Jan Tore Sanner (Foto: Torbjørn Tandberg/KMD)

En boligpolitikk for alle

Å bo trygt og godt er grunnleggende for et godt liv. Derfor bærer mange av oss tidlig i voksenlivet på en drøm om hva som er den gode boligen. Hvis vi møter andre utfordringer i livet vil et hjem, en fast bolig, ofte være nøkkelen til å få orden på resten.

Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister

Boligmarkedet i Norge fungerer i hovedsak godt. Vi har tradisjon for å eie vår egen bolig, vi sparer i boligene våre og vi bruker mye penger på å pusse opp og holde dem ved like. Det er bra for kvaliteten på boligmassen.

Høy kvalitet på boliger er bra, men høye boligpriser gjør det vanskelig for enkelte å komme inn i boligmarkedet. Derfor gjør vi nå forenklinger både i plan- og bygningsloven, reduserer innsigelser som bremser utbyggingstakten på boliger og har sendt ut forslag om noen oppmykninger i de tekniske kravene. Det må bli raskere og enklere å bygge boliger, slik at flere får ta del i gleden av å eie sitt eget hjem.

Boligpolitikken handler også om de som møter ekstra utfordringer på boligmarkedet.. For disse vil Husbanken være en viktig mulighet til å skaffe seg egen bolig. Vi har målrettet startlånsordningen slik at pengene går til folk som av ulike årsaker har reelle problemer med å få lån. Husbanken skal blant annet gi lån til vanskeligstilte som ikke får lån i andre banker, men skal ikke vær en konkurrent til vanlige banker.

Det boligsosiale arbeidet har mange aktører, fordi behovene er sammensatt. Det er asylsøkere som har fått opphold, folk som kommer fra rusbehandling, bostedsløse og mange som av andre årsaker trenger hjelp til å skaffe en bolig og skape et hjem. Regjeringens boligsosiale strategi er ambisiøs og tar mål av seg å se flere av virkemidlene i sammenheng. Barn og barnefamilier skal prioriteres, fordi et godt hjem er et viktig utgangspunkt for en god barndom.

Kommunene er nærmest innbyggerne. Derfor må kommunene også rustes til oppgaven, og vi har startet dette arbeidet med blant annet å øke satsingen på kommunale utleieboliger. I løpet av 2014 vil kommunene kunne få tilskudd til om lag 1500 utleieboliger.

Boligpolitikk handler om å gjøre det enklere, billigere og raskere å bygge, så vi får nok boliger til befolkningen. Det handler også om at vi skal ha gode ordninger for alle de som av ulike årsaker faller utenfor og trenger ekstra hjelp til å skaffe seg et godt hjem å bo i. Dette krever at vi løfter i fellesskap. Det er mangfoldige utfordringer – men vi er godt i gang med arbeidet!