E134 Damåsen-Saggrenda

Foto: Kjell WoldLengst øst i prosjektet går den nye firefeltsveien inn i den to kilometer lange Kongsbergtunnelen. Foto: Kjell WoldDen nye veien krysser Lågen over den nye Kongsberg bru ved Teknologiparken, før veien går videre inn i Svartåstunnelen. Foto: Kjell WoldDet er Veidekke som har bygget strekningen Damåsen – Tislegård. Foto: Kjell WoldDet er arbeidsfellesskapet Metrostav, NRC Group og Bertelsen & Garpestad, som har bygget den 4,7 kilometer lange strekningen mellom Trollerudmoen og Saggrenda. Foto: Kjell WoldProsjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen.Den nye Kongsbergtunnelen kommer ut ved Tislegård, kort vei fra Kongsberg sentrum. Foto: Kjell WoldFoto: Kjell WoldFoto: Kjell Wold

4,5-milliardersprosjektet E34 Damåsen-Saggrenda er endelig klart for åpning, fem år etter anleggsstart.

Fakta

Sted: Øvre Eiker og Kongsberg kommuner

Prosjekttype: 13,2 kilometer vei, inklusive 4,5 kilometer tunnel og 14 bruer

Prosjektkostnad: 4,5 milliarder 2018-kroner

Byggherre: Statens vegvesen

Hovedentreprenører: Veidekke Entreprenør, Implenia Norge og arbeidsfellesskapet Metrostav, NRC Group (tidligere HAG Anlegg) og Bertelsen & Garpestad

Hovedentreprenør elektro/SRO: Arbeidsfellesskapet ABB/Nettpartner Drift

Rådgivere: Reguleringsplan: Rambøll Norge l Hovedkonsulent Damåsen – Trollerudmoen: Norconsult l Hovedkonsulent Trollerudmoen – Saggrenda: Multiconsult l Elektro/SRO: Ing. Rasmussen & Strand l Overvåking av vannkvalitet: Rambøll Norge l Rystelsesmåling/setningsmåling: HR Prosjekt

Underentreprenører og leverandører: Steen & Lund l Pretec l  Kongsberg Entreprenør l Kongsberg Ferdigbetong l Talgø MøreRoyal l Austin Norge l Maxbo Teknikk l ATA Hill & Smith l Ølen Betong l Moss Entreprenør l Kranproffen l Stangeland Maskin l YIT Asfalt (Peab Asfalt fra 1. april)

3. juli vil samferdselsminister Knut Arild Hareide stå for den offisielle åpningen av 13,2 kilometer ny E134 gjennom Kongsberg. Etter fem år med anleggsarbeid er det kun små utbedringer som gjenstår før snora kan klippes og trafikk settes på hele den nye E134-strekningen mellom Damåsen og Saggrenda.

Skulle åpnet i fjor

Veiprosjektet skulle som kjent vært åpnet for trafikk i november i fjor, men forsinkede anleggsarbeider gjorde at Vegvesenet måtte utsette åpningen med over sju måneder. Prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen, sier til Byggeindustrien at han gjerne skulle vært foruten forsinkelsen, men få dager før veiåpning er han mest opptatt av å snakke om at byggherre, entreprenører og prosjekterende sammen har levert et stort veianlegg i tettbygd område, som det er grunn til å være stolte av.

– Prosjektet har utfordret mange sider ved meg og min organisasjon, og det har også vært utfordrende for både de prosjekterende og ikke minst for entreprenørene. Det har vært et krevende prosjekt på flere måter, men resultatet og kvaliteten fremstår som veldig bra, oppsummerer Hedalen.

Krevende nabo

Samlet omfatter prosjektet byggingen av 13,2 kilometer fire-, tre- og tofelts E134 fra Damåsen i Øvre Eiker kommune til Saggrenda i Kongsberg kommune. Cirka 4,5 kilometer av veistrekningen går i til sammen fire tunneler - to toløpstunneler på to og 1,5 kilometer og to kortere ettløpstunneler. Det er også bygget 14 bruer med Saggrenda bru på 312 meter og Kongsberg bru på 172 meter som de to største brukonstruksjonene. 4,5-milliardersprosjektet har i tillegg omfattet 15 kilometer med lokalveier.

Tom Hedalen mener hovedutfordringen i prosjektet har vært å bygge et så stort veianlegg over så lang tid i et område som skal «leve» også under anleggsperioden.

– Vi har bygget ny vei gjennom et område med veldig mye folk og trafikk. For mange har vi nok vært en krevende nabo fordi har drevet med en aktivitet som både har støyet, støvet og ristet, men i ettertid tror jeg hoveddelen synes dette har gått veldig bra, fastslår Hedalen.

Ingeniørmessige høydepunkter

Vegvesenets prosjektleder mener veianlegget ikke har vært det mest kompliserte byggeteknisk, men Hedalen trekker frem tre elementer som han beskriver som prosjektets ingeniørmessige høydepunkter.

– Saggrenda bru er et høydepunkt i prosjektet. Det samme er byggingen av plassbygde kulverter som er trukket inn under jernbanen. I tillegg vil jeg trekke frem pressing av et stort overvannrør under E134 og gjennom en morene, som en litt spesiell hendelse som utfordret oss i måten vi tenker og jobber på, sier Hedalen.

– Vi skal heller ikke glemme at det er komplekst og utfordrende å bygge helt ny vei i tettbygdstrøk med veldig mye eksisterende infrastruktur både under og over bakken, tilføyer han.

Delte veianlegget i tre

Statens vegvesen valgte som kjent å dele veianlegget mellom Damåsen – Saggrenda opp i tre enhetspriskontrakter. Da kontraktene med hovedentreprenørene Veidekke Entreprenør, Implenia Norge og arbeidsfellesskapet Metrostav, NRC Group (tidligere HAG Anlegg) og Bertelsen & Garpestad ble inngått i 2015/2016, hadde de en verdi på mellom 650 millioner og en milliard kroner eksklusive moms. I tillegg kommer arbeidsfellesskapet ABB/Nettpartner Drift sin kontrakt på elektro- og SRO-arbeider på 150 millioner kroner eksklusive moms.

På rådgiversiden valgte Statens vegvesen å dele prosjektet opp i to hovedkontrakter. Norconsult har vært hovedkonsulent for strekningen Damåsen – Trollerudmoen, og Multiconsult for strekningen Trollerudmoen – Saggrenda.

Hadde valgt en annen kontraktsstrategi i dag

Tom Hedalen mener oppdelingen av veibyggingen i tre enhetspriskontrakter var riktig da kontraktsvurderingene ble gjort i 2011/2012. Han er imidlertid helt sikker på at prosjektet hadde blitt gjennomført med en annen kontraktsstrategi hvis det hadde blitt gjennomført i dag.

– Det har skjedd veldig mye ny tenkning på dette området etter at vi startet planleggingen av prosjektet for 10 år siden. Den gangen var enhetspriskontrakten nærmest hellig, og derfor kjørte vi enhetspriskontrakter gjennomgående i hele prosjektet. Jeg er veldig sikker på at vi ikke hadde gjort det i dag, sier Hedalen.

– Dette er med andre ord et prosjekt hvor dere i dag hadde valgt en modell som i større grad hadde utnyttet entreprenørkompetansen i planleggingen av prosjektet?

– Ja, jeg tenker at dette kunne vært en total/samspillsentreprise der man i større grad kunne spilt på kompetansen til entreprenør. Vi er en lærende organisasjon, og dette er lærdom vi tar med oss inn i prosjektene som kommer fremover, sier Hedalen.

Damåsen – Tislegård

Allerede i oktober 2018 satte Statens vegvesen trafikk på de to første kilometerne av ny E134 mellom Damåsen og Saggrenda. Delåpningen var en del av Veidekkes cirka fem kilometer lange delstrekning mellom Damåsen og Tislegård. Hele denne strekningen er bygget som firefeltsvei med den to kilometer lange Kongsbergtunnelen, som hovedelementet i kontrakten. Kontrakten har også omfattet byggingen av en kilometer ny fylkesvei 286 og parkeringsplass ved Diseplass, samt de tre bruene Damåsen, Diseplass og Majorplassen. Sistnevnt er en overgangsbru i tre med et spenne på 71 meter. Veidekkes kontrakt ble inngått i 2015 og hadde en verdi på 727 millioner eksklusive moms.

Myntbrua – Trollerudmoen

Implenia Norge har bygget 4,8 kilometer ny firefeltsvei gjennom Kongsberg fra Myntbrua og sørover til Trollerudmoen. Kontrakten har omfattet den 1500 meter lange Svartåstunnelen og cirka 100 meter av Kongsbergtunnelen, som Veidekke hadde hovedansvaret for. I tillegg har Implenia bygget 172 meter lange Kongsberg bru over Lågen, og noen mindre bruer.

Da Statens vegvesen inngikk kontrakten med Implenia i 2016, hadde den en verdi på 981 millioner kroner eksklusive moms. Det er med andre ord den største kontrakten i prosjektet og ifølge Tom Hedalen også den desidert mest komplekse av de tre hovedentreprisene. Hedalen peker på at Implenia-kontrakten har pågått tett opptil bebyggelse, arbeidsplasser og trafikkerte veier. Kontrakten har også omfattet mye omlegging av offentlig og privat infrastruktur. I tillegg kommer tunneldriving med til dels lav overdekning og ikke minst har Implenia utført en del arbeider tett på jernbanen.

– Implenia-kontrakten skiller seg ut når det kommer til kompleksitet, fastslår Hedalen.

Størst og mest kompleks

Den tredje og siste delstrekningen mellom Trollerudmoen og Saggrenda, er utført av arbeidsfellesskapet Metrostav, NRC Group og Bertelsen & Garpestad. Kontrakten, som ved inngåelse hadde en verdi på 644 millioner kroner eksklusive moms, har omfattet byggingen av 4,7 kilometer ny E134, inklusive ettløps-tunnelene Moanetunnelen på cirka 300 meter og Vollåstunnelen på cirka 400 meter. Arbeidsfellesskapet står også bak byggingen av den 312 meter lange Saggrenda bru, som med sine karakteristiske betongbuer skiller seg litt ut blant større nybygde vei-bruer.

I grove trekk har Bertelsen & Garpestad utført grunnarbeid og bygget vei i dagen, mens NRC Group (tidligere HAG Anlegg) har utført de aller fleste betongkonstruksjonene, inklusive Saggrenda bru. Metrostav har sprengt ut tunnelene og bygget noen av betongkonstruksjonene, deriblant tunnelportalene.

Krevende sluttoppgjørforhandlinger

Tom Hedalen har aldri lagt skjul på at byggherre har hatt en del utfordringer med å lande sluttoppgjørforhandlingene med entreprenørene i prosjektet. Han har imidlertid et godt håp om at de skal komme i mål uten å bruke rettsapparatet.

– Vi nærmer oss slutten med Veidekke-kontrakten, men det er fortsatt noen uenigheter som må avklares før vi er helt i mål. Ved Implenia sin del er det fortsatt en del uenigheter, og vi starter nå en dialogfase for å se hva vi kan rydde unna. Ved kontrakten vi har med arbeidsfellesskapet Metrostav, NRC og Bertelsen & Garpestad er vi i praksis ferdig med sluttoppgjørforhandlingene, opplyser Hedalen.