Gass til debatt i Stortinget

25. januar presenterte Konsernsjef Odd Håkon Hoelsæter, Statnetts syn på gassmeldingen for Stortinget. Hoelsæter la blant annet vekt på at infrastrukturen for gass og kraft bør ses i sammenheng og utvikles i et helhetlig nordisk perspektiv.

Odd Håkon Hoelsæter påpekte at naturgass vil kunne spille en viktig rolle i utviklingen av det nordiske energisystemet. Derfor deltar Statnett også i en studie, Scandinavian Gas Ring, hvor muligheten for å etablere en gassring mellom Norge, Sverige og Danmark vurderes. Studien skal være ferdig sommeren 2005. Konsernsjefen satte videre naturgass i sammenheng med kommende investeringer i nettet, og presenterte Statnetts planer om å gjennomføre investeringer på 15 mrd NOK i den neste 10 års perioden, skriver Statnett på sine nettsider. Gass positivt for energibalansen Samtidig fremhevet Hoelsæter at det må bygges ny kraftproduksjon i Norge for å bedre energibalansen. I så måte gir ny vann- og vindkraft positive bidrag. Hoelsæter markerte for øvrig at gasskraft i tillegg vil ha egenskaper som er svært verdifulle for det norske kraftsystemet. Først og fremst vil kraftsystemet få økt robusthet ved å ta i bruk ny energibærer. Men produksjonen blir også mer forutsigbar, uavhengig av nedbør og vind, og mer fleksibel i forhold til lokalisering. Reduserte nettinvesteringer I Statnetts kommentar heter det også at ny produksjon i nærheten av forbruket kan redusere nettinvesteringene, redusere nettapene og bedre forsyningssikkerheten.