– Forskning og utvikling er helt avgjørende for at BAE-næringen skal være produktiv, bærekraftig og levere god kvalitet, sier seniorrådgiver Svein Erik Moen i Forskningsrådet. Foto: Sindre Sverdrup Strand

- Flere i byggenæringen burde søke om forskningsstøtte

Hvert år deler Forskningsrådet ut mange millioner kroner i støtte til ulike forskingsprosjekter inn mot byggenæringen. Men de skulle gjerne ønske at enda flere søkte om støtte til mulige prosjekter.

Forskningsrådet har totalt et årlig budsjett på nærmere ni milliarder kroner, og byggenæringen blir tilgodesett med en anselig sum fra denne potten.

Til sammen hadde de løpende FoU-prosjektene i Forskningsrådet i 2015 en bevilgning på rundt 677 millioner kroner for hele prosjektperioden inn mot bygg, anlegg og eiendom. I tillegg har man også skatteFUNN-ordningen, som ga BAE-næringen et samlet skattefradrag på rundt 200 millioner for SkatteFUNN-prosjekter i 2015.

– I tillegg kommer selvsagt også verdiene virksomhetene selv legger i forskingsarbeidet. Forskningsrådet kan utfra ulike typer forskningsprosjekter bevilge opp mot 50 prosent av kostnadene rundt et forskningsprosjekt, så det er betydelige summer som hvert år går til forsknings- og utviklingsarbeid i byggenæringen, sier seniorrådgiver Svein Erik Moen i Forskningsrådet.

Han peker på at de er mange som er flinke til å søke støtte.

– Det er likevel plass til flere, og vi håper virksomhetene i næringen i enda større grad ser nytten og verdien i det å forske på nye produkter og konsepter, sier Moen.

– Forskning og utvikling er helt avgjørende for at BAE-næringen skal være produktiv, bærekraftig og levere god kvalitet. Og vi har flere støtteordninger for å finansiere forskning og utvikling i BAE-bedriftene, legger han til.

Han mener bedriftene må stille seg to spørsmål om de vurderer å søke om støtte.

- Har du en idé som kan bli til en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess, og har du behov for å utvikle kompetanse, forskning eller utvikling for din bedrift? Hvis svaret er ja på et av disse spørsmålene kan støtte fra Forskningsrådet være relevant, mener han.

Støtte til FoU-prosjekter i BAE-næringen skjer gjennom flere støtteordninger. Noen støtteordninger er tematisk orientert mot prioriterte forsknings- og samfunnsutfordringer, mens andre er mer åpne.

Forskningsrådet tilbyr tre hovedtyper av prosjekter til BAE-næringen; SkatteFUNN-prosjekter, innovasjonsprosjekter i næringslivet og kompetanseprosjekter for næringslivet.

Mange bruker SkatteFUNN
Skattefradragsordning for næringslivet er en ordning som bidrar med finansiering når du skal utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess, når du har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette, eller om prosjektet krever ny kunnskap eller bedriften din har nytte av resultatet. Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene. SkatteFUNN-ordningen gjelder for alle næringer og selskapsformer, og det er ingen begrensninger på antall ansatte eller omsetning. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon får støtten utbetalt av Skatteetaten, gjennom skatteoppgjøret. Bedriften behøver altså ikke gå med overskudd for å ha nytte av SkatteFUNN.

Støtte gjennom SkatteFUNN kan også kombineres med annen støtte fra Forskningsrådet.

Innovasjonsprosjekter i næringslivet
En annen prosjekttype er innovasjonsprosjekter i næringslivet. Dette er en ordning som kan finansiere bedriftenes FoU-kostnader på opptil 50 prosent for å skape innovasjon.

Det som kjennetegner denne ordninger er:
* kan søkes av bedrifter, bedriftssammenslutninger og nærings-livsorganisasjoner som er registrert med organisasjonsnummer.

* prosjektet skal føre til innovasjon (verdiskapende fornyelse) hos bedriftene som deltar i prosjektet.

* prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer normalt minst 50 prosent av godkjente prosjektkostnader.

* prosjektene mottar normalt mellom 1 - 4 millioner kroner per år i støtte fra Forskningsrådet.

* lyses ut i oktober hvert år.

Kompetanseprosjekter for næringslivet

En tredje ordning er finansiering av forskningsmiljøenes FoU-kostnader på opptil 80 prosent til næringsrettet forskerutdanning og kompetanseoppbygging.

Dette kjennetegner denne ordningen:
* søker må være forskningsinstitusjon, i forpliktende samarbeid med aktuelle brukere i norsk næringsliv.

* kun FoU-institusjonene kan få dekket kostnader i prosjektet.

* skal bidra til næringsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer.

* bedriftene bidrar aktivt i styringen av prosjektet.

* næringslivet (norsk) må bidra med kontantfinansiering som dekker minst 20 prosent av totalkostnaden for prosjektet.

– Felles for alle prosjekttypene er at de konkrete utfordringene bedriftene har må løses gjennom forskning og utvikling. Blant annet ser vi at det skjer for eksempel mye innen digitalisering, robotisering og byggematerialer. Samtidig er godt samspill i byggeprosessen og ikke minst funksjonelle og bærekraftige bygg og anlegg fortsatt svært viktig. Forskning og innovasjon kan være nøkkelen til fortsatt suksess for bedriftene, og vi vil spre budskapet om at det finnes mange muligheter for støtte hos Forskningsrådet, utdyper Moen.

Senterordninger

Forskningsrådet har flere senterordninger som er fokusert på langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå. Særlig relevant for FoU-miljøer i bygg, anlegg og eiendomsnæringen er SFI – Senter for forskningsdrevet innovasjon og FME – Forskningssentre for miljøvennlig energi.

Ønsker mer informasjon
Næringen har gjennom flere år spurt etter mer informasjon rundt Forskningsrådets arbeid inn mot bygg, anlegg og eiendom, og hvordan man skal gå frem i en søkeprosess.

- Forskningsrådet er derfor i gang med et større arbeid for nettopp å gjøre de ulike mulighetene bedre kjent for næringens aktører. Byggedagene 29.- og 30. mars vil bli et viktig utstillingsvindu i dette arbeidet, og her vil også mange spennende pågående prosjekter presenteres. Bruk derfor denne mulighet til å hente inn mer informasjon rundt hvilke muligheter som finner innen ulike støtteordningene til FOU-arbeidet, oppfordrer Moen.

Søknadsfrist til Innovasjonsprosjekter i næringslivet er 11. oktober 2017.

Les mer her