Byggmesterforbundets landsmøte vil ha bransjeenighet om ny lærlingeklausul.

Byggmesterforbundet etterlyser enighet om lærlinger

– Hele byggenæringen må samle seg om en skjerpet lærlingeklausul, slår Byggmesterforbundet fast etter diskusjon under landsmøtet denne helgen.

Det skriver Byggmesterforbundet i en pressemelding mandag.

Når regjeringen den 13. januar la frem sin strategi mot arbeidslivskriminalitet, var ett av de 22 tiltakene å innføre krav i regelverket for offentlige anskaffelser ved å skjerpe lærlingeklausulen. Videre er dette senere presisert ved at det skal være lærlinger i tiltaket når det er grunnlag for det, heter det i pressemeldingen.

Mens Byggmesterforbundet uttaler at de gir sin fulle tilslutning til innskjerpingen, mener de samtidig det er bekymringsverdig at næringen ikke selv står samlet om lærlingekrav.

– Det vil være et paradoks hvis næringen selv ikke kan samle seg om et regelverk som ivaretar de nødvendige hensyn når myndighetene selv erkjenner at det er nødvendig å ta grep, skriver forbundet i pressemeldingen.

Byggmesterforbundets landsmøte krever en skjerpet lærlingeklausul, og ber om at offentlig anskaffelsesregelverk endres slik at:

  1. Der det foreligger et klart behov for lærlinger i en bransje, og omfanget av behov for faglært arbeidskraft knyttet til oppdraget og kontraktens varighet tilsier det, skal det stilles krav til bruk av lærlinger.
  2. Kravet til lærlinger i leveransen skal fremkomme av konkurransegrunnlaget.
  3. Lærlingen(e) kan komme fra ethvert EU/EØS-land omfattet av en yrkesopplæring som faller innenfor lærlingeklausulens hensikt, hvor den utenlandske ordning ivaretar et utdanningsmessig formål.
  4. Side-/ underleverandør innenfor fagområder med lærlingeordning og definert lærlingebehov må også underlegges lærlingeklausulen, og derfor må disse være offentlig godkjent lærebedrift og forpliktes til å bidra med lærlinger i prosjektene.
  5. Dersom leverandøren(e) kan dokumentere at det er gjennomført hensiktsmessige tiltak for å fremskaffe lærlinger som ikke har ført frem, kan leverandøren anmode oppdragsgiver om bistand til å fremskaffe lærlinger. Dersom oppdragsgiver ikke kan bistå, bortfaller lærlingekravet.
  6. I alle utlyste konkurranser om rammeavtale for offentlig myndighet hvor det er arbeider i en bransje innenfor yrkesfag med klart behov for lærlinger, skal lærlingeklausul legges til grunn. En oversikt over inngåtte kontrakter må være offentlig tilgjengelig, slik at alle kan kontrollere at dette er leverandører som er offentlig godkjent lærlingebedrift.
  7. For å bidra til en ønsket utvikling i antall læreplasser gjennom offentlige anskaffelseskontrakter, innføres et "Følg og forklar prinsipp". Dette innebærer at dersom offentlige virksomheter ikke benytter lærlingeklausulen i relevante kontrakter, skal virksomhetens begrunnelse dokumenteres skriftlig.