Illustrasjon av sjøfyllingen som skal etableres ved Leirbakken i Ramfjord. Ill Statens vegvesen

Illustrasjon av sjøfyllingen som skal etableres ved Leirbakken i Ramfjord. Ill Statens vegvesen

Første kontrakt på E8 Sørbotn-Laukslett tildelt

Statens vegvesen har inngått den første av fire kontakter for bygging av E8 gjennom Ramfjord.

I konkurranse med fire andre entreprenører vant Målselv Maskin og Transport AS konkurransen om å få bygge sjøfyllinga ut til brua som skal bygges på ny E8 over Ramfjorden. Kontrakten har en verdi på cirka 30 millioner kroner. Arbeidet vil starte i april 2022 og ha en varighet på cirka ni måneder.

– Det skal lages en sjøfylling som vil strekke seg fra Ramfjordbruas nordre landkar og videre inn mot land. Total lengde på fyllingen blir cirka 470 meter, og vil bestå av cirka 200.000 kubikkmeter masse. Noe av fyllmassen skal hentes lokalt fra toppen av Leirbakken og i veilinjen, mens resterende masse hentes fra skredtiltak ved Mostad. Deler av fyllingen vil ligge tørt ved lavvann, og må erosjonssikres/plastres mot sjøfronten, heter det i en melding fra Statens vegvesen.

I tillegg til sjøfyllingen ved Leirbakken så omfatter kontrakten også klargjøring for montering av modulbru (JSK) på Mostad. Arbeidet omfatter etablering av anleggsvei fra eksisterende adkomst fra E8 og ned til østlige landkar.

Det skal også inngås ytterligere tre kontrakter. Kontrakt for skogrydding inngås om kort tid samt at det skal inngås kontrakt for støtteforbygning for skredsikring. Hovedkontrakten er bygging av bru over Ramfjorden, vei i dagen og tilhørende konstruksjoner.

– Prosjektet er viktig for å flytte gjennomgangstrafikken ut av den mest bebygde delen av Ramfjord og for å gi Tromsø by en kortere og, raskere og mer trafikksikker innfartsåre sier direktør for utbygging nord i Statens vegvesen, Stein Johnny Johansen, i meldingen.