Får ikke rassikre gården

Espen Bjerke i Sørum kommune ønsker å fylle igjen ravinedalen som holder gården hans på kanten av stupet. Tiltaket vil sikre Bjerkes gård og hjem, gi en ny gang- og sykkelsti, samt frigjøre 30 mål landbruksjord. Fylkesmannen sier nei.

– Dette er en vinn-vinn-situasjon, sier gårdbruker Espen Bjerke til Romerikes blad.

Så seint som i 2000 førte utglidninger til at en bolig like ved måtte fraflytte. Sist uke gikk Jeksla rekordstor og Espen Bjerke frykter mer utgraving og nye utglidninger.

Både fylkesveien og gården er etter hans mening utsatte.

Får tommelen opp

I Sørum kommune er man positive til tiltaket. Det er også Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Statens vegvesen har et sterkt ønske om at tiltaket gjennomføres.

Anleggsleder Aage Jødahl i Johan Rognerud/AF-Gruppen sier at det er snakk om 350.000 til 380.000 kubikkmeter masse.

For ham representerer tiltaket en svært tilgjengelig fyllplass for rene masser fra Oslo, Skedsmo og Sørum.

Tilbake får man 30 mål nyvunnet landbruksjord, og sikring mot utglidninger både for gården, noen eneboliger, fylkesveien og det buddhistiske templet på Frogner.

I tillegg sikres eiendommene på Bjørkemoen en langt bedre adkomstvei, med en langt tryggere tilslutning til Trondheimsvegen.

Omfattende tiltak

Fylkesmannens har fremmet innsigelse mot planene fordi tiltaket innebærer et omfattende naturinngrep i Jeksla med deponering av betydelige mengder masser.

Det pekes på at forholdet til vannforskriften og naturmangfoldloven ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Alternative løsninger, avbøtende tiltak og mulige effekter av bekkelukkingen på vassdraget er utredet i for liten grad sett i forhold til tiltakets omfang. Ansvar for tilsyn og vedlikehold er også for dårlig sikret i planbestemmelsene, skriver Fylkesmannen.

Bekk uten verdi

Espen Bjerke rister på hodet når han hører dette. Bekken har ifølge ham ingen rekreasjonsverdi og bekken er i tillegg nesten uten liv. Det renner fortsatt kloakk i bekken som i realiteten starter overfor renseanlegget på Kløfta og renner ut i Leira like sør for Leirsund.

– Her er rassikring det viktigste punktet, sier Espen Bjerke som understreker at tiltaket er kostnadsfritt for Stat og kommune.

Han håper at Fylkesmannen trekker innsigelsen i forhandlinger med Sørum kommune.