Fylkesmannen opphever Huken-stoppordre

Fylkesmannen i Oslo og Akershus opphever stoppordren på Huken pukkverk som plan- og bygningsetaten i Oslo kommune utstedte i februar.

Bostyret i Oslo Vei gjenopptok på nyåret virksomheten på Huken pukkverk for å sikre at kreditorene etter Oslo Vei-konkursen skulle få igjen mest mulig av kravene i boet.

Bostyret hadde tatt opp aktiviteten i den sørlige delen av verket, et område hvor det ikke hadde vært drift på 40 år. PBE mente at dette var en del av pukkverket hvor ny aktivitet var søknadspliktig, og sendte dermed ut en stoppordre og trussel om bot på 100.000 kroner dersom denne ikke ble tatt til følge.

Stoppordren ble klaget videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus som nå har kommet med en uttalelse i saken.

”Fylkesmannen har ikke funnet grunnlag for å konstatere at ytterligere masseuttak på Huken del sør er søknadspliktige etter plan- og bygningslovgivningen. Fortsatte masseuttak er per i dag følgelig ikke ulovlige… Klagen har ført frem, og vedtaket blir å oppheve”, står det i vedtaket fra Fylkesmannen som Byggeindustrien har fått tak i.