Edens hage

Ved Høgskolen på Vestlandet på Kronstad i Bergen har Kruse Smith Entreprenør ført opp et av Vestlandets mest moderne kontor- og undervisningsbygg for Statsbygg.

Fakta

Sted: Kronstad, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, undervisningsbygg

Kontraktssum totalentr uten merverdiavgift: 330 millioner kroner

Samlet kostnadsramme med merverdiavgift: 532 millioner (2016)-kroner

Bruttoareal: 14.300 kvadratmeter

Byggherre: Statsbygg

Byggherreombud: Opak

Totalentreprenør: Kruse Smith Entreprenør

Teknisk totalentreprenør: Teknisk Bureau

Arkitekt: L2 Arkitekter

Interiørarkitekt: Metropolis

Landskapsarkitekt: Asplan Viak

Totalrådgiver: Sweco l RIBr: Firesafe

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Skanska Survey l Rigg og logistikk, stillas: Ramirent l Grunnarbeider: Rivenes l Anleggsgartner: Jans Hageservice l Betongarbeider: Skanska Norge l Ferdigbetong: Ølen Betong l Armering: Norsk Stål l Deltabjelker: Peikko l Betongelementer: Block Berge Bygg l Terrazzo og flytavretting: Betonggulv l Stålarbeid: Johs Sælen & Sønn l Taktekking: Fløysand Tak l Blikkenslager, alufasade: J Johnsen & Sønner l Glass og alu: Holvik Glass l Solavskjerming: Hunter Douglas l Innvendige tømrerarbeider, systemvegger, himlinger: Innomhus l Trapper og rekkverk: Jotne Ankers l Klimavegger: Svela Bygg l Maler: Malermester Buer l Gulvlegger: Stigen & Kronheim l Flislegger: Stor-Bergen Mur og Flis l Solceller: Solcellespesialisten l SD-anlegg: Bautec l Heiser: Thyssenkrupp l Brannsikring: Firesafe l Sprinkler: Sprinkler Vest l Inergen-anlegg: Fire Eater l Tale og nødlys: Honeywell l Lås og beslag: Lockit l Bossug/søppelsjakt: Bossug og BIR Bedrift l Byggevarer: Optimera l Rent tørt bygg: RTBC

Edens hage er et BREEAM Excellent nullutslippsbygg med svært avanserte tekniske anlegg. Navnet kommer av en grønn lunge i første etasje i et atrium i bygget. Bygget er andre byggetrinn for Høgskolen på Vestlandet på Kronstad, som nå er ferdig utbygget etter opprinnelig plan.

Kruse Smith Entreprenør vant i samarbeid med L2 Arkitekter, Metropolis og Sweco en design and build-konkurranse på løsning og gjennomføring av oppgaven (Edens hage). Bygget er tegnet av L2 Arkitekter og ført opp i en total
entreprise. Sweco Norge har vært totalrådgiver for ingeniørfagene.

Bygget har fem etasjer over bakkeplan og en etasje under. Kruse Smith Entreprenørs kontraktssum er på 330 millioner kroner uten merverdiavgift. Samlet kostnadsramme er på 532 millioner 2016-kroner.

3.000 studenter

Edens hage er et kontor- og undervisningsbygg og skal komplettere den eksisterende bygningsmassen ved høgskolen. Bygget skal brukes av 3.000 studenter og 300 ansatte. Det rommer kontorarbeidsplasser, fire fleksible auditorier med plass til totalt 500 personer, 13 seminarrom med plass til 40, 60 eller 80 personer, 52 grupperom med plass til seks til 15 personer, sju lesesaler med plass 60 personer i hver, et hvilerom og et rom for tro og tanke.

Grønn lunge

Midt i bygget ligger det et atrium som går over seks plan og med glasstak. I atriets første etasje er det en grønn lunge med tre trær på 4,5 meter, drøyt 30 busker og et lag med mose. Rundt grøntarealet er det en sammenhengende og buet benk. Atriet rommer amfi, gallerier, åpne leseplasser, kafé og gangbruer mellom ulike etasjer.

Skape helhetlig campus

Sivilarkitekt Ivar Lunde i L2 Arkitekter forteller at det er lagt vekt på at nybygget kompletterer det eksisterende høgskoleanlegget, slik at det inngår i en helhetlig campus på Kronstad, med hensyn til sammenheng i form, funksjon, materialbruk og fasadeuttrykk. Byggets form følger gaterommet mot Inndalsveien og definerer og avslutter tydelig Kronstad plass.

– Utadrettede funksjoner med vestibyle, studenttorg, auditorium, undervisningsarealer og kurs- og etterutdanningslokaler er lagt til gateplan og mot plassen. Ved å innarbeide en diagonal bevegelseslinje gjennom tomta og nybyggets indre har vi skapt god kontakt mellom ny hovedinngang i sør og sekundær inngang mot Bybanen i nord-vest. Området ved inngangen og plassen er godt skjermet for vind og er solfylt. En ny kafé er innpasset her i hjørnet ved hovedinngangen, sier Lunde.

Alle rom får gode dagslysforhold og vender mot et attraktivt indre klimatisert rom med et stort overlys i glass. Organiseringen rundt det samlende atriet gir en svært god orientering og oversiktlighet. Den diagonale bevegelsen inne i bygget styrkes ved at bruer med trapper ligger i denne diagonalen. Slik blir diagonalen ikke bare et funksjonelt bindeledd, men også et viktig møtested for studenter og lærere. Atriet omkranses av gallerier, som også blir møteplasser og leseplasser. Atriet blir torget i byen, et sted for å se og bli sett.

– Fasader har rammer rundt glassfelt av lys naturaluminium. Glassfelt er inndelt med rammer i mørkere eloksert aluminium. Ved hovedinngang er glassfasaden hevet i to etasjes høyder. Høye glassfelt og vinduer med lav brystning gir slektskap til de gamle verkstedhaller og fasader for første byggetrinn på Kronstad, sier Lunde.

Kronstad plass flyter formmessig og materialmessig inn i nybygget ved bruk av gulv i grå terrazzo. Et mykt formet indre atrium med bruk av trefinér i vegger og himlinger gir bygget en spesiell varm karakter. Det høye rommet med trær og grønne vekster gir identitet og kvalitet til læringsarenaen til glede for ansatte og studenter.

– En kontrakt med basis i en pris- og designkonkurranse, bygger på mye tillit og ansvarsfølelse, kanskje mer enn på jus, i alle fall for de arkitektoniske kvalitetene. Våre arkitekter Michael Ross, Liliane Blankenburg og Karin Hylin har holdt det arkitektfaglige nivået høyt gjennom hele prosessen. Ved å argumentere godt og prioritere riktig, har vi fått gehør for vakre og funksjonelle løsninger, fra helhet og ned i detaljer. Utfordringen har vært å holde ut helt til bygget står der, i en god tone med alle involverte; HVL, Statsbygg, Kruse Smith Entreprenør med underentreprenører og offentlige myndigheter, sier Lunde.

Betong og stål

Bygget er tilnærmet kvadratisk. Underetasje og sjakter er plasstøpte. Bærende konstruksjon over bakkeplan er av betongelementer og stål. Det går en underjordisk gangkulvert som også rommer tekniske føringer fra nybygget til eksisterende høgskolebygg.

Under kjelleren går det en overvannstunnel. Taket har noen graders fall, har i snitt 400 millimeters isolasjon og er tekket med takbelegg. På belegget står det 1.000 solcellepaneler. Fasadene er kledd med aluminium, noe som gir slektskap til hovedbygget ved høgskolen. Det er 250 millimeter isolasjon i ytterveggene.

Det er terrasso på gulvet i første etasje og parkett, tepper og belegg videre opp, samt i underetasje. Det er i stor grad faste vegger i bygget, mange med Fermacell fibergips plater. Det er systemhimlinger i mange rom. I auditoriene er det lydabsorberende trefiberplater.

Bygget er vedlikeholdsvennlig, med blant annet vegger av robust fibergips, aluminiumsbeslåtte vinduer og fasader av aluminium. Bygget har hovedinngang mot sør (korteste vei til andre bygg ved høgskolen) og en inngang fra nord. Hele bygget har universell tilgjengelighet. Solavskjerming skjer med utvendige screens.

På sørsiden av bygget er Kronstad plass under opparbeiding. Den skal romme grønne felt, trær og benker av granitt.

BREEAM Excellent

Edens hage er bygget som et BREEAM Excellent bygg og et nullutslippsbygg (ZEB – O ÷ EQ). Det har en reduksjon i klimagassutslipp på 30 prosent og materialreduksjon på 40 prosent i forhold til ordinære bygg. Målet var å bygge Vestlandets beste undervisningsbygg.

Det er lagt ned 192.000 arbeidstimer i oppføring av bygget. Det har ikke vært noen fraværsskader i prosjektet.

Edens hage er prosjektert og ført opp etter Tek10, men tilpasset Tek 17. På taket er det installert 1.900 kvadratmeter med solcellepaneler som produserer strøm til bygget. Oppvarming skjer med radiatorer (gulvarme i underetasje og garderober). Det er snøsmelteanlegg utenfor alle inngangspartier og mellom det nye og det eksisterende høyskolebygget. Varmt tappevann produseres med CO2-varmepumpe og varme og kjøleanlegget er en utvidelse av det eksisterende anlegget fra 2014 med ammoniakkvarmepumper og utvidet brønnpark på nå totalt 95 energibrønner, i tillegg til termisk kjølelagring. Det benyttes fjernvarme som spisslast.

Bygget har balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning. Kjøling skjer via ventilasjon med adiabatisk befuktning, samt lokal kjøling med fancoil’er i undervisningsrom. Totalt netto energibehov er beregnet til 54 kWh per kvadratmeter per år. Til sammenligning ligger krav i TEK17 på 125 kWh/m2. Ved å gjøre ytterligere tiltak, samt å ha egen produksjon med solceller er totalt levert energi til bygget redusert til 15 kWh/m2.

Bygget er fullsprinklet (inergen gassanlegg i datarom og sjakter) og har automatisk og manuelt styrbare branngardiner inn mot atriet. Det er bossnedkast i hver etasje.

Prosjektleder Audun Nygard i Kruse Smith Entreprenør forteller at svært høye miljø- og kvalitetskrav og nærheten til Bybanen har gjort bygging av Edens hage utfordrende.

– Kobling mot eksisterende bygg via en underjordisk gangtunnel og en overvannskulvert under bygget var også krevende. Vi har lært mye om systematisk ferdigstillelse i dette prosjektet. Edens hage var et internt pilotprosjekt for iPG (integrert Prosjekt Gjennomføring), et egenutviklet fremdriftsprogram. Vi praktiserte BIM og lean i prosjektet. Totalteknisk entreprenør Teknisk Bureau jobbet og bygget utfra 3D-modell, og det var BIM-kiosker i hver etasje, sier Nygard.

Han legger til at Kruse Smith Entreprenør hadde meget god dialog med byggherren Statsbygg og med høgskolens driftspersonell både i prosjekteringsfasen og i byggetiden.

– Det var stilt høye krav til hvordan bygget skulle prosjekteres, bygges og til slutt fungere og driftes. Utførende håndverkere har gjort et flott arbeid. Vi i Kruse Smith Entreprenørs prosjektorganisasjon er svært stolte av bygget vi har levert. Edens hage er et høyteknologisk kvalitetsprosjekt, sier Nygard.


Flere prosjekter