ESA godkjenner fritak for kraftkrevende industri

EFTAs overvåkingsorgan, ESA, har gitt grønt lys for ordningen som gir kraftkrevende norsk industri fritak for elavgift.

Norsk næringsliv betaler ordinær elavgift med 9,67 øre per kWh. Det samme gjør administrasjonsbygg i industrien. Industrien for øvrig betaler imidlertid bare 0,45 øre per kWh. Flere energikrevende industriprosesser ble imidlertid fritatt også for minimumssatsen på samme måte som landene i EU. I praksis innebærer det at produksjonsprosessene i metallindustrien, sementindustrien og deler av kjemisk råvareindustri er helt fritatt for elavgift. Treforedlingsindustrien kan også fritas for avgiften dersom denne industrien deltar i et energieffektiviseringsprogram. Programmet som benyttes i Norge er utarbeidet av Olje- og energidepartementet. Denne ordningen ble innført i Norge 1. juli 2004, men først nå har ESA gitt sin formelle godkjenning. Bakgrunnen for at ordningen må godkjennes i organet som har samme oppgave som Europakommisjonen har i EU, er at det ikke skal innføres ordninger som virker konkurransevridende.