John Harry Simonstad mener toppledersamlingene i BAE-Næringen SAMMEN2020 er unike i den forstand at så mange beslutningstakere i BAE-næringen er samlet på ett sted.

- Det vi leverer må også være økonomisk bærekraftig

Nelfo-representant og medlem av hovedstyret i NHO, John Harry Simonstad, peker på flere åpenbare fordeler gjennom samarbeidprosjektet BAE-Næringen SAMMEN2020 – og trekker ikke minst frem betydningen av økonomisk bærekraft.

- Bærekraft betyr fra mitt ståsted at BAE-næringen klarer å levere bygg og installasjoner med god funksjon og brukerkvaliteter, samtidig som vi når nasjonale og internasjonale miljømål. Det vi leverer må også være økonomisk bærekraftig, altså gi god avkastning for den som betaler regningen, sier Simonstad.

Som tidligere styreleder i Nelfo og medlem av hovedstyret i NHO konstaterer han at bærekraft har blitt viktige rammevilkår for store deler av næringslivet, ikke bare BAE-næringen.

Ny næringspolitikk
– Her har NHO satt i gang et viktig arbeid for å ta frem grunnlaget for ny næringspolitikk frem mot valget i 2021, legger han til.

I Nelfo er også bærekraft er strategisk satsningsområde.

– Vi ser at dette er svært viktig for medlemmene. Elektrobransjen har spennende og viktige år foran oss. Storsamfunnets behov for klima- og miljørelaterte investeringer driver etterspørselen etter elektrifisering, automatisering og digitalisering, og de private investeringene følger samme mønster, både i yrkesbygg og privatmarkedet, legger Simonstad til.

Han trekker blant annet frem hvordan smarte og energieffektive bygg er elektrobransjens største markedssegment.

– Skjerpede energiregler i byggeforskriftene og Stortingets mål om 10 TWh energisparing i eksisterende bygg driver etterspørselen. I 2019 har alle norske husstander fått AMS-målere, og nå forventes at markedet for styring av energi og effekt hos sluttbruker vil øke, motivert av privatøkonomiske besparelser, men også for å bedre utnyttelsen av kraftnettet. I den senere tiden har også energieffektivisering i bygg blitt tydelig å være Kinderegget, der vi får frigjort kraft til transport og industri, og det uten de konfliktene som ofte preger ny kraftproduksjon med naturinngrep, som for eksempel vindkraft, utdyper Simonstad.

Infrastruktur
Videre trekker han også frem infrastruktur for elektrisk transport som et annet spennende felt.

– Stortingets mål om at alle nye person- og varebiler i 2025 skal være nullutslippsbiler, påvirker elektromarkedet svært positivt. Etterspørselen etter ladestasjoner i boliger og i boligselskaper øker, og vil fortsette å vokse i takt med elbilparken. Våren 2019 har salget av ladbare biler nådd nye rekorder, og regelverk fra myndighetene sikrer rett til å installere lading hjemme i boligselskaper. I tillegg bygges det offentlige og kommersielle ladestasjoner. I tillegg skal også kollektiv og nyttetransporten i økende grad gjøres utslippsfri, sier han.

Det norske markedet for solkraft vokser kraftig både i næringssegmentet og privatmarkedet. De første bygningsbatteriene er allerede installert og elbilprodusentene markedsfører nå at elbilbatteriet kan brukes for å levere strøm tilbake til nettet.

– Bruk av batterier hos sluttbruker jevner ut strømforbruket over døgnet og forbedrer også lønnsomheten av solkraft. Det forventes at prisene på batteri vil reduseres betydelig de kommende årene, mener Simonstad, som til daglig driver Arendal El team i Arendal, Elektro Skagerrak i Risør og Elpunkt i Kristiansand.

Han peker også på at det innen elkraftnettet så viser NVEs gjennomgang av investeringsplanene at det er forventet investeringer for totalt 135 milliarder kroner innen denne sektoren de neste ti årene.

– Dette er jo også en viktig satsing for å nå våre grønne mål slik at der er energi nok alle plasser i Norge. Dette er også et viktig satsingsområde for mange av Nelfo sine bedrifter, sier han.

- Og for å realisere bærekraft må vi ha høyhastighets nettverk for elektronisk kommunikasjon, fiber, 4G og etterhvert 5G og IoT, sier han.

Unik samling
Simonstad mener toppledersamlingene i BAE-Næringen SAMMEN2020 er unike i den forstand at så mange beslutningstakere i BAE-næringen er samlet på ett sted.

– Jeg tenker at disse samlingene må brukes godt til relevante saker, som bærekraft. Men vi må også tørre å ta opp de vanskelige temaene. En sak som er svært viktig for Nelfo er hvordan få mer effektive prosjekter og lavere konfliktnivå. Det siste året har flere entreprenørorganisasjoner i Nelfo og BNL gått sammen for å kartlegge omfang og årsaker til konflikter i prosjekter. Det er gjennomført flere spørreundersøkelser og workshops, og nå er flere gode tiltak iverksatt, blant annet for å revidere de mest aktuelle kontraktstandardene og etablering av et meklingssenter, administrert av Advokatforeningen. Jeg er sikker på at denne tematikken, hvordan få mer effektive prosjekter og lavere konfliktnivå vil interessere bredt i BAE-næringen, og mitt innspill er at det blir tema for toppledersamlingen våren 2020, forteller Simonstad.