Byggenæringen kan og må bidra

Klimautfordringen har havnet litt i skyggen av koronapandemien de siste månedene, både ute i verden, her hjemme og innad i byggenæringen. Men arbeidet med å snu utviklingen for klimaet vårt må ikke glemmes, og ikke minst er det viktig å huske på at byggenæringen må spille en avgjørende rolle i dette arbeidet.

Mandag inviterte Bygg Arena Arendal, ved Grønn Byggallianse, inn til et møte og samtale for å diskutere nettopp byggenæringens ansvar innen dette feltet, men ikke minst for å diskutere hvilke store påvirkningsmuligheter næringens aktører har i miljøarbeidet.

Som de fleste nok har fått med seg er det slik at byggenæringen står for en forholdsmessig stor andel av klimautslippene i verden, både gjennom å realisere bygg og infrastruktur, samt å drifte disse installasjonene. Dette er bygg og infrastruktur verden selvsagt er helt avhengig av for å kunne fungere og få hverdagen til å gå i hop, men det vil dermed også i stor grad påvirke klimaet rundt oss. Det er et felles ansvar for oss alle til å være med å bidra til å snu denne utviklingen innenfor de rammene vi har, men byggenæringens aktører, og ikke minst de som kjøper inn disse tjenestene, har et spesielt stort ansvar.

For det er ikke slik at endringene kommer av seg selv. Dette vil kreve hardt arbeid og en evne og vilje til å være med å bidra til å snu utviklingen. Her har næringens aktører mange forhold å ta tak i – og de kan gjøre mye i hverdagen for å snu utviklingen. Dette kan være elementer fra de små tingene som samlet vil utgjøre en forskjell, men også de store banebrytende endringene.

Det er definitivt også slik at de som bestiller de ulike prosjektene har et særskilt ansvar. De må vite hva de bestiller og sette krav til de som skal utføre oppgavene. Byggherrene må gå i front og kreve, og da vil næringen også være i stand til å levere. De vil ikke ha noe valg.

Vi ser at mange byggherrer har vært dyktige i sin bestillerrolle. Dette gjelder både private og offentlige innkjøpere. De offentlige byggherrene har selvsagt et stort felles ansvar på vegne av oss alle. De må rett og slett ha et press på seg til å lede an i denne utviklingen. Og stiller byggherrene kravene vil næringen måtte levere - og det klarer den. Det er ikke alle aspekter ved dette som vil være lette å imøtekomme, men dette vil tvinge seg frem. Og blir miljøkravene en sentral del av selve konkurransen, vil man få aktører som stadig strekker seg lenger for å levere det som etterspørres – og det som kreves.

Vi har allerede sett mange eksempler på dette, og det er liten tvil om at næringen har gjort mye bra på kort tid. Den har vist at den er villig til å være med å dra lasset, og innen visse områder vært helt i front og ledende innen sitt felt. Næringens aktører har dermed vist at de er villige og kapable. Men dette er selvsagt et arbeid som bare så vidt er påbegynt – den store innsatsen ligger foran oss.

Og husk at det er mye som kan gjøres i og rundt det som allerede er bygget. Legges det ned en stor innsats i eksisterende bygningsmasse og infrastruktur, vil gevinstene bli store. Dette er det meget viktig å ha med seg i det videre arbeidet. Det er lett å fokusere på det som kommer, og ikke det som allerede er bygget. Det er selvsagt avgjørende å bygge de nye prosjektene våre for fremtiden, men det er minst like viktig å gjøre det vi allerede har bygget klar for å møte fremtidens krav og behov. Dette er et budskap som nå ikke må drukne i den spesielle tiden vi står midt oppe i.