Styreleder Jan Lindland (t.v.) og administrativ leder Knut Bryne i Betongopplæringsrådet håper flere blir klar over kompetansekravene som gjelder om man skal arbeide med betong i Norge.

- Flere må få øynene opp for Betongopplæringsrådet

Betongopplæringsrådet utsteder hvert år rundt 1.000 kompe­tansebevis for arbeid innen betongfaget. Det burde vært enda flere. – For få kjenner til problemene som kan oppstå om du ikke har formalkompetansen og de riktige bevisene i orden, forteller styreleder Jan Lindland i Betong­opp­læringsrådet.

Betongopplæringsrådet

• Nasjonalt samlende organ for dokumentasjon av kompe­tanse i samsvar med standardverket.

• Nasjonalt samlende organ for normering av utdanning/opplæring på betongområdet

• Utsteder ca. 1000 kompe­tansebevis i året.

Betongopplæringsrådet (BOR) er et samlende organ for dokumentasjon av kompetanse i samsvar med standardverket. BOR utsteder kompetansebevis basert på formalkompetanse, gjennomførte kurs og praksis for arbeid innenfor ulike fag innen betongbransjen. Om en person arbeider med betong og ikke har kompetansen i orden, kan det by på problemer.

– Skal du være en seriøs aktør innen betongfagene bør du vite hvem som har den riktige kompe­tansen i din virksomhet. Om du ikke kan dokumentere kompetanse i henhold til standarden, så er du ikke kvalifisert for arbeid innen betongfaget, slår Lindland fast.

Hele verdikjeden

Det har den senere tiden blitt stadig mer fokus på at man må ha all dokumentasjon i orden, og om man ikke har nettopp dette, så risikerer man å bli avvist i anbudskonkurranser.

– Dette gjelder store deler av verdikjeden innen betongfaget. Det finnes en rekke eksempler på virksomheter som ikke har orden på kompetanse og systemkravene, og det kan medføre at man ikke får mulighet til å regne på jobber eller blir avvist i konkurranser, legger Lindland til.

– Det tar selvsagt noe tid å få et kompetansebevis, fordi alle nødvendige kurs må være gjennomført, og all dokumentasjon må foreligge. Det er flere om har fått noen dyre lærepenger på denne måten, påpeker Lindland. Disse kompe­tansekravene innen betong gjelder både for norske og utenlandske selskaper – og det er enkeltpersoner og ikke firmaer som får utstedt bevis.

Dokumentasjon

Bevisene BOR utsteder er et resultat av en solid kompetanseoppbygging, og dette er noe de har jobbet med gjennom mange år.

– Man har hatt kompetansekrav helt tilbake til 1986, men ble i starten ikke godt nok fulgt opp. På begynnelsen av 90-tallet gikk flere aktører sammen for å etablere en ordning for dokumentasjon av kompetanse, en ordning som er videreutviklet til dagens BOR. Sekretariatet ligger i dag hos Tekna, sier administrativ leder i BOR, Knut Bryne.

Nå er kompetansekravene nedfelt i standardverket og dermed Plan- og bygningsloven, og kravet til kompetanse må dokumenteres, og her kommer BOR inn.

– Betongopplæringsrådet har utarbeidet fagplaner for å kursene angitt i standardene, legger Bryne til.

Mandat

Betongopplæringsrådet skal arbeide for et levende, dynamisk og kompetent betongmiljø med riktig kompetansenivå på alle plan. Rådet skal være et faglig samlende organ for betongteknisk grunn- og etterutdanning og arbeide for normering av opplærings- og kompetansedokumentasjon.

BOR har oppnevnt rådgivende faglige utvalg for å utarbeide kursplaner og kriterier for vurdering av praksis og utdannelse innenfor alle kompetanseområder.

Hele bransjen

Det var en hel bransje som samlet seg om Betongopplæringsrådet, og har utviklet dette til å bli et viktig fagorgan i byggenæringen – og noe alle som jobber med betong må ha et forhold til.

– Dette er en unik ordning, hvor hele bransjen har samlet seg for å dokumnetere kompetanse, og det er stor tillit til ordningen, og er dermed et viktig innspill i

seriøsitetsdebatten, legger Bryne til.

– BOR har vokst seg frem som en unik organisasjon som langt flere burde benytte seg av fordi det er etablert en fin ordning for dokumentasjon av kompetanse i samsvar med regelverket, legger Lindland til.

BOR startet med kompetanseheving innen produksjon og utførelse av betong og elementmontasje, men omfatter nå også sprøytebetong, betongrehabilitering og tilslag.

– Det er ikke alle som er like flinke til å etterspørre denne kompetansen som de er pliktige til, men vi ser en stadig bedring, noe som vi håper vil fortsette, legger Lindland til.

BOR arranger selv ikke kursene, dette gjøres i regi av bransjeorganisasjonene og foreningene som står bak BOR.

Medlemmer

Følgende bransjer/foreninger er representert i BOR:

- Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)

- Norsk Fabrikkbetongforening (FABEKO)

- Norsk Bergindustri

- Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

- Betongelementforeningen (BEF)

- Norsk Betongforeningen (NB)

- Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB)

Statens vegvesen Vegdirektoratet (Byggherrerepresentant)

– Men vi godkjenner alle kursene og ser til at innholdet gir den nødvendige kompetansen. Vi godkjenner også forelesere, sier Bryne.

Det blir hvert år arrangert rundt 50 kurs, og det er til nå utstedt rundt 10.-11.000 kompetansebevis.

– Dette skal bli enda flere i årene fremover, mener Lindland.

Han peker på at det også finnes

andre gode argumenter å gå på de aktuelle kursene, foruten det å sikre seg selve kompetansebeviset.

– Dette handler om kvalitet, HMS, seriøsitet og profesjonalitet. Det er også mange byggherrer og rådgivere som har tatt disse kursene som et ledd i sin kompetansebygging, og vi håper BOR kan brukes bredere ute blant aktørene i hele næringen. Så i tillegg til å oppfylle formalkravene kan disse kursene benyttes som et ledd i generell kompetansebygging, mener Lindland. I dag stilles det kompe­tansekrav innen følgende områder:

- Produksjon og transport av betong

- Utførelse av betongarbeid

- Betongelementmontasje

- Sprøytebetong

- Betongrehabilitering

- Tilslag til betong.

Tungt involvert
Skanskas Sverre Smeplass har vært tungt involvert i

Sverre Smeplass

arbeidet rundt Betongopplæringsrådet gjennom flere år, og er nå blant de mest brukte kursholderne. Han er helt klar på viktigheten av Betongopplæringsrådets rolle.

– Norsk standard stiller krav til kompetanse gjennom alle de standardene som omhandler betongfaget. I praksis er det kun opplæring gjennom Betongopplæringsrådet som på en enkel måte gir mulighet til å dokumentere riktig kompetanse, gjennom kompetansebevisene, påpeker Smeplass.

For hele bransjen
Smeplass jobber tett på rådet, og da først og fremst som kursholder.

– Det er viktig å påpeke at denne ordningen gjelder for hele bransjen, og selv om entreprenørene er tungt inne som kursholdere, er dette ikke først og fremst for å oppnå konkurransefordeler, men for å spre bransjekunnskap. Vi arrangerer ofte kurs i Skanska hvor aktører fra konkurrerende selskaper blir invitert til å delta. Nylig hadde vi 17 deltagere fra andre virksomheter representert på det som i utgangspunktet var et Skanska-kurs. Dermed er det slik at de ulike aktørene gjennom Betongopplæringsrådet understøtter og bygger opp om et sertifiseringssystem for hele bransjen, legger Smeplass til.

1980-tallet

Steinar Helland begynne å jobbe med kompe­tanseheving i

betongbransjen allerede tidlig på 1980-tallet, og forteller at det har vært gjort et gedigent løft innen området i løpet av disse tiårene.

– Vi startet opp med interne kurs for å heve betongkompetansen i Selmer, som nå er blitt Skanska, tidlig på 1980-tallet. Bakgrunnen for dette var at betongteknologien hadde vært gjennom en stor utvikling, og for å klare å ta i bruk den nye teknologien var det et behov for mer betongkompe­tanse slik at man kunne heve kvaliteten på produktene, sier Helland – som er en ledende spesialist både hos arbeidsgiver Skanska, men også innen hele det norske betongmiljøet.

Satsingen var vellykket, og de tilbydde denne opplæringspakken til Norsk Betongforening, og det ble også et samarbeid med FABEKO og LBA (nå Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg).

– På midten av 1990-tallet ble det satt inn krav til kompetanse i Norsk Standard, forteller Helland.

Han var blant de drivende kreftene i dette arbeidet i denne perioden, og har også de senere årene jobbet mye med videreutviklingen av betongkompetansen. 

Han mener det er mer å hente innen dette arbeidet, ikke minst når det gjelder oppfølging.

– Arbeidstilsynet sjekker om kranførerne har de riktige papirene. Politiet har ansvar for de som jobber med sprenging, men innen betongfagene blir det opp til byggherrene å føre tilsyn, i tillegg til entreprenøren. Noen er flinke, men ikke alle – og det er helt klart mer å hente innen dette området, mener han.

Les mer om Betongopplæringsrådet i nr. 10 av Byggeindustrien.

Når en person har gjennomført de nødvendige kurs og mottatt kompetansebeviset, er dette et bevis som har livslang varighet.