Illustrasjonen viser hvordan rundkjøring plasseres like sør for Langåsen på Ime. Til høyre for rundkjøringen ser man også ny veiløsning som betjener Ime skole. Illustrasjon: Wichada Treepoonpon.

E39 i Mandal: Enighet om reguleringsforslag

Etter dialog med utbyggere av Sandnesheia i Mandal, fremmer Nye Veier et omforent reguleringsforslag for tilførselsvei fra Greipsland til Ime.  

Det er lagt inn en kombinert fjell- og miljøtunnel som ivaretar utbygging av Sandnesheia. Ved Ime er ny rundkjøring optimalisert for å gi mest mulig tilgjengelig areal for utvidelse av skolen, skriver Nye Veier i en melding.

Utbyggingen av ny, trafikksikker E39 mellom Døle bru og Mandalselva, samt del av ny tilførselsvei til Mandal i Lindesnes kommune, startet i oktober 2019. Det er første del av kontrakten til en samlet verdi av 1,75 milliarder kroner som er inngått med Hæhre Entreprenør AS. Nå er detaljreguleringsplan for gjenstående del av tilførselsvei til bynært Mandal oversendt Lindesnes kommune for politisk behandling.

– Sammen med utbyggerne av Sandnesheia er vi kommet frem til en løsning som både Nye Veier og utbyggerne kan enes om. Dette er kommet i stand gjennom konstruktive drøftinger med utbyggerne, sier utbyggingssjef Vidar Stormark.

Nye Veier har også sett løsningen i lys av utbyggingen som skal skje i tilstøtende område i regi Elvehøgda.

– Planen vår er utviklet slik at den også samsvarer med reguleringsarbeidet som pågår i regi av Marnarkrysset AS. Nye Veiers plan, sammen med Marnarkrysset AS, løser de trafikale utfordringene i området knyttet til Ime skole, kryssproblematikken ved Ime II og dagens Marnarkryss E39/fv. 455, forklarer prosjektleder Håkon Lohne i Nye Veier.

Rundkjøring i sørenden av tilførselsveien foreslås plassert på sørsiden av Langåsen. Den er justert noe mot nordvest og helt inntil åsen, for å kunne frigi mest mulig areal mellom veianlegget og Ime skole, skriver Nye Veier.

Ifølge Nye Veier har de til kommunen levert fra seg en omfattende dokumentasjon på arbeidet som er utført.

- Foruten reguleringsplankart, bestemmelser og planbeskrivelse, har vi også lagt ved fagrapporter innenfor vei og anlegg, støy, luft og trafikksikkerhet, sier prosjektleder Håkon Lohne i Nye Veier.

Nye Veier anbefaler at innsendt planforslag blir lagt ut til offentlig ettersyn. Målet er at forslag til detaljregulering legges ut offentlig ettersyn i midten av mars. Planlagt anleggsstart på denne strekningen er høsten 2020, melder Nye Veier.

Hele strekningen fra Døle bru til Mandalselva, inkludert tilførselsveien ned til Ime, er planlagt åpnet for trafikk før årsskiftet 2021/-22.