– Vi er i ferd med å se et bygg- og boligmarked som stopper helt opp blant annet på grunn av prisvekst, usikkerhet og høy rente, sier Heikki Eidsvoll Holmås, administrerende direktør i EBA. Foto: Frode Aga

– Vi er i ferd med å se et bygg- og boligmarked som stopper helt opp blant annet på grunn av prisvekst, usikkerhet og høy rente, sier Heikki Eidsvoll Holmås, administrerende direktør i EBA. Foto: Frode Aga

EBA: – Revidert nasjonalbudsjett må levere forutsigbarhet

Torsdag kommer regjeringen med sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB). Entreprenørfoireningen – Bygg og Anlegg (EBA) frykter at en fortsatt brems i store bygge- og infrastrukturprosjekter vil føre til en rekke alvorlige, langsiktige konsekvenser.

– Vi er i ferd med å se et bygg- og boligmarked som stopper helt opp blant annet på grunn av prisvekst, usikkerhet og høy rente. Får denne situasjonen lov til å fortsette står vi overfor oppsigelser, nedbemanninger og krympende oppdragsreserve for mange i byggebransjen og byggevareindustrien, sier Heikki Eidsvoll Holmås, administrerende direktør i EBA, i en pressemelding.

Han viser til at full brems i boligutbyggingen nå gir konsekvenser.

– Når prosjektene uteblir er de store entreprenørene nødt til å permittere og nedbemanne, og med det mister de viktig kompetanse som blir vanskelig å erstatte senere. EBA forventer at regjeringen tar grep for å sikre forutsigbarhet, få renteforventningene under kontroll og bruke den ledige kapasiteten vi nå ser i bransjen til nødvendig vedlikehold og samfunnsnyttige bygg- og anleggsprosjekter, skriver EBA.

– Varsellampene lyser for det norske veinettet. Uten umiddelbar kompensasjon til kostnadsøkningen i vedlikehold trues trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø, sier Holmås.

EBA-sjefen peker på at forsvarlig vinterdrift og nødvendig vedlikehold på vei og jernbane er nødvendig.

– Dette er samfunnskritiske funksjoner som må styres av vær og klima, ikke budsjettrammer.

– Råvareprisen på asfalt har steget betydelig den siste tiden. Uten at bransjen kompenseres for prisøkningene ved ekstra bevilgninger til asfaltering vil vi i år ha en situasjon der både fylkesveier og riksveier får redusert kvalitet på asfaltdekkene. I tillegg vil viktige deler av leverandørindustrien stå for fall, og det i den delen av anleggsvirksomheten der det grønne skiftet har kommet aller lengst, skriver foreningen.

EBA mener at Stortinget må beslutte å:

* Bevilge 0,5 mrd ekstra til asfaltering av riksveier
* Bevilge 1,0 mrd ekstra til asfaltering av fylkesveier
* Bevilge 0,5 mrd ekstra til vedlikehold av fylkesveiene

– Klimakrav må prioriteres
EBA mener det også haster med å kutte klimagassutslippene.

– Bygg- og anleggssektoren står for nesten 20 prosent av klimagassutslippene i Norge. Dersom vi skal klare en halvering innen 2030 må det settes ambisiøse krav i alle offentlige anbud og ambisjonene må ikke reduseres som følge av strammere økonomi. Stat, fylkeskommuner og kommuner må bruke innkjøpsmuskelen sin i en bærekraftig retning, skriver de i meldingen.

– Klimakrav som settes på vent ødelegger for bransjens omstilling og gjør at staten ikke når sine egne klimamål. Myndighetene må stille klima- og energikrav i tråd med regjeringens klimaambisjoner om å kutte 55 prosent av utslippene innen 2030. Samtidig må byggene vi omgir oss med være energiprodusenter og ikke energisluk, sier Holmås.

– Det vi bygger nå skal bidra positivt i energisamfunnet og stå i nærmere 100 år. Staten må gå foran i energiomstillingen og slutte å bygge strømsløsebygg, legger han til.

– Næringen må holdes i gang
– Bygg- og anleggsbransjen sysselsetter om lag 250.000 personer i Norge og er dermed den største fastlandsnæringen vi har som skaper verdier og arbeidsplasser over hele landet. Opprettholdelse av de prosjektene vi er i gang med er kritisk for å holde aktiviteten gående, skriver EBA.

– Oppstartsklare infrastrukturprosjekter må klargjøres og settes i gang så snart som mulig. Det er viktig å utnytte den kompetansen og kapasiteten som fortsatt ligger i markedet slik at verdiskapning og sysselsetting opprettholdes. Det er stor fare for langvarige tap av kritisk kompetanse i næringen dersom dette trekker ut i tid, skriver EBA og viser til at Stortinget snarest mulig, og senest i statsbudsjettet for 2024, bør signalisere en prioritet på følgende prosjekter fra Statens vegvesen som vurderes som helt klare for oppstart:

* E134 Oslofjordforbindelsen (Viken), 5,83 milliarder kroner. 
* E134 Røldal – Seljestad (Vestland), 3,34 milliarder. 
* E6 Megården – Mørsvikbotn (Nordland), 10,27 milliarder. 
* E16 Hylland – Slæen (Vestland), 1,64 milliarder. 

– Vi må benytte den kapasiteten som ligger i markedet akkurat nå, og disse prosjektene står klare til å settes i gang. Da sikrer vi god drift i økonomien samtidig som vi tar vare på kritisk kompetanse i bransjen, fortsetter Holmås

– EBA håper at regjeringen, gjennom revidert budsjett, gir økt forutsigbarhet til bygge- og anleggsnæringen ellers trues både verdiskapning og sysselsetting, mener foreningen.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no. Byggeindustriens redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.