Flertall for høyhastighetstog

Det er politisk flertall på Stortinget for en storsatsing på høyhastighetstog i Norge. Målet er å kapre 95 prosent av flypassasjerene mellom Oslo og de største byene.

I innstillingen til Nasjonal transportplan (NTP) går flertallet i Stortingets transportkomité, alle partier bortsett fra Fremskrittspartiet, inn for å satse på tog som går i minimum 250 kilometer i timen.

Komitéflertallet går et skritt videre enn regjeringen, som gikk inn for at bygging av høyhastighetsbane skulle utredes. Komiteens klare oppfatning er at utredningene skal gjennomføres, og skal ha bygging av høyhastighetsbane som siktemål.

Flertallet mener at de utredningene som skal foretas, skal gi et godt beslutningsgrunnlag i god tid før behandlingen av neste NTP om fire år.

- Ubrukelig i Norge
Fremskrittspartiets jernbanepolitiske talsmann, Bård Hoksrud, sier at høyhastighetstog er ubrukelige i Norge. Frp mener det er langt bedre å satse på dagens jernbanestrekninger fremfor å «kaste bort hundrevis av milliarder på høyhastighetstog som aldri blir lønnsomme».

Frp tror også at utbyggingen av slike tog vil gå på bekostning av alle andre investeringer til samferdselsformål de nærmeste årene.

- Flertallets formuleringer er ikke mer enn noen ord på papir og har ingen betydning for samferdselspolitikken i Norge de neste ti årene, sier Hoksrud.

Overtar for fly
Komitéflertallet mener det er et betydelig trafikkgrunnlag for høyhastighetstog. Det vises til en markedsundersøkelse fra Urbanet Analyse nylig har utført på oppdrag fra Jernbaneverket. Her kommer det fram at høyhastighetstog har potensial til å overta 75-95 prosent av det store flymarkedet mellom Oslo og de andre store byene i Norge.

Kostnadene per banestrekning er beregnet til et sted mellom 80 og 130 milliarder kroner, noe som tilsier at banene vil være nedbetalt i løpet av 30 år, heter det i rapporten fra Urbanet Analyse.

InterCity-trianglet
For alle utbyggingsprosjekter som kommer i InterCity-trianglet i Østlandsområdet (Oslo-Lillehammer-Skien) skal det gjøres en konkret vurdering av mulighetene for å tilpasse det slik at man får en hastighet på minimum 250 kilometer per time.

- Det bør også gjøres en vurdering om det kan gjøres tilpasninger ved dagens utbygginger som gjør det mulig på et senere tidspunkt å bygge nye spor der man går utenom enkelte byer. Vi ønsker også en utredning om hvordan høyhastighetslinjer kan danne grunnstammen i et sammenhengende kollektivtilbud, sier saksordføreren for jernbanedelen av NTP, Torstein Rudihagen (Ap)