Illustrasjosnfoto

Forskningsrådet med skreddersydd enkeltsatsing for BAE- næringen - håper næringen kjenner sin besøkelsestid

24. mars åpner Forskingsrådet for søknader om finansiering av FoU-prosjekter i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. 50 millioner kroner stilles nå til rådighet for forskningsmiljøer i samarbeid med aktører i næringen, og Forskningsrådet håper på stor interesse.

John Vigrestad. Foto: Bodvar Eggen, Forskningsrådet

Formålet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap som bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE-næringen) trenger for innovasjon og bærekraftig verdiskapning.

– Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og bedrifter innen næringen. Det bevilges totalt 50 millioner kroner øremerket samarbeidsprosjekter, og vi ser frem til å motta mange gode søknader, sier avdelingsdirektør John Vigrestad i Forskingsrådet til Byggeindustrien.

Han er godt fornøyd med at Forskningsrådet med dette kan tilby skreddersydd finansiering kun for denne sektoren.

– Deltakere fra næringen har problemstillingen, prosjektpartner fra et forskningsmiljø skal lede arbeidet med å frambringe den nye kunnskapen som problemstillingen krever. Forskningen skal gi kunnskap som kan føre til helt nye innovasjoner, sier han.

– Aktørene i næringen har de senere årene blitt flinkere til å søke om støtte til ulike prosjekter, men det er første gang Forskningsrådet har laget et eget opplegg kun for denne sektoren. Med tanke på byggenæringens størrelse ønsker vi at næringens aktører vises enda bedre igjen innen de ulike utlysningene vi har, noe næringen vil ha god mulighet til gjennom denne satsingen, utdyper Vigrestad.

Midlene skal gå til forskning for omstilling, bærekraftig verdiskaping og økt konkurransekraft innen næringen.

– Dette innebærer at vi ønsker å støtte samarbeidsprosjekter med tematikk innenfor industrialisering av byggeprosesser, digitalisering, automatisering og effektive samarbeidsformer. Prosjektene skal utvikle ny kunnskap og forskningskompetanse med størst mulig effekt på tvers av alle aktørgrupper i verdikjeden. Denne kompetansen er viktig for både omstillingen og verdiskapningen i sektoren, påpeker Vigrestad.

Administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene i Norge.

Ser frem til spennende utviklingsarbeid

Administrerende direktør i Arkitektbedriftene og sentral i BAE-rådet, Egil Skavang, er glad for at dette programmet nå settes i gang, og håper næringens aktører benytter muligheten som ligger i storsatsingen.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Forskningsrådet gjennom flere år rundt hvordan BAE-næringen kan bli bedre til å drive forskning, innovasjon og pilotering, og fra vår side ser vi denne utlysningen som en klar anledning til å vise hvordan næringen kan komme opp med gode og riktige prosjekter, og skape mer langvarig samspill med Forskningsrådet. Det er nå viktig at næringen utnytter muligheten gjennom å lage gode søknader, sier Skavang.

Han påpeker at koronapandemien vi nå står midt oppe i, kan bli en viktig del av dette forskningsarbeidet.

– Det samme vil FNs bærekraftsmål. Begge disse momentene vil prege hele vår næring, og dermed også dette viktige forskningsarbeidet, i tiden fremover. Det bør være samfunnsansvaret vårt som ligger til grunn for denne utlysningen, sier Skavang videre.

– Vi ønsker fra Forskningsrådets side å bidra til å legge til rette for en sterk BAE-næring. Denne sektoren er viktig både for den samlede verdiskapningen i Norge, men også som en viktig bidragsyter til omstillingen og det skiftet vi står overfor, utdyper Vigrestad.

Søknadsfristen er satt allerede til 12. mai, og fra 24. mars åpnes det opp for å søke om støtte til prosjektene, og tidligste tillatte prosjektstart er 1. oktober 2021, med seneste tillatte prosjektstart 1. desember. Innen utløpet av november 2025 skal prosjektene være ferdigstilt.

– Det er nå viktig at vi kommer godt i gang med satsingen. Vi må bruke denne anledningen til å holde trykket oppe på utvikling og innovasjon. Dette er vårt bidrag til nettopp dette og krisen vi står oppe i, sier Vigrestad.

Samarbeid mellom forskningssituasjon og bransjeaktører
Forskningsrådet ønsker å gå bredt ut med denne satsingen. Det er likevel noen kriterier som gjelder for hvem og hvordan man kan søke støtte.

– Prosjektet skal gjennomføres av en eller flere forskningsorganisasjoner i faktisk samarbeid med relevante aktører i næringslivet. Aktører fra offentlig sektor, frivillige organisasjoner, og/eller andre private organisasjoner kan også inngå i samarbeidet, sier Vigrestad. Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Faktisk samarbeid om forskningsprosjektene innebærer et reelt og praktisk samarbeid mellom de involverte forskningsmiljøene og samarbeidspartnerne i prosjektet. Fra Forskningsrådets side påpekes det at samlet medvirkning fra samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner, skal utgjøre minimum ti prosent av totalkostnadene i prosjektet.

Det er også slik at alle samarbeidspartnere skal bidra aktivt i planlegging, oppfølging og spredning av resultater fra prosjektet og sikre at ny kunnskap tas i bruk.

Minstebeløpet fra Forskningsrådet til et prosjekt er seks millioner kroner. Prosjekter kan søke om maksimalt 15 millioner kroner i støtte.

Arrangerer webinar om prosjektet
I forbindelse med det nye innovasjonsprogrammet vil BAE-rådet og Forskningsrådet arrangere et felles webinar for å informere om satsingen. Her vil det bli orientert om utlysningen og man får møte ulike forskningsinstitusjoner som kan være forskningspartnere og søkere. Webinaret er gratis og åpent for alle som melder seg på. Webinaret finner sted onsdag 10. mars klokken 09-11.

– For både forskningsinstitusjonene og virksomhetene som ønsker å delta i denne satsingen, er det nå viktig å raskt komme i gang med å lage allianser. Potensialet for dette programmet stort, og er noe vi må utnytte. Hensikten med webinaret er å gi informasjon og bidra til å starte prosessen som de ulike aktørene trenger. Vi vil skape en møteplass mellom institusjonene og bedriftene, forteller Skavang, som står ansvarlig for gjennomføring av arrangementet.

Webinaret arrangeres onsdag 10. mars fra klokken 09-11.

Les mer om arrangementet her