Landskapsarkitekt: Schønherr Landskap

Rådgiver: COWI

Underentreprenører og leverandører: Innredning: Åsane Byggmesterforretning l Oppmåling: Exact Geo Survey l Grunnarbeid: Sartor & Drange l Spunting: Fundamentering l Utv VA: Va-Teknikk Vest l Borehull: Hallingdal Bergboring l Anleggsgartner: Tommys Hage og Anlegg l Betongelementer: NOBI Voss og Loe Betongelementer l Betonggulv: Betonggulv l Taktekking: Fløysand Tak l Solavskjerming: Solskjermingsgruppen og Vental l Smedarbeider: Smihuset l Blikkenslager: Os Blikk og Fasade l Rekkverk: Trappekompaniet l Tømrer: Byggmester Valde og Nævdal Bygg l Maler: RSV Gruppen og Malermester Urdal l Parkett: Bo Andren l Mur og flis: Stor-Bergen Mur og Flis og Smistad Mur og Flis l Elektro: Magnus M Thunestvedt l Ventilasjon: GK Branntetting: Firesafe og Damsgård Brannsikring l Brannsikring: BVS Brannsystemer l Lås og beslag: Låssenteret/Heikki Bruvik og NorLock l Porter: Portmakeren l Baderomsinnredning: Bano l Storkjøkken: Myhrvold l Stillas: Pilar Bergen Stillas l Maskinutleie: Ramirent og Cramo l Rent tørt bygg: Renex Servicepartner Vest og Eir Renhold l Stålkonstruksjoner og montering av hulldekker: UPB l Stålarbeid: BSI Service l Kjerneboring og betongsaging: BS Vest l Blåseisolering: Abora Prosjekt l Glassfasader: HS Hansen l Betongimpregnering: Niro Gruppen l Vaskevogn: Noracon l Fast innredning: Idema l Audiometrirom: IAC l Stoler og pulter i auditorium: Fora Form Kjølerom: Svalinn l Håndlister i trapper: HBH l Listverk, foringer, plater, spiler: Åsane Trelast l Fasadeelementer (innredning) i alle rom og fellesområder: Bico Bygg og Innredning

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Byggherre er Helse Bergen. Bygget er tegnet av KHR Architecture fra Danmark, Rambøll og PKA arkitekter. COWI Trondheim har vært teknisk rådgiver. LAB Entreprenør har hatt to entrepriser; grunnarbeid, råbygg og tett hus og bygningsmessige arbeider innvendig. Bygget har tre etasjer under bakkenivå og fire til seks etasjer over og totalt 2.168 rom. LAB Entreprenørs to kontrakter har en samlet verdi på 1,1 milliarder kroner uten merverdiavgift. Bygging har pågått fra 2017 til 2023, over til sammen 51 måneder. Bygget er ifølge partene ført opp innen tidsplan, budsjett og til rett kvalitet.

Tett hus og innredning samtidig

Prosjektleder Øyvind Steine i LAB Entreprenør forteller at det var utfordrende å bygge tett hus samtidig som innvendig arbeid pågikk.

– Det var viktig å komme i gang med innvendig arbeid så raskt som mulig. Bygget ble derfor bygget tett i delområder slik at innredningsarbeidet kunne starte så tidlig som mulig. Byggets størrelse var også en utfordring, så god planlegging var svært viktig. Vi hadde fem tårnkraner i arbeid samtidig, noe som krevde mye koordinering. Det har vært godt samarbeid mellom aktørene i prosjektet, sier Steine.

Taktplan

Åsane Byggmesterforretning har hatt ansvar for utførelse av alt innredningsarbeidet. Prosjektleder Jørgen Rohde i Åsane Byggmesterforretning sier at før byggingen startet var det satt av seks måneder til samhandlingsfase.

– Taktplanlegging ble utført i tett samarbeid mellom byggherren og alle entreprenørene. Det ble laget en taktplan der hele bygget ble delt inn i kontrollområder. Planen holdt, til tross for utfordringer med Covid, sier Rohde.

Rohde sier at denne planleggingsmetoden var ny for Åsane Byggmesterforretning og at den har gitt gevinster.

– Ved å dele opp i mange mindre ansvarsområder har flere av våre medarbeidere fått mulighet til å ta ansvar. Lederne for hvert ansvarsområde ble kalt vogneiere. På denne måten har mange fått sjansen til å utvikle seg til baser og de aller fleste er glade for at de tok dette ansvaret, sier Rohde.

Det ble praktisert både BIM og Lean Construction i andre byggetrinn av Glasblokkene.

Digital samhandling

Rohde sier at prosjektet har benyttet digitale arbeidsgrunnlag i stedet for tradisjonelle papirtegninger.

LAB Entreprenør har hatt ansvaret for å holde byggeplassen med flyttbare BIM-kiosker både innvendig i bygget og som containerløsninger i råbyggsfasen. Kombinert med utstrakt bruk av nettbrett, mobil og bærbare PCer har dette sørget for lett tilgang på alt arbeidsgrunnlag.

Prosjektleder Kristian Brandseth ved Prosjektkontoret i Helse Bergen sier at prosjektet er gjennomført som et fulldigitalisert prosjekt både i prosjekteringsfasen og byggefasen. Beslutningen om å fulldigitalisere prosjektet ble tatt i 2017 og avtaler med Rendra og dRofus ble etablert. Helse Bergen besluttet samtidig å la Lean, digital samhandling og systematisk ferdigstillelse være sentrale deler av prosjektstrategien.

– Byggherren ønsket å legge til rette for en prosjektgjennomføring med stort fokus på Lean filosofi, Lean metodikk/arbeidsmetoder og verktøy, der alle disse faktorene blir sett i sammenheng og informasjon flyter mellom de digitale verktøy-ene. Dette er det første og det største prosjektet som er gjennomført fulldigitalisert. Det er mange fordeler med digital samhandling. Det legger til rette for åpenhet og god flyt av informasjon. Alle aktører har tilgang til den informasjon de trenger til enhver tid og det er ingen barrierer mellom datasystemene. Det er også en fordel at dokumentasjonen legges inn før bygging starter. På grunn av satsningen på digital samhandling/Lean construction/systematisk ferdigstillelse var vi godt «forberedt» når pandemien slo inn over landet i 2020. Vi kunne kommunisere og rapportere via våre digitale system, sier Brandseth.

Fem avdelinger

Grunntanken i Glasblokkene er at eksperten skal komme til barnet. Det betyr at barn og ungdom skal få både utredning, behandling, opphold, undervisning og aktiviteter på samme sted. Fødende kvinner vil få enerom med sovemulighet for partner.

Andre byggetrinn rommer 12 operasjonssaler, akuttmottak, laboratorium, sengeposter, poliklinikker og en kafé. Bygget har fem avdelinger; barne- og ungdomsklinikk, radiologi og laboratorier for barn og unge, kirurgi barn og unge, føde- og barselsavdeling ved Kvinneklinikken og gynekologisk avdeling ved Kvinneklinikken.

Føde- og barselsavdelingen har fire sengeposter fordelt mellom fire etasjer; Føde A, Føde B, Føde C og Føde D Storken. Dette er kombinerte enheter som ivaretar både fødsler og barseltiden. På fødeavdelingen skal fødsler skje så naturlig som mulig. Det er badekar for smertelindring på de fleste føderommene. Partnere kan være til stede ved fødsel og i barseltiden.

Gynekologisk sengepost har plass til 22 pasienter. Kvinner med kreft i underlivet får tilbud om utredning, diagnostisering, operasjon og eventuelt etterbehandling. De fleste pasientene vil få eget rom med tilhørende bad under oppholdet på sengeposten. Cirka 80 prosent av pasientene vil få enerom.

Vinduer med innebygde solceller

Andre byggetrinn av Glasblokkene er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med varmepanel i himling, samt noe vannbåren gulvvarme. Det er snøsmelteanlegg i gangveier utenfor bygget. Oppvarming er basert på energibrønner, varmesentral og vinduer med cirka 1.400 kvadratmeter innebygde solceller. Ventilasjon er balansert og kjøling skjer via ventilasjon. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 161 kWh, som er det halve av opprinnelig prosjektert energibruk. Bygget er i energiklasse A.

Prosjektet har fått 39 millioner kroner i støtte fra Enova gjennom programmet Energieffektive nybygg. Bygget vil overføre cirka 500.000 kWh årlig til sentralblokka, der energien vil bli brukt til oppvarming av tappevann. Energi fra solcellene på vinduer vil bli brukt til å lade sykehusets elbiler.

1.500 meter spunt

Glasblokkene ligger i Hauke-landsbakken, rett nord for sentralblokka. Tomten er på cirka 24 mål og skråner nedover mot vest. Bygget er fundamentert på fjell. På den sørlige delen av tomten ble det funnet forurensede masser som ble kjørt til deponi. Det er sprengt ut cirka 100.000 kubikkmeter fast fjell. For å sikre byggegropen ble det satt ned cirka 1.500 meter spunt, som står permanent. Under nybygget går det to transporttunneler til sentralblokka, en for personer og en for varer. Det er membran og ventilasjonshull mot radon under bygget.

Åtte tangenter

Andre byggetrinn av Glasblokkene er utformet på samme måte som første byggetrinn, med et tverrbygg og åtte tangenter ut fra dette (fire på hver side). Mellom tangentene er det hager. Kjeller er støpt vanntett. Underetasjene er i plasstøpt betong. Over bakken har bygget bærende konstruksjon av stålsøyler og hulldekker. Fasadene består av cirka 12.500 kvadratmeter glassfasader og cirka 3.300 kvadratmeter med natursteinsmurer.

650 meters stabel med gipsplater

Det er påstøp og i stor grad vinylbelegg på gulvene. Innervegger er i gips og stålstender. Innvendig i trappesjakter er det synlig betongoverflate, utsiden er kledd med kryssfiner. Det er brukt 50.000 plater med gips i bygget og ifølge Rohde ville de nådd 650 meter i høyden hvis de ble lagt oppå hverandre. Det er like høyt som restauranten Skyskraperen på Ulriken. På rom og i korridorer er det systemhimlinger med skjult innfesting. I auditorium, lounge og hovedtrapp er det spilehimlinger.

Det har ifølge Steine gått med cirka 28.000 kubikkmeter ferdigbetong og cirka 2.350 tonn armering.

– Hvis alle bilene som fraktet betongen i prosjektet stod sammenhengende etter hverandre ville de rukket fra Haukeland til Samnanger, eller alternativt fra Oslo til Drammen, sier Steine.

U-verdi på 0,7

I tillegg til hulldekker er det også DT-elementer og trappeelementer i bygget. Tekniske rom er plassert i underetasjer og på taket. Det er i snitt 400 millimeter isolasjon i takene. Fasadene er ifølge Steine prosjektert og levert etter kriterier for passivhus og lavenergibygg på yrkesbygg. Glassfasaden er satt sammen av elementer med fylling eller glass. Fasadeelementer med fylling har en U-verdi på 0,3, mens fasadeelementer med glass har en U-verdi på 0,7.

Det ble praktisert et veldig strengt rent tørt bygg regime i Glasblokkene.

Materialer og overflater er valgt for å ha lang levetid og et rimelig renhold og vedlikehold.

Hovedinngangen ligger i en tangent på byggets oppside med inngang til plan 1. Ambulanseinngang ligger i underetasje. Bygget har ni store heiser. Hele bygget har universell utforming. Det er lydabsorberende plater i himlinger og bak sengegavler.

Bygget har søppelsuganlegg og er fullsprinklet. Solavskjerming skjer med utvendige persienner (totalt 7.000 kvadratmeter) og innvendige rullegardiner i to lag.

360 personer på topp

Fra Glasblokkene er det utsikt mot Bergen sentrum og byens mange byfjell.

Da byggeaktiviteten var på topp var 360 personer med.

– På LAB Entreprenørs kontrakter for Helse Bergen er det produsert cirka 860.000 arbeidstimer på byggeplass. Om lag sju prosent av timene er utført av lærlinger, sier Steine.


Flere prosjekter