Illustrasjonsfoto. Berit Roald / NTB scanpix

Dømt for å ha gravd bort gravhaug med gravemaskin

En 50-åring er i Jæren tingrett dømt til betinget fengsel i 21 dager og ilagt en bot på 15.000 kroner for å ha gravd bort et kulturminne fra egen eiendom.

Det var på vårparten i 2017 at den 50 år gamle mannen arbeidet med grøfting med gravemaskin på eiendommen sin.

Ifølge domspapirene gravde han da bort større mengder med masse fra en gravhaug som var plassert på eiendommen hans.

Vedkommende, som nektet straffeskyld, visste om kulturminnet, men trodde ifølge papirene at gravhaugen var frigitt.

«Bakgrunnen for at tiltalte gjorde dette var fordi han hadde hatt problemer med at det kunne rase ned steiner fra haugen, hvilket kunne føre til ødeleggelser av maskiner og dermed få negative økonomiske konsekvenser for tiltalte. Tiltalte hadde av sine rettsforgjengere, herunder sin far og farfar, blitt fortalt at gravhaugen var frigitt og han hadde også fra han var liten observert at også de hadde gravd i haugen», heter det i dommen fra Jæren tingrett.

Vilkår for frigivelse ikke oppfylt

Eiendommen til 50-åringen har vært i familien i generasjoner. I 1971 gikk en prosess vedrørende frigivning av gravhaugen på eiendommen.

Prosessen endte med at Stavanger museum ga dispensasjon fra fredningsbestemmelsene under visse forutsetninger, blant annet at det ble gjort faglige undersøkelser av hele haugen, både den som er på mannens eiendom og naboeiendommen.

Det var også angitt hvordan kostnadsfordelingen skulle være for en slik undersøkelse. Staten, grunneier og kommunen skulle betale en tredjedel hver.

Ifølge dommen ble en slik undersøkelse aldri foretatt, og vilkårene for frigivningen av gravhaugen ble dermed aldri oppfylt.

 «Ut fra bevisførselen er det noe uklart nøyaktig hvor mye masse tiltalte gravde ut og fjernet fra gravhaugen. Tiltalte selv anslo i sin forklaring for retten at det kunne dreie seg om omtrent 20 tonn, og rundt 7-8 kubikk. I politiavhør forklarte han imidlertid at det var snakk om rundt 20 kubikk masse som ble fjernet fra haugen», heter det i dommen.

Der kommer det frem at det er lagt fram bilder som viser at gravhaugen nærmest er delt i to.

320.000 kroner for å tilbakeføre gravminnet

Rogaland fylkeskommune var på stedet kort etter gravingen fant sted. De konkluderte med at fjerningen av gravminnet var et brudd på kulturminneloven § 3, og arkeologisk museum fattet rettevedtak hvor det ble krevd at gravminnet ble tilbakeført til opprinnelig utseende og at 50-åringen må dekke kostnadene som er beregnet til 320.000 kroner.

– Vedtaket er etter det opplyste ikke gjennomført, heter det i dommen.

50-åringen forklarte under rettssaken at han ikke hadde handlet uaktsomt i forbindelse med gravingen og pekte på informasjonen han hadde fått fra sin far og farfar.

– Retten tviler ikke på tiltaltes forklaring om at informasjonen han hadde fått fra sine rettsforgjengere at haugen var frigitt, skriver de, men legger til at det til tross for dette er rettens vurdering at vedkommende handlet klart uaktsomt da han begynte å grave uten nærmere undersøkelser.

Dømt

Mannen ble i Jæren tingrett dømt til Jæren er dømt til betinget fengsel i 21 dager og ilagt en bot på 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager.

Mannens advokat, Einar Sophus Ramsland, sier han ikke har fått diskutert dommen med sin klient foreløpig at han derfor ikke vet om vedkommende vil anke saken.

– Men det er jo ikke automatisk krav å få anket en silingssak i to instanser, og sannsynnligheten for å få i en anke til Gulating lagmannsrett i en sånn type sak, er nok liten, sier Ramsland til Byggeindustrien.