Framo Sjølivet

Anders Sol¿st

I Florvåg på Askøy har Constructa Entreprenør ført opp nytt hovedkontor og verkstedbygg kalt Framo Sjølivet for Framo.

Fakta

Sted: Florvåg, Askøy
Prosjekttype: Nybygg, kontor, industrihaller og p-anlegg
Bruttoareal: 55.000 kvm
Tiltakshaver: Wimoh Eiendom
Totalentreprenør:
Constructa Entreprenør
Arkitekt: B+B Arkitekter
Interiørarkitekt: Box Interiør
Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter
Rådgivere: RIB, RIV, RIE, RIAku og RIBr: Sweco l Miljøprosjektering: Multiconsult l RIVA og RIvei: Asplan Viak
Underentreprenører/leverandører: Riving: AF Decom l Demontering av naust og direktørbolig: Gamle3Hus l Stikking: Anko l Grunnarbeid: Helldal l Stålkjernepeling: NSP l Anleggsgartner: Askeland l Asfalt: Lemminkäinen l Betongarbeider: M Sivertsen, Åmodt Entreprenør l Betong dypvannskai: Peab Anlegg l Ferdigbetong: NorBetong og Unicon l Hulldekk, søyler og DT: Spenncon l Fasadeelementer: Block Berge Bygg l Trappeelementer: Nor Element l Sumavretting, påstøp og epoksy: Betonggulv l Kjerneboring: Stoltz Entreprenør l Spennkabler garasje: Spennteknikk l Kaiskjørt og pullerter: Vestlandsbryggen l Q-dekker (tak og balkonger) og Paroc vegger: Lars Jønsson l Stålkonstruksjoner: Scancon l Taktekking og overlys: Protan l Glassfasader: Hole Glass l Blikkenslager: Fasade & Byggservice l Ståltrapper, rekkverk, glassrek-kverk: Trakon Vest Stål l Tømrerarbeider: Byggmester Markhus l Innv. aludører: Kebo l Maler og gulvlegger: BHB l Parkett: Bo Andren l Systeminnredning (himling, vegger og datagulv): Moelven Modus l Mur/ puss kontor, fliser kontor og haller: Stor Bergen Mur og Flis l Mur/puss garasje og haller: Murmester Aastvedt l Rørlegger, sprinkleranlegg: Vestrheim l Elektro: M. Thunestvedt l Ventilasjon: GK Norge l Trafostasjon, høyspent og lavspent til tomt: Askøy Energi l Sjøvanns-ledning og pumpestasjon: IMC Diving l Heiser: Reber-Schindler Heis l Flytebrygger: Vik Ørsta l Brannsikring: Firesafe l Badstu: Sauna Entreprenør l Trimutstyr: Klubben l Innv. blikkenslager: Bergen Air l Boring stålrørspeler for brønner i verkstedsbygg: Hallingdal Bergboring

Framo Sjølivet består av et kontorbygg på fem etasjer, verkstedbygg med tre haller, underjordisk parkerings-
anlegg med tre plan, utendørs industriområde med overbygget utelager, dypvannskai og småbåthavn.
Tiltakshaver er Wimoh Eiendom AS. b+b arkitekter AS har tegnet byggene, som er ført opp i samspills-
entreprise av Constructa Entreprenør AS. Kontorbygg og parkeringsanlegg har et samlet areal på 16.774 kvm. Verkstedhallene er på totalt 8.774 kvm, mens utelageret er på 1.366 kvm. Øst for kontorbygget føres det opp et naust på 189 kvm. Samlet areal på tomten er 55 mål. Byggearbeidene startet i april 2013 og ble fullført i juni i år.

Omfattende grunnarbeid
Tomten i sjøkanten på Florvåg er på 55 mål og rommet tidligere Florvåg Verk.
Prosjektleder Lene Eriksen i Constructa Entreprenør forteller at tomten i hovedsak bestod av tidligere utfylt område samt berg i dagen.
– På østre og vestre del av tomten var det behov for omfattende sprengnings-
arbeid. Fjell er sprengt ut, planert og fylt ut slik at industriarealet ligger på kote 3. Kotehøyde på fjell har variert fra kote 30 til 50. Det er sprengt ut i overkant av 180.000 kubikkmeter fast fjell, sier Eriksen.
Tomten er tilført cirka 150.000 kubikkmeter sprengsteinsmasser. Det er fylt ut 300.000 kubikkmeter steinmasser i sjøen og sjøfyllingen dekker 30.000 kvm sjøbunn. Det har gitt tomten 10.500 kvm nytt landareal.
Lene Eriksen sier at grunnarbeidet var utfordrende. Det samme var den korte byggetiden.
– Det var krevende å finne oppstillingsplass for montering av tunge betongelementer på grunn av nærheten til sjøkant. Arbeid med sjøfyllingen var også krevende. Vi hadde sjøvann i byggegropen under betongarbeidene. Vi hadde også sterk vind i råbyggsfasen og når vi monterte fasadene.
For byggherren har det vært viktig at naboer og nærmiljø skulle skjermes mest mulig fra den langvarige og store anleggsvirksom-
heten. Derfor hadde vi strenge krav til arbeidstid og støy, sier Eriksen.

Stålkjernepeler
Byggene står på fundamenter støpt på fjell og på avrettede masser på landgrunn. Ifølge Lene Eriksen er det satt ned stålkjernepeler under fundamentene på sjøfylling for å unngå risiko for skjevsetning. Fundamentene for nedføring av vindlaster er forankret med dywidagstag. Kaien er fundamentert med rammede stålrørspeler.
Natursteinsmur langs sjøfront er dimensjonert for skrånings-
forhold på sjøfylling, bølgelast og tunge kjøretøy på land. Plastring med stein av tilstrekkelig størrelse var spesielt viktig under dypvannskaien for å tåle propellstrømmer. Stålrørspelene er fra fem til 30 meter dype.

Kontorbygg med svømmebasseng
Kontorbygget har fem etasjer og et samlet areal på 9.300 kvm BRA. U2 rommer tekniske rom, lager og varemottak. I U1 er det svømmehall, badstu, treningsrom og garderober. I første etasje ligger resepsjon, kantine, kjøkken, auditorium, legekontor og en møteromsavdeling.
Andre og tredje etasje rommer kontorer, medregnet sosiale soner og møterom. Kontoretasjene har i stor grad cellekontorer og meget brede korridorer. Det er cirka 275 kontorarbeids-
plasser i bygget. Kantinen har 220 sitteplasser.
Glassfasader mot sjøen og kontorfronter i glass gir et lyst og luftig inntrykk.
– Det er lagt vekt på varige og vedlikeholdsfrie kvaliteter og at kontorbygget er levert ferdig møblert, forteller administrerende direktør Bjørn Heimdal i Constructa Entreprenør.
Kontorbygget har bærende konstruksjon av søyler og bjelker i stål, hulldekker og plasstøpte sjakter og vegger. Bassengområdet er plasstøpt med bærende innervegger og dekker. Taket består av isolerte og tekkede hulldekker. Fasadene har bindingsverk med glass- og platekledning i aluminium, slipte og retarderte betongelementer og store glassfasader. Kontorene har vinduer som kan åpnes. Glasset er tre-lags energiglass av høy kvalitet der den midterste glassruten er herdet.
Prosjekteringsleder Inge Samuelsen i Constructa Entreprenør sier at det er teppegulv i møte- og kontorarealer, keramiske fliser i fellesarealer og vrimlesoner og stavparkett i kantine og treningsrom.
– Garderober er flislagte, mens tekniske rom og parkerings-
anlegg har epoksybelegg. Kontorer og møterom har system-
vegger med fronter i eik og glass, sier han.
Fellesarealer har malte og flislagte plassbygde vegger. I vrimleareal er det eikespiler på veggene. Veggene i svømmehallen har spiler av osp. Kontoretasjene har systemhimlinger med skylights. I resepsjonsområdet er det eikespiler i himling.
Store deler av fasadene er tilnærmet vedlikeholdsfrie. Det er akustiske veggplater på heis og trappesjakter i betong. Kontorbygget og verkstedhallene er forbundet via en 20 meters gangbru.

Sjøvann fra -115 meter
Framo Sjølivet er prosjektert og ført opp etter Tek10. Primær oppvarming og kjøling skjer med sjøvannsbasert varmepumpe. Sjøvann hentes på minus 115 meter 540 meter fra land via en sjøvannsrørledning. Byggene har også en ammoniakkbasert varmepumpe og elkjel. Kjøling skjer med sjøvann via varmeveksler. Kontorene har kjølebaffler i tak for individuell regulering. Byggene er lavenergibygg i klasse B.
Større forsamlingsrom i første etasje har utvendig solavskjerming med screens. Det er innvendig solavskjerming med manuell styring i kontorene og elektrisk styrt innvendig solavskjerming i møterom.
Byggene er fullsprinklet. Brannvann hentes fra Storavatnet som ligger nær byggene.

Tre verkstedhaller
Verkstedbygget har tre sammenbygde haller med et samlet areal på 8.700 kvadratmeter. I en av hallene er det en kontorfløy for verkstedsadministrasjon.
I grunnen under verkstedbygget er det testpit, heissjakter og hydrauliske graver for arbeidsbord. Sjøvannsstasjon er plassert helt sørvest på dypvannskai. I grunnen under U2 i kontorbygget ligger det uponor-kanaler for ventilasjonsaggregater.
Verkstedbygget har bærekonstruksjon av prefabrikkerte søyler, stålsøyler og bjelker for hulldekker og gavlvegger. Taket består av isolerte og tekkede q-dekker som bæres av gitterdragere. Taket har åpninger for overlys. Fasadene har betongelementer med slipt og retardert overflate, samt glass og aluminium.
Det er hardbetong i sveiseverksted og vaskehall og epoksy industribelegg i maskinverksted, montasjedel og lagerrom. Vegger og himling har baffler for å dempe lyd. Hallene rommer traverskraner, søylesvingkraner, gantrykraner og vegg-
svingkraner.

Stor betongjobb
Omfanget av betongarbeidet gjorde at det ble fordelt på flere entreprenører. Entreprenør Magnar Sivertsen og Åmodt Entreprenør utførte betongarbeid på byggene, Peab Anlegg støpte dypvannskai og Spenncon og Block Berge Bygg leverte betongelementer.
Transportleder Ove Berentsen i Spenncon forteller at bedriften har levert 34 DT elementer, 107 søyler og 818 hulldekker til Framo Sjølivet.
– Det største elementet er et DT-element på 20,8 tonn. Elementene er fraktet til byggeplassen på 309 billass, sier Berentsen.
Formann Tom Mikkelsen i Åmodt Entreprenør opplyser at entreprenøren brukte 3.639,5 kubikkmeter ferdigbetong og cirka 3.000 tonn armering.
– Den største støpeetappen vi utførte var på 112,5 kubikkmeter på muren mot garasjeanlegget. Den ble utført med bordforskaling, loddrett bakvegg, skrå framvegg og krone på toppen med fall. Samlet lengde er 27 meter og høyden varierer fra 8,5 til 7,8 meter, sier Mikkelsen.
Prosjektleder Børge Sivertsen hos Entreprenør Magnar Sivertsen forteller at selskapet har brukt 4.511 kubikkmeter betong av typene B30 M60, B35 M45, B35 MF45, B45 M40, B45 M45 og B45 MF40.
– Betongen kommer fra Unicon og ble kjørt til byggeplassen på cirka 650 biler. Den største støpen var på 295 kubikkmeter og det måtte 33 biler til for å levere betong til den, sier Siversten.
– Peab har levert litt over 300 kubikkmeter B45 M40 til peler og drøyt 600 kubikkmeter B45 MF40 til resten av kaien. Den største enkeltstøpen var på 235 kubikkmeter og var i kaidekket. Ferdigbetongen kom på 125 billass.
Vi har også montert 60 dekkeelementer, 20 skråplater og fem frontdragere i kaien. Frontelementene er på 14 tonn. Elementene kom med båt til Florvåg, forteller prosjektleder Anders Diesen i Peab Anlegg.

175 biler
Det underjordiske parkeringsanlegget ligger i bakken foran adkomsten til kontorbygget. Anlegget har tre plan og et samlet areal på 5.300 kvm. Det rommer 175 biler og har ni uttak for el-biler, samt sykkelparkering.
Langs sjøen er det anlagt en dypvannskai på 36 meter og dybde minus 12 meter. Her kan skip på drøyt 100 meter legge til og fortøyes til fire pullerter på 100 tonn. Skipene kan også kobles til landstrøm.
En del av kaianlegget består av store natursteiner som er gjenbrukt fra en kai i Nøstet i Bergen. Det er også bygd en småbåthavn som kan få inntil 40 båtplasser. Ved denne havnen er det benker og trapp i royalimpregnert treverk.
Lene Eriksen sier at det er lagt stor vekt på utvendige grøntområder langs friarealer ved Storavatnet og over utelager. I Storavatnet er det bygget en badebrygge som har vært populær på gode sommerdager.

Gode nær- og fjernvirkninger
Sivilarkitekt Nina Pettersen i b + b arkitekter forteller at Framo Sjølivet er et stort prosjekt og at byggene ligger godt synlig både fra land- og sjøsiden.
– Det er derfor lagt vekt på å gi byggene en utforming, materialbruk og farge som gir gode nær- og fjernvirkninger. Fasadematerialer har en neddempet farge, avstemt mot omkringliggende natur og terreng. Glass- og vindusflater er utført med minst mulig refleksjon.
Kontorbygget på fem etasjer er lagt slik at bare de tre øverste planene ligger synlig over terreng mot adkomsttunet i nord.
Det er gjennomført saging i fjell for å kunne bevare mest mulig av eksisterende bergknaus mot nord-øst, og derved danne en fysisk skjerm mellom hovedadkomst og eksisterende bebyggelse i øst, sier Pettersen.
Pettersen forteller at prosjektet er utarbeidet i tett dialog med en viljesterk og kvalitetsbevisst bruker / byggherre.
– Byggherren la tidlig noen premisser for utforming av kontorbygget; alle kontorarealer skulle ligge opp fra hovedinngangsplan, det skulle være cellekontorer, ikke landskap, som faste kontorarbeidsplasser, det skulle være brede midtsoner mellom cellekontorene i stedet for tradisjonelle korridorer, parkering skulle være i samme bygg som kontor, bassenget skulle være en integrert del av kontorbygget med utsikt mot fjorden og det skulle være inntrukket fasade i bassengrommet, sier hun.
Pettersen legger til at byggherren ønsket å unngå utvendig solavskjerming. Alle faste arbeidsplasser / kontorer er løst uten utvendig solavskjerming.
For kontorbygget er det valgt en lett fasade, med curtainwall på fasade mot øst og sør og en er konvensjonell bindingsverksvegg med aluminiumsvinduer og falset aluminiumskledning mot vest og nord. For å dempe noe av høydevirkningen på bygget er det lagt vekt på å fremheve de horisontale linjene i bygget.