<p></p><p>Fra venstre: Roar Kolstad anleggsleder fra Veidekke, Erik Nærby beboer i området og ildsjel for gang- og sykkelvegprosjektet, ordfører i Nes Grete Sjøli, fylkesvaraordfører Lars Salvesen, seksjonsleder Bjørn Kåre Steinset og byggeleder Dan-Erik Bomban (foto: Hans Erik Granholt, Statens vegvesen).</p>Arbeidene med gang- og sykkelvegen er i gang (foto: Hans Erik Granholt, Statens vegvesen).

Første spadestikk for ny gang- og sykkelveg i Nes

Torsdag 22. oktober ble spaden satt i jorda og bygging av 1,3 km. ny gang- og sykkelveg langs fv. 175 mellom Haga stasjon og Munkerudteiet i Nes er i gang.

Første spadestikk ble utført av ordfører i Nes, Grete Sjøli (Ap) og fylkesvaraordfører i Akershus, Lars Salvesen (Krf.)

Statens vegvesen har i samarbeid med Nes kommune utarbeidet reguleringsplan for 1,3 km. gang- og sykkelveg langs fv. 175 på strekningen Haga stasjon – Munkerudteiet.

Hovedformålet med tiltaket er å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for de myke trafikantene, melder Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune.

Gang- og sykkelvegen legges på østsiden av fylkesvegen og starter 200 meter sør for avkjøringen til Haga stasjon - Stasjonsvegen - og knyttes til gang- og sykkelveg langs fylkesveg 478 ved Munkerudteiet. Etter at prosjektet er ferdig, vil det være sammenhengende gang- og sykkelveg fra Haga stasjon til Støverud med skole og idrettsanlegg. På sikt vil gang- og sykkelvegen planlegges videreført til Auli (2,3 km).

Det vil gi et godt tilbud til myke trafikanter i området og gi god tilknytning til jernbanen ved Haga stasjon. Anlegget vil få nytt veilys på hele strekningen, busslommer oppgraderes, og nytt vann- og avløpssystem legges i gangveien i samarbeid med Årnes vannverk.

Prosjektet har en kostnadsramme på 38,6 mill. kr. og er planlagt åpnet mot slutten av 2016.

Statens vegvesen er byggherre på vegne av Akershus fylkeskommune som finansierer gang- og sykkelvegen.