Behandlingen av kommunedelplanen for E6 forbi Lillehammer har vært krevende. Nå tyder alt på at en løsning er på plass og at veien blir bygget innen 2025. Foto: Jørn Hindklev

Enighet om E6-trasé forbi Lillehammer - veien kan bli bygd innen 2025

Etter 10 timer med mekling hos Fylkesmannen i Oppland, ble det mandag kveld enighet om forslag til ny E6-trasé forbi Lillehammer i Oppland.

Det betyr at formannskapet i Lillehammer kommune tar med seg et konkret forslag når de tirsdag skal behandle kommunedelplan for E6 Vingrom-Ensby tirsdag. Det skriver Fylkesmannen i Oppland på sin internettside.

Dermed blir det kommunestyret i Lillehammer som tar endelig avgjørelse for hvilken trase som Nye Veger skal bygge ut. Reguleringsplanarbeidet vil kunne starte allerede til høsten for strekningen fra Storhove-Ensby, og for strekningen Biri-Storhove neste vår eller høst.

Kunne trukket ut i tid, nå kan veien komme på plass innen 2025

Hvis det ikke hadde blitt en lokal løsning, ville saken havnet til avgjørelse i Kommunaldepartementet, og saken kunne ha trukket ut i tid.

Før meklingsmøtet var det uenighet mellom Lillehammer kommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen på flere punkter.

Fylkesmannen i Oppland skriver at to av aktørene som tidligere har fremmet innsigelse til planforslaget, NVE og Oppland fylkeskommune, hadde frafalt sine innsigelser ved oppstart av møtet.

Lillehammer-ordfører Espen Granberg Johnsen mener alt ligger til rette for at en ny E6 bygges til 2025, som tidligere vedtatt.

– Det var kanskje den viktigste betingelsen for at vegen skal bli bygget innen 2025, at vi kom til enighet og at kommunedelplanen kommer på plass. Når den er på plass, er det bare å sette i gang, sier han til avisa GD.

Han sier til avisa at kommunen har fått gjennomslag og forståelse for sine synspunkter i saken

Slik vil E6-traséen gå

Dermed vil ny E6 sørfra legges i tunnel fram til Fåberg. Adkomsten til Lillehammer sentrum sørfra vil skje i etter dagens trase, og det skal gjennomføres flere såkalte kompenserende tiltak. Det gjelder støyskjerming både for boligområder og friområder, redusert fart, gang- og sykkelveger og et sammenhengende sykkelvegnett langs strekningen, og spesielle tiltak på Vingnes.

Vegen vil komme ut igjen i ved Lågendeltaet, som har internasjonale miljøkvaliteter. Dette krever helt spesielle tiltak, blant annet en lav bru. Det forutsettes også at høyspentledningen på stedet legges som kabel og ikke luftspenn. Dette er forhold som skal behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven.

På Fåberg blir det ikke lang tunnel, men det skal blir avbøtende tiltak på en strekning på om lag 250 meter. Dermed skal ikke vegen oppleves så dominerende visuelt, og dessuten vil opplevd og reell støy dempes.

Viktig samfunnsprosjekt

Fylkesmann Sigurd Tremoen er fornøyd med at aktørene kom til enighet.

– Dette er mer enn et veiprosjekt, det er et samfunnsprosjekt som er viktig for Lillehammer, for Gudbrandsdalen og for hele Innlandet. Dette er mer enn asfalt. Det er utvikling av en hel by, som handler om utvikling av bomiljøer og av naturmiljøer, om vern av landbruksarealer og viktige miljøinteresser. Dette er en stor sak der alt henger sammen med alt. Jeg er glad for at vi har kommet fram til en god totalløsning, sier Tremoen på Fylkesmannen i Oppland sin internettside.

Nye Veier: – Viktig å ivareta naturverdiene på en best mulig måte

Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet, opplyser til Byggeindustrien at han ikke kan uttale som kostnadsbildet før kommunestyret i Lillehammer har vedtatt kommunedelplan for E6 Vingrom - Ensby.

– Vi håper på et positivt vedtak førstkommende torsdag, sier Moshagen.

Øyvind Moshagen, prosjektdirektør Nye Veier. Foto: Nye Veier

Når det gjelder delen av traséen som går gjennom viktige naturområder, vil Nye Veier ta med seg erfaringene fra utbyggingen av E6 igjennom Åkersvika i Hedmark, et av få RAMSAR-områder i Norge.

– Det er svært viktig for oss å ivareta naturverdiene på best mulig måte og finne de aller beste løsningene. All erfaring tilsier at vi i reguleringsfasen, sammen med de som er best til å bygge, finner optimaliserte løsninger som gir bedre måloppnåelse og reduserte ulemper, sier han.

Nye Veier har prosjektstrategien for utbyggingen av E6 Moelv – Øyer klar og starter allerede nå en oppbemanning av prosjektet.

– Vi lyser ut flere stillinger denne uken med tanke på full igangsettelse av konkurransegrunnlag samt oppstart av reguleringsplanlegging, opplyser Moshagen.