– Vi er helt på linje med Boligprodusentens Forening, sier EBA-direktør Heikki Eidsvoll Holmås. Foto: Frode Aga

– Vi er helt på linje med Boligprodusentens Forening, sier EBA-direktør Heikki Eidsvoll Holmås. Foto: Frode Aga

EBA-sjef advarer mot økt skattelegging på egen bolig - går mot NHO-innspill

Administrerende direktør Heikki Eidsvoll Holmås i EBA advarer i likhet med Boligprodusentenes Forening mot å innføre skatt på fordelen av bo i egen bolig, og mener NHOs i sitt høringssvar ikke har gitt en bred nok vurdering av hvilke konsekvenser dette vil ha å si for boligforsyningen innen den norske boligmodellen.

I desember la skatteutvalget frem sin utredning om fremtidens skattesystem i Norge. Et av forslagene fra utvalget var forslaget om innføring av skatt på fordelen av å bo i egen bolig.

Onsdag skrev Byggeindustrien at Boligprodusentenes Forening, som er en del av NHO, advarer sterkt mot å innføre skatt på fordelen av bo i egen bolig. Forslaget har også møtt motstand fra andre, som Huseierne og Eiendom Norge.

– Boligprodusentenes Forening er kritisk til skatteutvalgets forslag til omlegging av boligbeskatningen. Forslagene vil utfordre den norske boligmodellen, og konsekvensene kan være alvorlige både for huseiere, boligforsyningen og boligprodusenter, skriver administrerende direktør Lars Jacob Hiim i høringssvaret fra Boligprodusentenes Forening.

I NHOs høringssvar kommer det derimot frem at de stiller seg bak boligskatt-forslaget.

– Egen bolig (og fritidseiendom) bør skattlegges mer på linje med andre investeringer. Det bør skje etter en bredt forankret og forutsigbar plan, skriver blant annet NHO i sitt svar.

Støtter Boligprodusentene
EBA-sjef Holmås går nå ut og støtter Boligprodusentens linje. Boligprodusentene peker blant annet på at for de aller fleste er det ikke alternative investeringsmuligheter til boligkjøpet.

– Folks primærbolig er først og fremst et hjem og en trygg ramme for den enkelte og familien, og ikke et investeringsobjekt på lik linje med aksjer, skriver Boligprodusentene og peker på at den norske boligmodellen tradisjonelt har hatt bred politisk oppslutning og at den har kommet de fleste innbyggerne til gode.

– Vi deler bekymringen til Boligprodusentens Forening. Jeg tror høringsinnspillet fra NHO sentralt viser at det i for liten grad er gitt en god vurdering av hvilke endringer skatten vil ha å si for boligforsyningen og eierlinjen i Norge, som det er bred oppslutning om, både innen politikken og for virksomhetene innen byggenæringen, sier Holmås til Byggeindustrien.

Han mener dette vil endre landets evne til å få bygget de boligene det vil være behov for.

– Vi har nå et lavere nivå innen boligbyggingen enn behovet, og ser hvilke konsekvenser dette allerede har på leiemarkedet og boligprisene. Dette vil kunne ramme bredt i befolkningen, mener Holmås.

– Vi som bransje ønsker en så jevn og høy takt i boligbyggingen som mulig. Det er til det beste for alle og man sikrer et mest mulig stabilt marked, der man ikke risikerer at det blir som et sjanse-spill om verdien på boligene som skal selges går kraftig opp eller ned, utdyper han.

Derfor mener han det er meget viktig at det jobbes videre med oppfølgningen av det nye skatteforslaget.

– Vi må jobbe med hele innretningen til det nye skatteregimet for å frem et bredere faktagrunnlag rundt hvilke konsekvenser den samlede beskatningen vil ha for boligbyggingen, sier Holmås videre.

Han ønsker samtidig å gi ros til kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik.

– Han har tydelig sagt og satt på dagsordenen at politikken må innrettes mot en høy nok boligforsyning. Derfor kan jeg ikke forstå at en regjering som har en ambisjon om å ha nok boliger fremover vil være med på å undergrave dette ved å endre skattesystemet til å undergrave boligforsyningen og eierlinjen, legger Holmås til.

Øystein Dørum. Foto: Moment Studio
Øystein Dørum. Foto: Moment Studio

– Ikke en ny posisjon fra NHO
Byggeindustrien har spurt NHO om de ønsker å kommentere uttalelsene til Holmås, men de viser utallelsene som ble gitt i forbindelse med onsdagens artikkel på bygg.no.

Her uttalte sjeføkonom Øystein Dørum i NHO seg på vegne av NHO sentralt. Han peker på at de ved flere anledninger tidligere, blant annet i budsjettbrev til Finansdepartementet og Stortinget, har sagt at skattefavoriseringen av egen bolig og fritidseiendom bør reduseres.

– Så dette er ikke en ny posisjon fra NHO sentralt. Vi har videre hatt en bred og inkluderende prosess i utarbeidelsen av høringssvaret, der alle landsforeninger har blitt involvert. Så er det vår oppgave i NHO sentralt å forsøke å ta vare på helheten, mens de ulike landsforeningene fremmer synspunkter på vegne av egne næringer, skrev Øystein Dørum i en epost til Byggeindustrien.

– I vårt høringssvar legger vi vekt på at skattefordelene må reduseres gradvis, og at forutsigbarheten for skattyterne må ivaretas. Vi skriver også at departementet må gjøre en nærmere vurdering av konsekvensene av forslagene samlet sett, både for de som allerede eier bolig, de som ønsker å komme inn på boligmarkedet og de som leier. Videre er det en forutsetning for oss at skatteinntektene fra økt skatt på bolig benyttes til å redusere andre skatter og avgifter, la Dørum til.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no. Byggeindustriens redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.