Disse prosjektene vil Nye Veier prioritere

Nye Veier fastholder prioriteringen av strekningene E6 Ranheim - Åsen, E39 Kristiansand vest - Lyngdal vest og E18 Langangen - Dørdal for utbygging.

Resterende strekninger i Nye Veiers prosjektportefølje bearbeides videre med tanke på utbygging. Målet er økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

- Vår oppgave er å bygge raskere og mer kostnadseffektivt. Vi arbeider derfor helhetlig med prosjektene fra første stund, og bygger lengre sammenhengende strekninger. Dette gir raskere og mer kostnadseffektiv utbygging. Vi baserer vår prioritering på samfunnsøkonomisk lønnsomhet, inkludert netto ringvirkninger, trafikksikkerhet og samfunnssikkerhet, sier administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Nye Veiers tredje prioritering baserer seg på Nye Veiers egne kostnadsanslag, utført etter et omfattende arbeid med å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektene.

- Vi har gjennomført nye kost-nytteberegninger på alle prosjektene. Det er dette tallunderlaget som ligger til grunn for vår prioritering nå. Samtidig får vi, gjennom dette arbeidet, bekreftet at våre tidligere prioriteringer har vært riktige, sier Dahl Hovland.

Det foregår i dag utbygging av ny E18 Tvedestrand – Arendal, ny E18 Rugtvedt - Dørdal og ny E6 Kolomoen – Moelv. Nye Veier har i oppdrag å planlegge, bygge ut, drifte og vedlikeholde en portefølje med 530 km riksvei, primært bestående av firefelts motorvei langs Norges stamveinett. Selskapet har delt utbyggingsporteføljen i fire utbyggingsområder: E6 Trøndelag, E6 Mjøsregionen, E18 Sørøst og E39 Sørvest. Disse skal planlegges og bygges ut på maksimalt 20 år. Nye Veiers oppgave er å bidra til helhetlig og sammenhengende utbygging av trafikksikre riksveier, større kostnadseffektivitet, økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet og styrking og utvidelse av bo- og arbeidsmarkedsregioner.

I Nye Veiers vedtekter heter det: «Selskapets virksomhet skal være effektiv og helhetlig planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av trafikksikre riksveier, hvor strekningene i selskapets samlede utbyggingsportefølje med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet prioriteres gjennomført foran de med lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet.»

– Gode lokale planprosesser og tidlig involvering av de som skal prosjektere og gjennomføre utbyggingsarbeidet, muliggjør raskere og mer kostnadseffektive utbygginger. Vår gjennomføringsmodell, med tidlig involvering av tekniske rådgivere og entreprenør, gir høyere nytte for samfunnet. Når vi bygger ut veier raskere, får vi i tillegg den trafikksikkerhetsmessige gevinsten tidligere, forklarer Dahl Hovland.

I samsvar med Nye Veiers vedtekter er det de prosjektene med høyest samfunnsøkonomisk lønnsomhet som prioriteres for utbygging først. I denne prioriteringen er det kun strekninger med positiv netto nytte som prioriteres.

E6 Ranheim - Åsen

Strekningen er oppdelt i to: Ranheim– Værnes (23 km) og Kvithammar–Åsen (20 km). E6 Ranheim – Åsen berører kommunene Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger. Det er utarbeidet godkjente reguleringsplaner for Ranheim–Værnes, mens kommunedelplan er godkjent for Kvithammar–Åsen. Konkurransegrunnlaget ble offentliggjort 15.12.17.

E39 Kristiansand vest – Lyngdal vest

Strekningen er delt opp i tre: Kristiansand vest – Mandal øst, Mandal øst – Mandal by og Mandalselva – Lyngdal vest. Ny E39 Kristiansand vest – Lyngdal vest er planlagt utbygd til firefelts vei med en fartsgrense på 110 km/t. Den blir 61 km lang, og vil stort sett gå i ny trase gjennom kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne, Mandal, Lindesnes og Lyngdal. Med den nye veien vil reisetiden så godt som halveres og ulykkene er forventet å bli betydelig redusert. Konkurransegrunnlaget for strekningen Mandal øst – Mandal by ble offentliggjort 15.12.17. Konkurransegrunnlag for strekning Kristiansand vest-Mandal øst vil bli offentliggjort i uke 2 i 2018.

E18 Langangen – Dørdal

Strekningen E18 Langangen – Dørdal er 35 km, berører kommunene Porsgrunn og Bamble, og inngår i en større utbygging av strekningen Langangen – Grimstad. Det pågår reguleringsarbeid på strekningen Langangen– Rugtvedt. På strekningen Rugtvedt – Dørdal, samt Kjørholt og Bamble tunneler pågår det utbygging.