Jon Karlsen presenterte Digitalt veikart 2.0 på Det norske byggemøtet tirsdag.

Digitalt veikart 2.0: Kommer med seks råd for digital utvikling i næringen

Tirsdag kunne prosjektleder Jon Karlsen presentere Digital veikart 2.0 for byggenæringen, og kom med seks generelle råd rundt digitalisering til lederne i byggenæringen.

For tre år siden ble Digitalt veikart 1.0 ferdigstilt i regi av Byggenæringens Landsforening (BNL). Veikartet ga en beskrivelse av anbefalinger og tiltak for digitalisering i byggenæringen.

– Skal vi komme videre med digitaliseringsarbeidet, må ledere både forstå hvorfor de skal digitalisere, hvordan de kan gripe det an i egen organisasjon, og så må vi bli enige om hvordan vi skal digitalisere sammen, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.

BNLs prosjekt Digitalt veikart 2020 ble etablert høsten 2019.

– BNL så etter hvert behovet for å videreføre arbeidet med digitalisering og gi råd til ledere i næringen, siden det er stort sett lederne i en virksomhet som setter dagsordenen, bestemmer hvilke saker som skal prioriteres, og hvilke investeringer som skal gjøres, sier Sandnes i en pressemelding.

Tidligere toppleder i Glava Jon Karlsen har ledet prosjektet Digitalt veikart 2.0.

Han peker på at digitalisering ikke er et mål i seg selv, men et verktøy for å komme dit vi ønsker. Karlsen er også opptatt av at Digital Veikart 2.0 skal bidra til å få lederne i næringen både til å forstå hvorfor det skal digitaliseres og hvordan de kan gripe det an i egen organisasjon. Han sier at om næringen skal komme videre med digitaliseringsarbeidet, må ledere både forstå hvorfor de skal digitalisere, og hvordan de kan gripe det an i egen organisasjon.

– Hensikten er å skape forståelse, eierskap og forankring til hvordan ytterligere digitalisering kan gi norsk byggenæring forretningsmessige konkurransefortrinn til beste for samfunn og bedrifter i hele verdikjeden.

I tillegg til generelle råd til bransjen og fra 19 bransjer, samt råd til byggherrer, rommer rapporten også eksempler på bruk av ny teknologi.

– Vi ser også hvordan vi best skal kunne digitalisere sammen gjennom å bli enige om hvilke standarder og fellesregistre vi må legge til grunn, sier Karlsen.

Arbeidet har resultert i en rapport som i første omgang er rettet mot lederne i små og mellomstore virksomheter i næringen. Rapporten har som mål å vise frem de viktigste funnene og håpet er at rådene i rapporten vil bidra til en mer effektiv og bærekraftig byggenæring på sikt.

– Vi snakker her egentlig snakker om en industrialisering eller effektivisering. Digitalisering muliggjør nye, bedre og mer effektive måter å arbeide på. Lederne må forstå dette og vite når verktøyene bør tas i bruk, sier Karlsen.

Rapporten ble presentert på Det norske byggemøtet tirsdag, og her er det seks rådende Karsen mener næringens ledere bør følge:

1. Ha alltid en forretningsmessig tilnærming til ny teknologi
2. Man må ha eierskap og lederskap fra toppen. Ikke overlat dette til leder IT-sjef og IT-avdeling.
3. Digitaliseringsstrategien må forankres i bedriftens strategi og forretningsplaner. Sørg for også for forankring i styret.
4. Sett klare mål for hva digitaliseringen skal gi, som kostnadskutt, salgsøkning, produktivitetsvekst, HMS og CO2-reduksjon.
5. Mobiliser og involver hele organisasjonen. Ikke gjør dette til en oppgave bare for spesialistene.
6. Ikke glem viktigheten av å endre arbeidsprosessene og forretningsmodellene. (Ikke bare digitalisere og sementere den «gamle» arbeidsmåten).

Karlsen foreslår nå at det etableres et nasjonalt råd/gruppe med representanter fra offentlige sektor og byggenæringen som kan ta eierskapet og definere et felles rammeverk for informasjonsforvaltning i byggenæringen.

– Dette har vært et veldig spennende og givende prosjekt, og som bakgrunn som toppleder har jeg også kjent på utfordringene ledere står i når det gjelder digitalisering. Jeg håper at rapporten kan komme både til nytte og inspirere, sier Karlsen.

Han mener vinnerne i næringen er de som finner måter å utnytte de nye digitale mulighetene på.

- Engasjer deg som leder. Med det kostnadsnivået vi har i Norge, er vi avhengige av å digitalisere mer, sier han.

Les hele rapporten her

F.v. Rolf Thorsen (Selvaag Bolig), Jimmy Bengtsson (Veiekke), Anders Fylling (Statsbygg), Cathrine Mørch (Sweco), Bjørnar Gulliksen (Isola), Jon Karlsen (BNL) og Svein Tore Bergestuen.