Fylkestinget slutter seg til Oslopakke 3

Fylkestinget i Akerhus slutter seg til forslag til Handlingsprogram 2014-17 for Oslopakke 3. Oslopakke 3 har en ramme på 13, 4 milliarder kroner for perioden.

Økt kollektivsatsing er del av det reviderte handlingsprogrammet for treårsperioden.

Det nye handlingsprogrammet innebærer ikke store endringer fra gjeldende handlingsprogram, som løper frem til og med 2016. Fylkestinget sluttet seg til handlingsprogrammet, mot stemmene til Fremskrittspartiet. Blant annet inngår en omfattende kollektivsatsing i det nye handlingsprogrammet. Et av hovedmålene for Oslopakke 3 er at det stadig økende transportbehovet skal takles med kollektivtrafikk, gåing og sykling.

- I løpet av denne perioden vil store prosjekter bli ferdigstilt, for eksempel Kolsåsbanen, riksvei 22, Bjørvikautbyggingen og Ulven-Sinsen. Disse prosjektene har trukket store beløp av Oslopakke 3, sier fylkesordfører Nils Aage Jegstad.

Lavere netto bompengeinntekter enn forutsatt vil videre medføre en reduksjon i midler til lokale veiprosjekter. Anleggsarbeidene langs E16 ved Sandvika-Wøyen får blant annet ett års forsinket oppstart.

- Handlingsprogrammet bygger på at det har vært en vesentlig økning i bruk av kollektivtransport. Samtidig viser passeringene i bomringen en avtagende tendens, samt at flere kjører elbil. Dette er en positiv utvikling, men den gir samtidig økonomisk utfordringer, sier Jegstad.

Oslopakke 3 finansieres delvis av fylkeskommunale midler fra Akershus, kommunale midler fra Oslo, statsmidler og netto bompenger. Det overordnede målet med transportpakken er å skape et effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig transportsystem i hovedstadsområdet, og pakken har en revidert økonomisk ramme på 75 milliarder kroner. Den gjeldende avtalen løper frem til 2032.