Illustrasjonsfoto: Tuva Skare

Endringer i reglene for Sentral godkjenning sendes på høring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender nå på høring forslag til mindre endringer og justeringer i reglene for Sentral godkjenning. Høringsfristen er 15. september.

Forslaget til endringer i byggesaksforskriften var tema i møter med bygg- og anleggsnæringen høsten 2017. Departementet har i etterkant gjennomført en rekke tiltak knyttet til den sentrale godkjenningsordningen:

* Overgangsordningen for Sentral godkjenning er forlenget med ytterligere to år, til 1. juli 2020.

* Regjeringen har oppnevnt et Ekspertutvalg som skal evaluere dagens system med Sentral godkjenning og det planlagte Seriøsitetsregisteret, og vurdere om det er behov for helt andre alternativer.

* Samferdselsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren har sendt et felles brev til kommunene med oppfordring om å stanse ulovlig praksis ved gravetillatelser og offentlige anskaffelser.

- Forslagene som nå sendes på høring er begrenset til mindre endringer og justeringer innenfor rammene av dagens regelverk. Mer prinsipielle problemstillinger som bygg- og anleggsnæringen har tatt opp, blant annet knyttet til bruk av innleie og krav til formell fagkompetanse i det utførende ledd, skal vurderes av Ekspertutvalget, slik det også går frem av mandatet til utvalget, heter det i en melding fra regjeringen.

Her pekes det på at formålet med forslagene til endringer er at disse skal bidra til å løse noen av utfordringene bygg- og anleggsnæringen har vært opptatt av, deriblant anerkjenning av praksis opparbeidet forut for formell utdanning, synliggjøring av kvalifikasjoner samt enkelte forhold knyttet til seriøsitet. De viktigste forslagene i høringen er:

- Tydeliggjøring av at faglig ledelse må være fast ansatt, og gjeninnføring av definisjon av faglig ledelse

- Utvidelse av antall utdanningsnivåer – økt anerkjennelse av fagskoleutdanning

- Vektlegging av relevant arbeidserfaring opparbeidet før endt (videre)utdanning

- Mulighet til å synliggjøre utførelseskompetanse i foretaket

- Utvidet plikt til å avslå søknad om sentral godkjenning og til å trekke tilbake sentral godkjenning

Les mer her