Flere midler til tre-forskning

TRE-programmet har bevilget midler til ni nye prosjekter med oppstart i 2007 fordelt på seks brukerstyrte innovasjonprosjekter (BIP) og tre kompetanseprosjekter med brukermedvirkning (KMB)

Med disse nye prosjektene har TRE-programmet tatt ytterligere et skritt i retning av en større andel næringsrettet forskning, skriver Forskningsrådet på sine nettsider. TRE-programmet skal bidra til verdiskaping gjennom forskning og utvikling i norsk skog- og trerelatert næringsvirksomhet. Økt markedskunnskap, bedre trematerialer og treprodukter, bærekraftig produksjon og bedre lønnsomhet i verdikjedene er viktige mål. Man hadde 17 søknader til behandling på 2007-budsjettet og det er fra TRE-programmet foreløpig bevilget ca 20 millioner kroner til ni nye prosjekter med start i 2007. Programmet gjennomføres i nært samarbeid med Trebasert innovasjonsprogram i Innovasjon Norge. 4 av de søknadene som innkom til FoU-programmet Tre ble overtatt av Innovasjon Norge og videre vil ett av prosjektene som igangsettes i 2007 ha felles finansiering fra Forskningsrådet og fra Innovasjon Norge. Det vil på 2007-budsjettet bli utlyst ytterligere ca 1,5 million kroner til prosjekter innenfor temaene bioenergi og miljøforhold knyttet til skogproduksjon og treprodukter.