Illustrasjonsfoto

Fremmet representantsforslag om å styrke norsk anleggsbransje

Fem stortingsrepresentanter fra Senterpartiet brukte første dag i det nye stortingsåret til å fremme et forslag for å bygge opp under konkurrnaskraften til den norske anleggsbransjen.

Siv Mossleth. Foto: Stortinget

De vil at Stortinget skal be regjeringen sørge for at Statens veg­vesen, Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Nye Veier, fylkeskommunene og andre relevante aktører i for­bindelse med offentlige anskaffelser prioriterer å utvikle kapasitet og kompetanse i lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv.

­- Dette er en god måte å starte stortingsåret på, sier stortingsrepresentant Siv Mossleth, til Byggeindustrien. Hun sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen, og leverte forslaget på vegne av de fem representantene.

Mossleth trekker blant annet frem utbyggingen av Hålogalandsveien, som skjer i et OPS-prosjekt i regi av Statens vegvesen, i sakens anledning.

- Her er det kommet sterke signaler om at konkurransen er satt opp slik at norske entreprenører ikke har mulighet til å delta på grunn av kontraktens somfang. Det er selvsagt uheldig. Dette er også et OPS-prosjekt som betyr at aktøren som vinner frem skal eie og drifte strekningen i en periode på 25-30 år, som igjen betyr betydelig tapte muligheter om ingen norske vinner frem i konkurransen, legger hun til. Mossleth drar også frem utbyggingen av Follobanen og hvordan dette prosjektet er gjennomført, og at ingen norske vant frem i konkurransen om de største oppdragene.

Viktig sak
Hun peker på at dette forslaget er en viktig sak for Senterpartiet.

- Det er ikke minst en viktig sak for lokal, regional og nasjonal verdiskapning. Slik situasjonen er nå frykter vi en svekkelse av markedet rundt de store infrastrukturutbyggingene om ikke vi legger kontraktene opp slik at det lokale markedet får gode vilkår til å være med i konkurransen, legger Mossleth til.

Representantforslag er fremmet av stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Bengt Fasteraune, Geir Pollestad, Marit Knutsdatter Strand og Sigbjørn Gjelsvik, og de sier i forslaget blant annet at offentlige penger skal brukes til det beste for innbyggerne og det skal gagne norsk næringsliv og sørge for at man skaper flere arbeidsplasser og oppnår økt verdiskaping i Norge.

- Det er i årene framover planlagt store samferdselsinvesteringer. For NTP-perioden 2018–2029 er det planlagt en statlig ramme på 933 milliarder kroner, i tillegg er det lagt til grunn om lag 131 milliarder kroner i bompenger. Samlet utgjør dette om lag 1.064 milliarder kroner for hele perioden. Et høyt aktivitetsnivå i Norge har bidratt til at flere utenlandske entreprenører har fattet interesse for det norske anleggsmarkedet. De siste ti årene har man sett en økning i bruken av utenlandske entreprenører i sentrale roller i utbyggingen av store, offentlige anleggsprosjekter. Bruk av norske entreprenører i de store infrastrukturprosjektene vil ha mye å si for det totale samfunnsregnskapet for utbyggingene, heter det i forslaget.

Bygge opp sterke fagmiljøer
De peker videre på at utvikling av sterke fagmiljøer i norsk anleggsbransje også er viktig for å sikre kunnskap og erfaring fra spesielle norske topografiske og geologiske forhold.

- Dette vil igjen bidra til å sikre bedre og mer effektiv gjennomføring av de store prosjektene som skal utvikles i fremtiden, og drift og vedlikehold av vei og jernbane, skriver de fem representantene.

De viser også til at blant utfordringene som trekkes frem av norsk anleggsbransje omfatter høy risiko og høyt konfliktnivå i det offentlige anskaffelsesmarkedet.

- Dette skaper stor usikkerhet, uforutsigbarhet og potensielt høye kostnader. Omforente og balanserte kontraktbetingelser er også etterlyst av bransjen. Særlig er det et problem at mange kontrakter har blitt så store at norske aktører ikke kan eller vil delta i konkurransene. Over tid vil dette medføre en nedbygging av norsk anleggsbransje. Dette vil få alvorlige konsekvenser for både sysselsetting og verdiskaping, heter det i brevet.

De fremmer derfor følgende forslag:

1. Stortinget ber regjeringen sørge for at Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Nye Veier, fylkeskommunene og andre relevante aktører i forbindelse med offentlige anskaffelser prioriterer å utvikle kapasitet og kompetanse i lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv.

2. Stortinget ber regjeringen sørge for at det ved offentlige innkjøp er en anskaffelsesstrategi som legger til rette for lokale, regionale og nasjonale arbeidsplasser.

3. Stortinget ber regjeringen sørge for at kunnskap om, og erfaring fra, norske forhold, eksempelvis klima og topografi, vektlegges ved offentlige anskaffelser.

4. Stortinget ber regjeringen sørge for at det stilles krav om norske lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlinger og egne ansatte på byggeplassen ved offentlige innkjøp.

5. Stortinget ber regjeringen sørge for at store kontrakter etter markedsdialog deles opp i delkontrakter, i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser § 19-4. Oppdeling av anskaffelser.

Mossleth tror de fleste vil være enige med SP i denne saken.

- Det er viktig at man tydeliggjør de rammene som Statens vegvesen, Nye Veier, Jernbanedirektoratet og Bane NOR har i sine roller. Vi må se til at det legges opp til en rettferdig konkurranse og om anbudene rigges slik at det nesten blir umulig for de norske å bli med, er det meget uheldig. Det finnes opplagt rom i Lov om offentlige anskaffelser for å se på dette. Vi ber derfor regjeringen om se på disse løpene og bidrar til at vi kan opprettholde konkurransekraften i den norske anleggsbransjen, slik at vi dermed også kan bidra til å sikre norsk verdiskapning og norske arbeidsplasser.

Hun mener problemstillingen er høyst reell og særdeles viktig.

- Dette forslaget er også bredt forankret i Senterpartiet, utdyper Mossleth.