Consto vant i retten mot Nittedal kommune

Consto Anlegg Øst har fått medhold i voldgiftsretten mot Nittedal kommune om sluttoppgjør i forbindelse med bygging av Slattum pumpestasjon.

Det skriver Consto i en pressemelding denne uken.

I 2017 vant Consto Anlegg Øst oppdraget om å bygge Slattum pumpestasjon for Nittedal kommune, til en kontraktssum på 23.335.236,66 kroner, inkludert merverdiavgift.

Kontrakten omfattet arbeider knyttet til overføring av avløp til interkommunalt renseanlegg ved Lillestrøm som erstatning for lokal behandling ved kommunens tre renseanlegg langs Nitelva. Arbeidene bestod i hovedtrekk av bygningsmessige arbeider og VVS- og VA-arbeider for den nye avløpspumpestasjonen PA Slattum, med tilhørende omfattende grave- og spuntarbeider. Consto Anlegg Øst startet arbeidene i januar 2018, og overtakelse var i januar 2019.

I sin sluttoppstilling fremmet Consto krav på 50,8 millioner kroner før merverdiavgift. Kommunen aksepterte kun 25,9 millioner kroner før merverdiavgift, og Consto Anlegg Øst stevnet Nittedal kommune inn for voldgiftsretten. Ved start av retten aksepterte Nittedal kommune å betale 34,9 millioner kroner, inkludert merverdiavgift.

Kan ikke ankes

Tvisten er nå avklart i voldgiftsretten, og dom ble avsagt den 29. juni 2020. Deler av dommen er avsagt ved dissens. Her gis Consto medhold i sin kontraktsforståelse, og Nittedal kommune tapte sitt motkrav. Dette innebærer at Nittedal kommune samlet sett må betale Consto Anlegg Øst 47,4 millioner kroner, inkludert merverdiavgift, for oppdraget.

Voldgiftsdommen kan ikke ankes, og er dermed rettskraftig, heter det i meldingen fra Consto.

‒ Vi er tilfredse med å ha vunnet frem med våre krav, og vi er lettet over endelig å kunne legge denne saken bak oss, sier prosjektleder i Consto Anlegg Øst, Runar Ranheim.

‒ Dette er en viktig prinsippsak for hele anleggsbransjen. Voldgiftsdommen slår fast at byggherren har risiko for feil i tilbudsgrunnlaget, og at ulike deler av anbudsgrunnlaget lest i sammenheng skaper uklarheter. Entreprenøren har på sin side risikoen for at den enhetspris man tilbyr er tilstrekkelig for å dekke egne kostnader, påslag og andre relevante utgifter, kommenterer Consto Anlegg Østs advokat Jan Olaf Dukan.

Avdekker svakhet

Consto Anlegg Øst har krevd betaling i henhold til enhetspriser fastsatt i kontrakten med Nittedal kommune. Kommunen har ønsket å gå bort fra disse enhetsprisene ettersom det var oppgitt feilaktige mengder i post for til deponi, samt to poster for trekkrør.

Retten ga Consto Anlegg Øst medhold i at kontraktens enhetspriser skulle følges. Voldgiftsretten kom imidlertid frem til at vilkåret for å revidere avtalen i henhold til avtalelovens §36 var til stede. Dette innebærer at deponiposten ble halvert, mens avregning av trekkrørspostene ble stående, heter det i pressemeldingen fra Consto.

Kommunen mener dommen avdekker en svakhet i standardkontrakten.

‒ Consto sendte kommunen en regning på 50,8 millioner kroner. Voldgiftsretten har slått fast at regningen skal reduseres med 12,8 millioner kroner. Vi mente at beløpet skulle vært enda større, og noterer at den ene dommeren var enig med oss i det. Det hjelper oss dessverre ikke når de to andre dommerne mente noe annet. Dommen avdekker en svakhet ved standardkontrakten fordi den kan medføre klart lotteripregete resultater som følge av unnselige skrivefeil. Jeg er redd dette vil føre til en usunn jakt etter skrivefeil fra enkelte entreprenører. Dette er noe alle norske kommuner må være spesielt på vakt for. Vi har allerede gjort KS oppmerksom på svakheten, sier prosjektdirektør Terje Rønning i Nittedal kommune til Byggeindustrien.

I domsavsigelsen kommer det frem at begge parter dekker sine egne saksomkostninger, og de deler kostnadene for voldgiftsrettens vederlag og kostnader.