Illustrasjonsfoto

Dette mener Boligprodusentene om forenklingsforslagene i TEK10

Boligprodusentene har foretatt en foreløpig vurdering av de foreslåtte endringene knyttet til bl.a. tilgjengelighet i boliger.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt på høring et forslag om endringer i byggeteknisk forskrift (TEK10). Høringsfristen er 1. september 2014. Boligprodusentene har utarbeidet en rapport med foreløpig vurdering av de foreslåtte endringene. Foreningen vil sende et mer gjennomarbeidet høringssvar til departementet innen høringsfristen 1. september.

KMD deler endringsforslagene i tre grupper:

1. Endring av tilgjengelighetskrav i boenhet.

KMD fremmer to alternative endringsforslag for tilgjengelighetskrav i boenhet:

Alt. A: Beholde dagens tilgjengelighetskrav, men i hver bygning kan det gis unntak for 50 % av boenhetene under 50 m 2 BRA.

Alt. B: Beholde dagens tilgjengelighetskrav, men endre snusirkel fra 1,5 m til 1,4 m, og kun kreve at ett rom av hver funksjon må tilfredsstille kravet.

- Boligprodusentene anbefaler alternativ B, men støtter ikke det foreslåtte kravsnivået. Kravet til snusirkel må være 1,3 m, som tidligere signalisert av statsråd Sanner, og det må samtidig lempes på krav til fri sideplass ved dør og utvendig terskelhøyde ved inngangsdør, skriver de i vurderingen.

2. Endring av krav til uteareal og gangatkomst.

KMD foreslår at kravet om universell utforming av uteareal bare skal gjelde for felles uteareal for boligbygning med krav om heis, og ikke for felles uteareal for større boligområder. KMD forslår videre at gangatkomst til alle bygninger med boenhet skal ha maksimal stigning 1:15, mot krav om 1:20 i gjeldende TEK10 § 8-6.

- Boligprodusentene støtter ikke forslaget. Teknisk forskrift bør ikke stille detaljerte krav om universell utforming av utearealer (UUU) og gangatkomst til bygning. Tomteforholdene vil avgjøre hvor stor grad av UUU og hvor stor stigning på gangatkomst som kan oppnås i hvert enkelt tiltak. Hensynet til UUU og gangatkomst bør derfor ivaretas gjennom reguleringsplaner og som en del av byggesaksbehandlingen. Endring av stigningskrav fra 1:20 til 1:15 vil i praksis bare være en mindre lemping, skriver Boligprodusentene.

3. Øvrige endringer

Boligprodusentene støtter forslag om:

* endring av krav til utgang fra branncelle i øverste etasje i byggverk i risikoklasse 4

* endring av maksimal åpningskraft for dører fra 20 N til 30 N

Boligprodusentene støtter ikke forslag om:

* krav om personsikkerhetsruter for alle glassfelt med brystning lavere enn 0,8 m. Vi etterlyser statistikk eller fakta som forsvarer denne forskriftsskjerpelsen.

Regjeringen har ambisjoner om forenkling, fornying og forbedring. For å redusere byggekostnadene har statsråd Sanner signalisert lemping av forskriftskravene til tilgjengelighet i boliger. - Dette er prisverdig. Men Boligprodusentene finner ikke at de foreslåtte endringer er i tråd med ambisjonene om forenkling, fornying og forbedring. De foreslåtte endringene lever heller ikke opp til forventningene som statsråden skapte ved å gå så offensivt ut i media signalisere lemping av tilgjengelighetskravene i boliger, heter det i meldingen fra Boligprodusentene.

Boligprodusentene har utarbeidet en rapport med foreløpig vurdering av endringsforslagene. Rapporten kan lastes ned her