– Undersøkelsen viser et vesentlig forbedringspotensial blant norske virksomheter for mer systematisk forebygging av arbeidsrelaterte skader, sykdommer og plager, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. Foto: Thor Nielsen / Arbeidstilsynet

– Undersøkelsen viser et vesentlig forbedringspotensial blant norske virksomheter for mer systematisk forebygging av arbeidsrelaterte skader, sykdommer og plager, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. Foto: Thor Nielsen / Arbeidstilsynet

– Flere må jobbe systematisk med helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet sitt

– En ny undersøkelse fra Arbeidstilsynet viser at de aller fleste virksomheter gjennomfører risikovurderinger og tiltak på én eller annen måte, men det skorter på systematikken.

Det skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding. De har gjennomført en undersøkelse for å kartlegge hvor mange som jobber systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og om arbeidsgivere har den HMS-opplæringen de skal ha ifølge arbeidsmiljøregelverket.

– Undersøkelsen viser et vesentlig forbedringspotensial blant norske virksomheter for mer systematisk forebygging av arbeidsrelaterte skader, sykdommer og plager, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet, i meldingen.

Ifølge undersøkelsen sier åtte av ti virksomheter at de gjennomfører risikovurderinger, men kun fire av ti jobber systematisk med det.

– Omsatt i tall innebærer dette at om lag 135.000 av 226.000 virksomheter i norsk, landbasert arbeidsliv ikke jobber systematisk med risikovurderinger, sier Vollheim.

Tilsynet peker på at de i ethvert arbeidsmiljø potensielt finnes en rekke helsefarlige faktorer, som virksomhetene hele tiden må forebygge. Ulike virksomheter har ulike risikofaktorer, som de må ta hensyn til.

– Virksomhetene må jobbe systematisk med å identifisere disse gjennom kartlegginger, vurdere risiko knyttet til utfordringene man avdekker, og planlegge og iverksette risikoreduserende tiltak dersom det trengs, sier Vollheim.

Det er relativt store forskjeller på næringene, når det gjelder hvor mange som gjennomfører systematiske risikovurderinger.

– Offentlig administrasjon, undervisning, helse og sosial har størst andel som gjennomfører systematiske risikovurderinger (54 prosent), mens informasjon, kommunikasjon, finans og tjenesteyting har lavest andel (24 prosent), forklarer Vollheim.

– Og dersom vi trekker et skille mellom privat og offentlig sektor, er det stor forskjell. Mens 63 prosent av virksomheter i offentlig sektor systematisk gjennomfører risikovurderinger etter kriteriene vi har satt i denne rapporten, er tilsvarende andel blant private virksomheter 38 prosent.

Undersøkelsen viser at det skorter mest på involvering av de ansatte og på dokumentasjon, her svarte henholdsvis 63 prosent og 64 prosent at de gjør dette som regel eller alltid. Dette betyr at en del virksomheter involverer eller dokumenterer, men de gjør ikke begge deler.

Et klart funn i analysen er at dess flere ansatte det er i en virksomhet, dess større er sannsynligheten for at den jobber systematisk med HMS-arbeidet.