Dyrket karve, som er Norges nasjonalkrydder, stammer opprinnelig fra ville planter i naturen. Foto: Åsmund Asdal / Skog og landskap

Færder nasjonalpark full av nytteplanter

Færder nasjonalpark i Vestfold bugner av nytteplanter. Plantene bevares best der de forekommer naturlig.

Det skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding fredag.

I tillegg til frø i genbank, bør nytteplanter bevares på sine naturlige voksesteder, heter det i meldingen.

Færder nasjonalpark framstår, ifølge departementet, som et svært aktuelt sted for bevaring av nytteplanter og deres slektninger i vill flora, såkalt in situ bevaring. Nasjonalparken består av mange øyer og har en svært variert mosaikk av naturtyper, økosystemer og habitater, både naturlige og kulturpåvirkede.

I sommer blir 10-15 verneområder i Norge besøkt som en del av arbeidet i Genressurssenterets prosjekt In situ bevaring av plantegenetiske ressurser i verneområder. I tillegg til kartlegging av hvilke nytteplanter og deres viltvoksende slektninger som finnes i nasjonalparker, landskapsvernområder og naturreservater, blir det samlet inn plantemateriale av 10 vanlige og viktige mat- og fôrplanter til DNA-analyse.

10 på topp

De artene som samles til analyse er åkerkål, ramsløk, timotei, engsvingel, stikkelsbær, villbringebær, molte, karve, rødkløver og hvitkløver. Formålet med analysene er å undersøke hvor stor genetisk variasjon vi har i disse artene i norsk flora, noe som vil være viktig å vite når det skal vurderes hvor mange bevaringssteder som er nødvendig for å bevare artenes mangfold av egenskaper slik de finnes i naturen.

Ut fra vurderinger av hvilke planter som betyr mest for global matproduksjon og for norsk landbruk, i dag og i framtiden har Genressurssenteret i det pågående prosjektet valgt ut 204 arter som særlig viktige for in situ bevaring i Norge, heter det i pressemeldingen.

Hotspot for genressurser

Floraen i nasjonalparken er grundig kartlagt av botanikere ved Universitetet i Oslo, og foreliggende informasjon om forekomst av karplanter i Færder nasjonalpark viser at området som omfattes av nasjonalparken er en av landets viktigste «hotspots» for plantegenetiske ressurser. Over halvparten, nærmere bestemt 109 av de prioriterte artene er påvist på en eller flere øyer i nasjonalparken.

Blant artene med genressursverdi som finnes i nasjonalparken, er det mange fôrplanter i gras- og belgvekstfamilien, skriver departementet. Floraen i området inneholder også mange arter av frukt; villeple og slektninger til plomme og kirsebær, og bærslag som markjordbær, bærbusker av Ribes-slekten (rips, solbær og stikkelsbær), tindved og flere dels sjeldne bjørnebærarter