Illustrasjosnfoto

Ekspertrapporter om riksvei 4 - kan innkortes med 40 minutter

Statens vegvesen har hatt to uavhengige analysegrupper i arbeid for å vurdere hvordan riksvei 4 kan utvikles til en trygg og effektiv transportåre fra Mjøsbrua til Oslo. 

Ill. Statens vegvesen

Her kommer det frem at ved å bygge ut en effektiv vei langs hele strekningen fra Oslo nord til Mjøsbrua kan reisetiden kortes ned med 40 minutter. Dette forutsetter trafikksikre veier med standard for 100/110 km/t.

- Vegvesenet ønsker å utvikle en effektiv trafikkåre langs hele riksvei 4 fra Oslo nord til Mjøsbrua, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemeding.

Trafikantnytte på 12-16 milliarder kroner
På basis av analysene har Statens vegvesen vurdert trafikantnytten ved en fullt utbygd strekning. 

- Nytten for trafikantene er grovt anslått mellom 12 og 16 milliarder kroner, melder etaten,

Det er Rambøll og Asplan Viak som har utført analysene om riksvei 4 mellom Sinsen og Mjøsbrua på oppdrag fra Statens vegvesen.

Vurderingene omfatter planer som Statens vegvesen tidligere har utarbeidet for, samt nye forslag om trasévalg. Hensikten er effektiv veibygging med færrest mulig konflikter med jordbruksareal og naturverdier. 

Anbefalte etapper
Ekspertgruppene har uavhengig av hverandre anbefalt:

* Utbygging av firefeltsvei på Hadeland så raskt som mulig.

* Fire felter fra Mjøsbrua til Hunndalen med tunnel under Gjøvik by.

* Utvikle løsninger i Nittedal og over Gjelleråsen som får næringstrafikken effektivt inn til Oslo, uten at det øker personbiltrafikken.

* På sikt velge en ny trasé på vestsiden av Einavatnet som vil korte ned veien med 4,2 og gir 14 minutter raskere kjøretid.

- Ny riksvei 4 vil være svært viktig for konkurransekraften til næringslivet i og rundt Raufoss, sier Ingrid Dahl Hovland.

I meldingen påpeker Vegvesenet at det viktig med en helhetlig planlegging. 

- Dette vil legge grunnlaget for en kostnadseffektiv utbygging som tar hensyn til klima, miljø og trafikksikkerhet.

Anbefalingen i riksvei 4-rapportene er i tråd med arbeidet til Statens vegvesen i Riksvegutredningen og KVU Mjøsbrua-Jaren.

Vegvesenet har bygd og åpnet to av fem delstrekninger på riksvei 4 på Hadeland. Etappe to er byggeklart og venter på avklaring om bompengefinansiering. Vegvesenet har spilt inn etappe 2 i Lunner og Gran som koronatiltak, og er klar til å lyse ut prosjektet i sommer.

- Størst nytte av ny vei sør og nord
Riksvei 4-analysene peker på at utfordringene er størst i nord og sør. I tillegg til Hadeland har Vegvesenet kommet langt i arbeidet med strekningen Mjøsbrua-Hunndalen.

- Med en forenklet kommunedelplan og god framdrift i reguleringsplanarbeid vil det være mulig med byggestart i løpet av få år, sier vegdirektøren.

- Dette forutsetter politiske beslutninger og prioriteringer, påpeker hun.

Det pekes også på at strekningen gjennom Nittedal over Gjelleråsen og sørover i Groruddalen har høyest trafikk og er proppen i veisystemet. 

- Nullvekstmålet i Oslo innebærer at trafikkmengden ikke skal øke inn mot Oslo. Det er derfor viktig å satse på tiltak som begrenser privatbiltrafikk. I analysene er det kommet opp forslag om en stor innfartsparkering i Groruddalen med mulighet for overgang fra bil til T-banen i Oslo, heter det i meldingen.

Fakta om riksvei 4:
* Rv. 4 er en rute på 135 km mellom Sinsen og Mjøsbrua. 
* Gjennomsnittlig trafikkmengde er relativt høy, flere steder på strekningen er trafikken over 10.000 kjøretøy i døgnet (ÅDT).
* Standarden er i dag for det meste tofelts vei uten midtrekkverk. På strekningen Lunner – Jaren er det bygd firefelts vei.
* Mesteparten av vegen har fartsgrense 80 km/t, men stedvis satt ned til 70 km/t- Det er mange soner med 50 og 60 km/t.
* Gjennomsnittsfart på hele strekningen er 71,9 km/t (google maps). Dette varierer fra 61 km til 80 km/t på de ulike strekningene.