På den 42 kilometer lange E16-strekningen mellom Fagernes og Øylo skal Vegvesenet i samspill med entreprenør utarbeide løsninger som gir mest mulig utbedret vei for de 500 millioner kronene som er satt av til prosjektet. Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen

Fem ønsker å kvalifisere seg for planlegging og utbedring av E16 Hande-Øylo

Da fristen gikk ut 25. januar hadde fem regionale tilbydere levert forespørsel om å få prekvalifisere seg for oppdraget E16 Hande-Øylo i Valdres.

Totalentreprise med samspill

- I en gjennomføringsmodell med samspill utvikler og planlegger entreprenør og byggherre prosjektet sammen og blir enige om en målpris, det vil si det beløpet begge parter tror det ferdig planlagte prosjektet kan bygges for.

- Ved at byggherre og entreprenør planlegger sammen, er tanken at prosjektet skal bli mer gjennomtenkt og løsninger og kontroll på risiko og usikkerheter bli bedre.

- Over- og underskridelser av målprisen blir fordelt mellom entreprenør og byggherre etter forhåndsdefinerte kriterier og skal motivere til effektiv drift i byggeperioden.

- Samspillmodellen legger til rette for et lavere konfliktnivå og en god riskofordeling mellom entreprenør og byggherre.

Disse har levert forespørsel om å få prekvalifisere seg:

* Anlegg Øst Entreprenør AS med Norconsult AS
* Brødrene Dokken AS med ÅF Engineering AS
* Contexo AS med Multiconsult Norge AS
* Isachsen Anlegg AS med Rambøll Norge AS
* Veidekke Entreprenør AS med Sweco Norge AS

Samspill skal gi mer vei for pengene
Statens vegvesen ved vegavdeling Oppland har valgt ut en strekning på E16 i Valdres som pilotprosjekt for utvikling av et nytt konsept for utbedring av eksisterende vei. Ved å kombinere Vegvesenets fagekspertise og entreprenørens kunnskap og praktiske erfaring tidlig i prosjektet, er ambisjonen å få mest mulig utbedret vei for pengene.

Gjennom totalentreprise med samspill blir entreprenøren involvert gjennom hele prosjektet, helt fra reguleringsplanfasen til prosjektet er ferdigbygd.

Prekvalifisering

Før jul lyste Statens vegvesen ut en anbudskonkurranse der entreprenører ble invitert til å konkurrere om å prekvalifisere seg for oppdraget med å utbedre strekningen Hande-Øylo, som er en del av prosjektet E16 Fagernes-Øylo.

- Det har vært stor interesse i entreprenørmarkedet for den utlyste konkurransen, og vi er godt fornøyd med fem tilbydere i kvalifiseringsrunden, sier prosjektleder Vegar Antonsen i Statens vegvesen til vegvesen.no.

- Nå skal vi gjennomgå dokumentene fra tilbyderne for å se om de oppfyller kvalifikasjonskravene. Deretter skal vi evaluere og rangere dem basert på dokumentasjonen de har levert, for til slutt å plukke ut tre som blir med videre til en dialogfase, sier han.

Dialog
- Anskaffelsen gjennomføres som konkurransepreget dialog, det vil si at tre tilbydere inviteres inn i en kort dialogfase som er tenkt å vare i to uker. I dialogfasen vil prosjektledelsen ha møter med tilbyderne individuelt for å diskutere hvordan oppdraget kan løses best mulig, forklarer Antonsen.

Målet er å skape en gjensidig forståelse for utfordringene i prosjektet og hvordan man best organiserer og gjennomfører samspill og bruk av målpris, det vil si det beløpet begge parter tror prosjektet kan bygges for.

- Når dialogfasen er ferdig, setter vi en kort tilbudsfrist for de tre som har vært med i dialogen. Tilbudene som da blir innlevert evalueres etter beste forhold mellom pris og kvalitet, hvor pris teller 50 prosent. Vi regner med at hele anskaffelsen er ferdig og at vi kan inngå kontrakt med en entreprenør i starten av april, sier Antonsen.

Utbedringen av E16 Fagernes-Øylo skal være ferdig høsten 2023.