Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (fra venstre), finansminister Trygve Slagsvold Vedum, næringsminister Jan Christian Vestre og kulturminister Anette Trettebergstuen holder pressekonferanse om økonomiske tiltak knyttet til koronasituasjonen. Foto: Torstein Bøe / NTB
Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (fra venstre), finansminister Trygve Slagsvold Vedum, næringsminister Jan Christian Vestre og kulturminister Anette Trettebergstuen holder pressekonferanse om økonomiske tiltak knyttet til koronasituasjonen. Foto: Torstein Bøe / NTB

Dette er regjeringens forslag til økonomiske hjelpetiltak

Regjeringen la tirsdag fram flere tiltak for å hjelpe bedrifter og folk som blir rammet av de strenge koronatiltakene.

For bedrifter

* Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet bli forlenget, men justert. For perioden november-desember blir kravet til omsetningsfall senket fra 40 prosent i forrige periode, til 30 prosent. Maksimalt støttebeløp per bedrift/konsern blir redusert fra 20 millioner til 15 millioner kroner for tomånedersperioden. Det foreslås begrensninger på utbytte for de virksomhetene som mottar støtte. Tiltaket må godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan ESA.

* Garantiordningen for banklån til bedrifter blir gjeninnført. Staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av utbruddet av koronaviruset. Den maksimale løpetiden for garanterte lån under ordningen er seks år, inkludert eventuelle forlengelser.

* Regjeringen vil vurdere muligheten for å gjøre det enklere for kriserammede bedrifter å søke utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger.

* Det jobbes med en ny lønnsstøtteordning. Regjeringen håper å ha et forslag klart i løpet av uka.

* Det varsles tiltak for luftfarten.

For arbeidstakere – tiltak som foreslås forlenget ut februar

* Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere forlenges.

* Rett til dagpenger til ledige og permitterte forlenges, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelse.

* Perioden for AAP-mottakere som er avklart for arbeid forlenges.

* Forhøyet dagpengesats forlenges. Ordningen gir 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet.

* Særreglene med dagpenger for lærlinger forlenges.

* Ordningen med at man kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før man mister støtte forlenges. Normalt er grensen 50 prosent.

For arbeidstakere – tiltak som gjeninnføres

* Personer som har lav opptjening i 2021 får bedre dagpengeordning. Kravet til tidligere inntekt for å få dagpenger settes ned fra 1,5 G til 0,75 G siste 12 måneder, eventuelt fra 3 G til 2,25 G siste 36 måneder

* Kravet om at man må ha minst 50 prosent redusert arbeidstid for å få dagpenger lempes på, slik at man også har rett på dagpenger dersom man kun får arbeidstiden redusert med 40 prosent.

* Ordningen med dagpenger til lærlinger åpnes for nye tilfeller.

* Nav får hjemmel til å forskuttere dagpenger ved behov.

For kulturlivet, idretten og frivilligheten

* Støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer foreslås gjeninnført for perioden desember 2021 – mars 2022.

* Stimuleringsordningen for kulturarrangementer foreslås gjeninnført ut mars 2022.

* Kompensasjonsordningen for kultursektoren foreslås forlenget ut første halvår 2022. Regjeringen foreslår også å endre ordningen, slik at både arrangører og underleverandører kan søke kompensasjon for tapt omsetning. Det blir mulig å ta ut lønn, men ikke utbytte eller øke lønnen. Ordningen gjelder fra 1. november, men må godkjennes av ESA.

* Regjeringen foreslår 600 millioner kroner til tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren og midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren. Potten kan bli økt. Dekningsgraden økes til 70 prosent ved avlysning fra og med 8. desember fram til smittesituasjonen igjen tilsier at den bør justeres tilbake til 50 prosent.

* Regjeringen foreslår å sette av 1,1 milliarder kroner til støtteordninger for kultur og 600 millioner kroner til idrett og frivillighet.