Et vedtak som kan få stor effekt

Mandag ble det kjent at Kunnskapsdepartementet ønsker å teste ut et nytt valgfag i ungdomsskolen. Fra høsten kan landets ungdomsskoler ta i bruk praktiske håndverksfag som valgfag.

Det er liten tvil om at byggenæringen har hatt store utfordringer med rekrutteringen de senere årene. En lengre pågående tred har medført at andelen ungdommer som velger å gå en praktisk vei, som til sutt gjør at de ender opp som lærlinger innen håndverksfagene, har vært dalende. Dette har vært en del av den omfattende samfunnsendringen vi har opplevd i Norge, med stadig økende velferd, muligheter og forventinger om høy utdanning, ikke minst inn mot akademia – noe som også har gått utover de praktiske håndverksfagene.

Det er i dag, og har gjennom en lengre periode, vært altfor få som velger å ta en yrkesfaglig utdanning – noe som har gitt de utførende virksomhetene store utfordringer. Tendensen er noe mer positiv nå, med økende søkertall flere steder - og det er også en generell trend rundt at det å velge en yrkesfaglig utdanning blir sett på med mer positive og imøtekommende øyne av samfunnet – noe som da også påvirker elevene som skal ta sine viktige valg med tanke på utdanningsretning. Søkertallene kunne selvsagt vært enda høyere, men mye tyder på at næringens aktører har gjort mye riktig for å snu en trend - og at vi nå over tid kan bygge opp igjen standingen til fagene og dermed også bidra til flere søkere – som det er så stort behov for.

Et viktig ledd i dette arbeidet er å sikre mer praktiske oppgaver og fag inn mot barne- og ungdomstrinnet. Dette har de fleste steder nærmest vært helt fraværende de senere årene. Til og med sløyd har hørt med til sjeldenhetene en rekke steder. Det gjør at de teoristerke har blitt tilgodesett med de beste mulighetene. Nå er tendensen at det praktiske skal komme høyere opp på prioriteringslisten - og mandagens offentliggjøring av praktisk håndverk som et fast mulig valgfag ved landets ungdomsskoler, er en viktig brikke i utviklingen av en mer praktisk skole.

Denne forsøksordningen er selvsagt meget positiv – og vil forhåpentligvis bidra til at flere fatter interesse for å lære seg et håndverk - og dermed ønsker å søke seg mot en yrkesfaglig utdanning og karrierevei.

Vedtaket som ble kjent mandag legger vekt på at elevene får øve og oppleve mestring innenfor et håndverksområde, og et viktig mål med det nye valgfaget er å styrke rekrutteringen til yrkesfag og motvirke en tradisjonell kjønnsdeling av arbeidslivet – samt å gi elevene mulighet til å velge mer praktiske fag på ungdomsskolen. Også teorien som inngår i det praktiske håndverksfaget skal være tett knyttet til det praktiske.

Innen dette faget skal det satses på tett samarbeid med næringslivet og lokale håndverksbedrifter er en viktig del av det nye valgfaget. Her er det selvsagt ekstremt viktig at byggenæringens virksomheter stiller opp for skolene rundt om i landet – og på sin måte bidrar til at dette valgfaget blir en suksess som virkelig kan utgjøre en forskjell for mange unge som er usikre i sine utdannings – og karrierevalg. Mange flere kan velge å gå inn i byggenæringen om de får vite mer rundt hva en slik karriere faktisk gir av muligheter.