Byggeskikkpris til Klepp Hus

Klepp Hus as har mottatt byggeskikkpris fra Gjesdal kommune for et leilighetsprosjekt oppført på Ålgård.

Av byggeskikkprisens statutter går det fram at Prisen skal gis til tiltakshavere/huseiere som har oppført nybygg, tilbygg/påbygg eller gjennomført rehabiliteringsarbeider som på en forbilledlig måte er tilpasset eller står i positiv kontrast til omgivende bygningsmiljø, natur- og kulturlandskap. Juryen skriver i sin begrunnelse: Boligkomplekset Straen i Rettedalen 49 i Ålgård er oppført i en moderne og funksjonalistisk stil, er tegnet av sivilarkitekt Knut Hoem. Prosjektet består av 2 lavblokker i 3 etasjer og med totalt 22 leiligheter. Foruten livsløpsstandard i alle leilighetene er det tilrettelagt for parkeringsplasser, boder, lekeplass og grøntarealer. Bygningenes karakteristiske trekk er flatt tak, fasader kledd i brunbeiset tre, store vindusflater og egne terrasser vendt mot Edlandsvatnet. Eiendommen grenser til et større forretningsbygg i nord, parkeringsanlegg i vest og mot Edlandsvatnet i sør. Med dette som utgangspunkt har arkitekten på en forbilledlig måte klart å løse den vanskelige oppgaven med å tilpasse den nye bygningsmassen til omgivelser preget av sterke kontraster. Sammen med to nyoppførte eneboliger i nærliggende område mot Edlandsvatnet, har Straenprosjektet med sitt moderne tidsuttrykk og nyskapning bidratt til å foredle de regulerte byggeområdene i strandsonen på en positiv måte. KleppHus hadde som målsetting for prosjektet å få en god tilpasning til eksisterende miljø, samtidig som den skulle markere seg i forhold til annen bebyggelse på en selvstendig måte. Det skulle skapes bygninger som tok vare på de beste kvalitetene som tomten kunne by på. Alle leiligheter er sikret utsikt til vatnet og i tillegg har en klart å nyttiggjøre seg de omsluttende utearealene på en positiv måte. En noe uheldig teknisk løsning av innkjørsel til gjesteparkeringen bidrar til å svekke helhetsinntrykket, dog har juryen forståelse for de store utfordringene som lå i tilpasningen til eksisterende parkeringsanlegg. Det er fra brukerne av leilighetene uttrykt stor tilfredshet med bomiljøet. Juryen mener at Straen-prosjektet står fram som en verdig mottaker av byggeskikkprisen. Det er juryens håp at prisen vil anspore til fortsatt satsing på god og stedstilpasset byggeskikk. Prisen består av et maleri med plakett malt av Stavangerkunstneren Kjell M. Søyland.