Frogner skole og kultursenter

På Frogner i Sørum kommune er første byggetrinn av et storstilt skole- og flerbruksanlegg ferdigstilt – et halvt år før tiden.

Fakta

Frogner skole og kultursenter

Sted: Frogner i Sørum kommune

Prosjekttype: Skole- og flerbruksbygg (BT1) + oppussing av et eksisterende skolebygg

Kontraktssum eks mva: 208 millioner kroner (inkludert utomhusareal)

Bruttoareal: ca 7000 kvm BTA

Byggherre: Sørum kommune

Totalentreprenør: Betonmast Romerike

Arkitekt: L2 Arkitekter

Prosjekt- og byggeledelse for byggherren: Stema rådgivning

LARK: Østengen og Bergo

Rådgivere: RIB og RIBr: ÅF Reinertsen l RIG: Løvlien Georåd l RIV: Ingenia l RIBfy: Norconsult l RIA: Brekke & Strand l Miljørådgiver: Rambøll l Teknisk koordinator (ITB): Kaardal Consult

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Rønningen Maskin l Rør: Askim og Mysen Rør l Elektro: Sørum Elektriske l Ventilasjon: Bjerke Ventilasjon l Peling og spunting: Entreprenørservice l Betongarbeider: Stenseth & RS l Prefab begongarbeider: Loe betongelementer l Mur og flis: Mjøndalen Mur og puss l Tømrer: Østerås bygg l Brannsikring: Brann og sikkerhetsforum l Oppmåling: Solli & Hoff Oppmåling l Taktekker: Hesselberg Tak l Gulvsparkling: Epoxy Betong Service l Kjerneborer: Rivtec l Blikkenslager: Søran l Solskjerming: Celcius l Glassarbeider: Noractor l Gulvbelegg/maling/byggtapetsering: MHA Entreprenør l Systemvegg og systemhimling: Bærum byggmontering l Heis: Kone l Vinduer: Norgesvinduet l Ståldører: Norfo l Lås og beslag: Doma Norge l Anleggsgartner: Nannestad grøntmiljø l Metallarbeider: GBS Produkter l Rekkverk mot veg: Vik Ørsta l Spesialinnredninger: Kilab l Skyveamfi: Egas sport l Innvendige branndører, utvendige dører og glassfasader: Noractor

Elever og lærere kunne ta i bruk de nye skolebygningene allerede i mars 2016, mens den offisielle åpningen fant sted på årets skolestart 18. august. Første byggetrinn består av tre skolebygg som er bundet sammen med en kulvert, rehabilitering av den eksisterende barneskolen samt utomhusanlegg. Prosjektet er gjennomført i en samspillsentreprise mellom Sørum kommunale eiendomsselskap KF og Betonmast Romerike, som har vært totalentreprenør. L2 Arkitekter har tegnet byggene.

– Ny skole bygges primært på grunn av befolkningsvekst og for liten kapasitet, men også fordi deler av bygningsmassen har hatt behov for omfattende rehabilitering, sier prosjektleder Knut Sjøvold i Stema Rådgivning, som har hatt byggeledelsen for Sørum kommune.

Byggetiden har vært på litt over ett år, fra midten av februar 2015 og med overlevering i begynnelsen av mars 2016.

– Det gikk veldig fort, og vi er svært godt fornøyd med gjennomføringen. Kvaliteten har også vist seg å være god, i tiden som har gått siden skolen ble tatt i bruk. Vi opplever at dette har vært en vellykket samspillsentreprise på et prosjekt som er levert før tiden og til redusert pris, sier prosjektleder Erlend Nicolaisen i Betonmast Romerike.

Flerbruksanlegg
Frogner skole og kultursenter er det nye felles navnet på anlegget, etter at Frogner barneskole og Melvold ungdomsskole ble slått sammen til en felles fire parallell 1-10 skole. Kapasiteten er på 1200 elever og i overkant av 100 lærerarbeidsplasser.

I nybyggene C, D og E er det til sammen syv trinn, fordelt på syv like etasjer. Bygg C har fire etasjer, mens D og E har tre hver. De siste tre trinnene er plassert i den rehabiliterte barneskolen (bygg B), som er integrert i det nye anlegget. De identiske trinnarealene består av klasserom som alle har egne grupperom, og lærerarbeidsplasser. Hvert trinn har sitt eget samlingssted med et lite torg og skyveamfi. Underetasjene består av garderober, spesialrom i D-bygget og SFO i E-bygget.

Byggetrinn to er i full gang og skal stå ferdig i rundt juletider i 2017. Det består av et nytt kultursenter/flerbruksbygg med kultursal, bibliotek, øvingsrom for musikk og teater, kantine, skolens administrasjon og klasserom for spesialfag. I tillegg totalrenoveres eksisterende svømmehall. På området skal det også bygges en ny idrettshall hvor byggherre er Frogner IL.

Ferdig før tiden
Den raske fremdriften i første byggetrinn bidro til at elevene kunne flytte inn i nybyggene allerede i mars, istedet for august. Flyttingen midt i skoleåret muliggjorde også at entreprenøren kunne starte på oppussing av eksisterende skolebygg og forsere fremdriften ytterligere.

– Oppfølgingen underveis er helt avgjørende. Vår egen prosjektorganisasjon følger opp alle fag og gjør tiltak før ting blir et problem. Det er fort gjort å komme litt bakpå plan, og da er det viktig at det blir korrigert slik at man kommer tilbake på track. Det verste som kan skje er at det ikke blir oppdaget og at sprekken er et faktum – da klarer man ikke å ta igjen den tapte tiden, sier han.

Nicolaisen understreker også at i tillegg til godt samarbeid med byggherre og skole, handler suksessen om veldig god planlegging av fremdrift og valg av gode og seriøse leverandører.

Tomt og grunnarbeider
Han kan fortelle at det var ganske dårlige grunnforhold på tomta, med mye bløte leiremasser. – Fra gammelt av er dette et rasutsatt område, hvor det har gått leirskred tidligere. Det ble gjort gode grunnundersøkelser før vi startet, så det kom ikke som noen overraskelse. Vi hadde stort fokus på fremgangsmåte da vi skulle grave ut byggegropa – for ikke å omrøre masser. Det er veldig langt til fjell, så det var ikke noe tema å pele. Selv om det er dårlig grunn, er byggene direkte fundamentert på leire. Det har fungert bra med den løsningen som er valgt, men det krever mye, sier Nicolaisen.

Konstruksjon
Byggene har tradisjonell konstruksjon, med prefabrikerte betongvegger og stålbæring med hulldekker. Kulverten i bakkant som binder sammen de tre byggene har plasstøpte vegger. Byggene står på skråtomt og de nedfylte veggene er en kombinasjon av prefabrikerte betongelementer og plasstøpte. Videre er det bindingsverksvegger i tre og tegl i fasadene.

Nærvarmesentral
Frogner skole og kultursenter er bygget i passivhusstandard. Det innebærer høyere isolasjonsverdier og tetthet i bygget, samt en mer detaljert energistyring. Byggene varmes opp via en nærvarmesentral med pelletsfyringsanlegg, som er plassert på tomta i eget bygg. Anlegget har reservekapasitet med olje og el-kjel. I tillegg til de tre nybyggene og den oppussede barneskolen, skal energisentralen også sørge for oppvarming av kulturbygget, svømmehallen og idrettshallen når disse er ferdigstilt.

Arkitektur
L2 Arkiktekter har tegnet første byggetrinn. For å redusere skalaen er prosjektet delt opp i flere mindre volumer. Skolebyggene og kulturhuset er samlet rundt et sentralt torg, som henvender seg mot Frogner sentrum.

– Vi har lagt spesielt vekt på gode dagslysforhold i alle undervisningsarealer og arbeidsplasser for lærere ved å velge store vindusflater. Stor himlingshøyde i alle undervisningsrom er også valgt for optimale forhold med tanke på lys og luft, sier sivilarkitekt Jon Flatebø i L2.

Universell utforming og HMS
Det er lagt stor vekt på universell utforming, og det er trinnfri atkomst mellom alle bygg. Utendørs er det universelt utformede gangveier, og det skal bygges en bro over dalen mellom svømmehallen og bygg B. På den måten får man direkte adkomst fra parkeringsplassen og inn i skolebygget. Innomhus er det brukt energi og krefter på å få luminanskontraster (gråtonekonstrast) på overganger i materialer og trapper. Kulverten som knytter sammen de tre skolebyggene gjør at man kan komme seg gjennom alle bygg uten å måtte gå ut.

Gjennom hele byggeperioden har Betonmast hatt et høyt fokus på sikkerheten i forhold til skolen, som har vært i drift på flere sider av byggeplassen.

– Målsettingen var ingen uønskede hendelser. Det har vi oppnådd takket være god planlegging og et tett samarbeid med skole og byggherre, sier Nicolaisen.

H an legger til at det også har vært høyt fokus på egen HMS og man ikke har hatt fraværskader på prosjektet.

Utomhus
Det totale arealet på hele området er på ca 43 dekar. I første byggetrinn er utomhusarealet ca 23 dekar og består av store grøntarealer med plen, eng, beplantning og trær. Det er rikelig med lekearealer med gummidekker, og disse er inndelt geografisk etter aldersklasser. I tillegg er det stort gummidekke med hinderløype, en skatepark i plasstøpt betong, utendørs bordtennisbord, stoler og benker samt arboret som skal brukes i undervisningsøyemed. På uteområdet er det også ny parkering med mange P-plasser, busslomme og drop-off.


Flere prosjekter