E6 Kolomoen-Arnkvern

Åkerkrysset fremstår som en spektakulær konstruksjon, er det mest trafikkerte krysset i Innlandet. Dronefoto: Geoplan 3DDet er nå full oppsamling av vann som renner fra veien gjennom Åkersvika. Kravene har vært strenge og anleggsarbeidet skånsomt gjennom naturreservatet. Dronefoto: Geoplan 3DOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAGudmund Roen har vært Hæhre Entreprenørs prosjektleder for E6 Kolomoen-Arnkvern.Prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier E6 Innlandet.

20 kilometer med firefelts motorvei i den første kontrakten for Nye Veier i Innlandet er nå ferdig.

Fakta

Sted: Stange, Hamar og Ringsaker

Prosjekttype: Firefelts motorvei

Byggherre: Nye Veier

Totalentreprenør: Hæhre Entreprenør

Kontraktsum eks. mva: 1,812 milliarder kroner

Rådgivere: Rambøll, Aas-Jakobsen/ViaNova-nettverket, NGI, Structor Oslo, Nexconsult

Underentreprenører og leverandører: Stikking: Zenith Survey l Armeringsarbeider: Armeringssenteret l Asfalt: Veidekke Industri l Asfaltknusing: BA Gjenvinning l Asfaltfresing: Asfalt og betongfresing l Avfallshåndtering: RagnSells l Betongvarer, rør og kummer: Skjæveland l Bomstasjoner, skilt og midlertidig rekkverk: Euroskilt l Brakkerigg/forpleining: ISS l Brulager og spennarmering: Spennteknikk l Brumembran: Spesialdekker l Brureis: Frico l Brurekkverk: AB Varmförzinkning l Drivstoff: Vetan l Elektroarbeider: Laje Entreprenør l Ferdigbetong: Betong Øst l Forskalingsmateriell og byggevarer: Maxbo Proff l Gartnerarbeider: Gress Service 90 l Grafittibeskyttelse: Resconsult l Pukk og grus: Hamar Pukk og Grus l Fiberduk grøftemembran, jordarmering og membran: Ten Tex l Grøftemembran: Oldroyd l Knusing: Gunnar Holth Grusforretning l Kranbil: K. Bull l Leie av riggområde og lager: Norstransport l Plastrør og kummer: Brødrene Dahl l Rekkverk vei: Veisikring l Rivningsarbeid: Norsk Saneringsservice l Rørinspeksjon: Norva 24 l Rørpressing: Brødrene Myhre og Steg Entreprenør (Arnkvernveien) l Sprengning: Kjell Foss l Sprøytebetong: Gjerden Fjellsikring l Spunt og peler: Brødrene Myhre l Statiske beregninger brureis: Idea Solutions l Stubbfresing: REB Anlegg l Støyskjermer: Talgø MøreRoyal l Montasje støyskjermer: Moss Entreprenør l Stålrørskulvert: ViaCon l Tørrstablet mur: Systemblokk l Gang og sykkelvei fv. 24 og rørsveising: Dobloug Entreprenør l Vannovervåking: Dipl. Ing. Houm l Veibetong rekkverk: Skandinavisk Veibetong l Veimerking: Ze Bra Vei l Viltgjerder: ØstCom l Vegtekniske måletjenester: Vegteknisk Institutt l Utomhusarbeider: Steen & Lund l Montering av skilt: Trafikkdirigering l Betongkulverter: Brødrene Østbye

1. juli blir en merkedag for E6 og Nye Veier. Da settes det på trafikk i 110 kilometer i timen fra Kåterud til Brumunddal. Det betyr at Hæhre Entreprenør er ferdig med sin utbygging av E6 Kolomoen-Arnkvern.

Prosjektet har bestått av bygging av 20 kilometer firefelts motorvei på E6, i tillegg til tre kilometer med lokalvei og 5,2 kilometer gang- og sykkelvei. Det er bygd ny firefeltsvei for rv. 25 ved Midtstranda i Hamar.

Hæhre Entreprenør ble i slutten av mai 2017 ble tildelt den første kontrakten for Nye Veiers E6-utbygging på Innlandet på 1,812 milliarder kroner eks. mva. Kontrakten har vært en totalentreprise med prosjektering og utbygging inkludert drift og vedlikehold. På rådgiversiden har entreprenøren hatt med seg en samarbeidskonstellasjon bestående av Rambøll, Aas-Jakobsen/ViaNova nettverket og NGI.

Viktig med åpning før sommeren

– Nå får vi før sommerferien åpnet den strekningen av Kolomoen-Moelv som har høyest trafikk, og vi får åpnet den på planlagt dato før en sommer hvor veldig mange nordmenn skal feriere i Norge. Det er vi veldig godt fornøyd med, sier prosjektdirektør Øyvind Moshagen i E6 Nye Veier Innlandet til Byggeindustrien.

Han fastslår at et tett og godt samarbeid i prosjektet Kolomoen-Arnkvern har vært nøkkelen for prosjektet hvor mye vei har blitt bygd på kort tid.

– Et godt og tett samarbeid med entreprenøren har vært helt avgjørende. Det har vært tydelige roller og god dialog med myndighetene. Vi har bygd gjennom verneområdet i Åkersvika uten uhell og miljøskader. Det har vært stilt svært strenge krav til anleggsarbeidet i dette området, sier han.

Skånsomt anleggsarbeid i verneområdet

Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør har vært entreprenørens prosjektleder. Han fastslår at det var et stort ansvar å skulle bygge gjennom Åkersvika, som har status som et Ramsar-område.

– I dette prosjektet har det vært viktig for oss å ta begrensningene og føringene som har kommet fra myndighetene og byggherren på største alvor. Vi har hatt egne ytre miljøkoordinatorer i prosjektet, og det har vært strenge krav til stilleperioder, arbeidstider og sikring til drivstoffpåfylling i området. Jeg skal innrømme at det var både spennende og skremmende i starten, men når vi fikk definert kjørereglene, har vi løst gjennomføringen bra i dette krevede området, sier Roen.

Det er også på det rene at det var Hæhre Entreprenørs løsninger i Åkersvika som bidro til at entreprenøren sikret seg kontrakten. Det har ikke oppstått noen uhell i våtmarksområdet under byggingen, og Nye Veier mener nå at våtmarksområdet er bedre beskyttet mot avrenning fra veitrafikken enn det var tidligere.

– Vi har nå full oppsamling av vann som renner fra veien, både ved daglig trafikk, men ikke minst vil dette være viktig ved ulykker. Den tidligere avkjøringen til Hamar er nå trukket nærmere krysset, og det er opparbeidet nytt våtmarksområde i dette området, sier Moshagen.

Prosjektering tett på bygging

Hæhre Entreprenør er kjent for raskt å opparbeide kapasitet og dundre på i sine prosjekter. Slik var det ikke for Kolomoen-Arnkvern, hvor entreprenøren selv hadde ansvaret for detaljprosjekteringen.

– Vi satte skuffen i bakken i slutten av september 2017. I dette prosjektet har prosjekteringen ligget tett på byggingen. Det er ingen tvil om at overgangen til totalentrepriser har vært en utfordring, men vi har nå vendt oss til denne måten å jobbe på, sier Roen.

Nye Veier har hatt en klar målsetting om at de utførende skal strekke seg mot modellbasert bygging. Roen mener det her skjedd en stor utvikling på dette området i løpet av årene byggingen av Kolomoen-Arnkvern har pågått.

– Fokuset for entreprenøren må være å løse utfordringen for aktørene som skal bygge anlegget. BIM-utviklingen må fokusere på å ivareta behovet til de som skal utføre den fysiske jobben, slik at det ikke først og fremst blir et skrivebordsverktøy. Det er tatt menge steg i riktig retning, sier han.

Logistikk og trafikkhåndtering

Utbyggingen av Kolomoen-Arnkvern har ikke vært et stort fjellsprengningsprosjekt. Totalt er det sprengt cirka 370.000 kubikkmeter fjell i sørenden av traseen. I veilinja har det også vært mye alunskifer som har krevd bortkjøring til egnet deponi. Det er flyttet 1.500.000 kubikkmeter masser i veiprosjektet.

Entreprenøren fastslår at den store utfordringen har vært logistikken med et to mil langt anleggsområde med masseuttak helt i sør ved Kolomoen. Her har det vært lagret opp masser fra Fellesprosjektet til bruk for bygging av firefelts motorvei videre nordover.

– I et så langstrakt anleggsområde har det vært krevende å få masser på plass til rett tid og i rett mengde. Håndtering av trafikk og omgivelsene rundt prosjektet har vært den største enkeltinnsatsen i prosjektet. Det har krevd store ressurser både fra Hæhre Entreprenør og Nye Veier. Nye Veier har gjort et godt informasjonsarbeid i forbindelse med de store omleggingene, sier Roen.

Det har ikke vært noen alvorlige skader i forbindelse med anleggsarbeidet på prosjektet, men for trafikantene har det i byggeperioden vært et formidabelt antall midlertidige rundkjøringer.

– Det har vært ulemper for trafikantene i byggeperioden, men vi har mottatt svært få klager på fremkommeligheten. Når trafikantene ser at det er mange maskiner og ansatte i arbeid og at fremdriften er god, da kommer også tålmodigheten hos de som er på veien, sier Moshagen.

Spektakulært kryss med stor trafikk

For E6 Kolomoen-Arnkvern er det bygd 29 bruer, 11 underganger. Prosjektet består av fem planskilte kryss. Det er kun gjennomført mindre endringer fra opprinnelig reguleringsplan. Blant annet er Vienkrysset endret for å håndtere 200-årsflom fra Flagstadelva.

– Alt endringsarbeid har blitt håndtert bra av Nye Veier og myndighetene, fastslår Roen.

Totalt er det støpt cirka 22.000 kubikkmeter betong i prosjektet. Det er Åkerkrysset i Hamar som er den største betongkonstruksjonen. Krysset er et ovalt toplanskryss der en svært trafikkert rv. 25 krysser E6.

– Åkerkrysset er en spennende konstruksjon med gang- og sykkelvei inne i rundkjøringsovalen. Utfordringen rundt trafikkhåndteringen har blitt veldig tydeliggjort i dette området, oppsummerer Roen.

1.225.038 timer

Hæhre Entreprenør har selv gjennomført alt betongarbeid i prosjektet, og Roen fastslår at entreprenøren har hatt mye egne maskiner og utstyr på prosjektet.

– Det har vært over 300 personer på jobb i anlegget og opp til 150 maskiner i arbeid på samme tid, sier han. Totalt har det frem til mai 2020 medgått 1.225.038 timer på prosjektet.

Det er Veidekke Industri, som har levert og lagt asfalt til prosjektet, som har vært den største underentreprenøren i prosjektet. Det er lagt 250.000 tonn asfalt på strekningen Kolomoen-Arnkvern.

Hæhre Entreprenør har også hatt med seg Isachsen Anlegg og Nortransport på transport. I tillegg har Hamar Pukk og Grus levert store mengder knuste masser til storprosjektet.

Store deler av E6 Kolomoen-Arnkvern består av helt ny firefelts-vei, men i enkelte områder er underbygningen fra gammel E6 gjenbrukt.

– Nivået på gjenbruk ble noe lavere enn vi opprinnelig hadde forutsett, en medvirkende årsak var blant annet behov for ekstra flomsikring i området nord for Åkerkrysset, opplyser Roen.

Han fastslår at var en nøkkelfaktor for prosjektet å holde oppe fremdriften i anleggsarbeidet i Åkersvika.

– Forsinkelser i dette området ville medført at vi måtte ha ventet en sesong for å starte opp igjen arbeidet. Prosjektet ble ferdigstilt etter planen, det er en bekreftelse på at arbeidet har gått slik vi har lagt opp til, sier han.

Korona satte press

Hæhre Entreprenørs prosjektleder erkjenner også at vinteren 2019/20 har vært svært samarbeidsvillig for veientreprenørene på Innlandet. Asfaltarbeider som kunne pågå langt ut på høsten 2019, og det var svært få snøfall etter januar denne vinteren.

Men så slo en mer overraskende utfordring til i sluttspurten av prosjektet. Både Nye Veier og Hæhre Entreprenør fastslår at den usikre situasjonen rundt koronapandemien satte press på prosjektet.

– Vi ble ferdige som planlagt til tross for korona. Som alle i anleggsbransjen møtte vi på store utfordringer med å ta smittevern på alvor, og det ble utfordrende å få folk på jobb, men vi kom raskt inn i en normal som sikret ferdigstillelsen, oppsummerer Roen.

Også Nye Veier fastslår at entreprenør og byggherre var i samme båt da viruset traff.

– Både Nye Veier og Hæhre Entreprenør har vært opptatt av å finne løsninger for å holde produksjonen i gang. Det lykkes vi med. Det har vært et utrolig godt samarbeid med Hæhre i denne tiden, uten at det gikk utover åpningsmilepælen, sier Moshagen i Nye Veier.

– Ender ikke opp i rettsak

– Har det ikke vært noen uenigheter i prosjektet?

– Dette er et prosjekt hvor vi ikke kommer til å ende opp i noen rettsak, og her har PRIME-utvalget (prosjektintegrert megling) vært en viktig bidragsyter til å drive prosesser og løse opp utfordringer i prosjektet fortløpende. Det har ikke vært store uenigheter underveis, men PRIME-utvalget har vært en viktig og nyttig rådgiver som har fulgt prosjektet fra sidelinjen, sier Roen.

Også prosjektdirektør Moshagen i Nye Veier mener det har vært viktig å raskt rydde opp i utfordringene som har dukket opp i det store veiprosjektet.

– Tett samarbeid og åpenhet har sørget for at vi har håndtert de mer krevende sakene fortløpende. Da kan byggherre og entreprenør sitte og være enige når veien åpnes. Alle uavklarte krav er lukket i denne kontrakten når vi åpner vegstrekningen 1 juli. Det er god bruk av samfunnets ressurser, avslutter han.

Lærerikt og fremgangsrikt for deprosjekterende

– Dette har vært både en lærerik og fremgangsrik måte å jobbe på for de prosjekterende, fastslår prosjekteringsleder Hans-Petter Hansen i Aas-Jakobsen. Han har ledet rådgiverkonstellasjonen som har bestått av Rambøll, Aas-Jakobsen/ViaNova-nettverket og NGI. Det har vært opptil 50 medarbeidere på prosjekteringssiden.

Hansen mener at prosjektet har hatt god måloppnåelse og gjennomføring.

– Spesielt de sterke miljøinteressene i Åkersvika har blitt godt ivaretatt gjennom prosjektet. Miljøavtrykket i området er mindre enn det som opprinnelig var regulert, sier han.

Prosjekteringslederen fastslår at det i kontrakten har vært satt høye målsetninger om utvikling i prosjektet, med stort fokus på nytteverdier.

– Vi har ikke levert tradisjonelle tegninger i prosjektet, og det har vært utvikling av digital prosjekteringsinformasjon. Dette er ny teknologi som nå har blitt den nye standarden, sier han.

– Har dere i praksis vært en samlet enhet, eller har aktørene vært oppdelt etter fagområder?

– Det har vært en samlet enhet. Prosjektet har hatt strenge krav til fremdrift. Det betyr at vi har prosjektert med god kvalitet. Det krever store ressurser, og det har derfor vært nødvendig med et samarbeid, sier han.

Hæhre med solid fotavtrykk på Innlandet

Med ferdigstillelsen av E6 Kolomoen-Arnkvern har også Hæhre Entreprenør i nordlig retning satt et punktum for en formidabel utbyggingsrekke fra Minnesund i sør til grensen mot Ringsaker kommune i nord. Med unntak av Veidekkes FP2 av Fellesprosjektet og Skanskas utbygging av en kort strekning av E6 mellom Labbdalen og Skaberud i Stange kommune, har Hæhre Entreprenør vært en svært toneangivende entreprenør i utbyggingen av ny firefelts E6 og jernbane.

Hæhre Entreprenør fullførte i sin tid FP1 etter at Alpine Bau gikk konkurs. I sør bygger Hæhre sammen med PNC nå nytt dobbeltspor mellom Eidsvoll sør og Langset. Prosjektet innebærer også bygging av Norges lengste jernbanebru over Vorma.

– Det er ingen tvil om at vi er stolte over å ha bidratt i stort omfang i utbyggingen av viktig infrastruktur i denne delen av Innlandet, sier Roen.

Rask bygging

Prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier fastslår at det aldri før i Norge vært finansiert og bygget 43 kilometer med firefelts motorvei og 110 kilometer i timen så raskt som det nå blir gjort på E6 Kolomoen-Moelv.

– Hæhre har levert kvalitet fra A til Å på sin 19 kilometer lange strekning og bidratt sterkt til at vi totalt sett klarer å levere 43 kilometer med sikker firefelts motorvei for 110 kilometer i timen på kun 41 måneder på E6 Kolomoen – Moelv. Dette har aldri skjedd i Norge før, sier Moshagen.


Flere prosjekter