Byggenæringen avgjørende for å nå klimamålene - må ta ansvar

Koronapandemien har tatt mye fokus det siste året, også på bekostning av det pågående arbeidet med å redusere klimagassutslippene. Dette betyr ikke at det ikke er gjort et arbeid innen dette feltet, og næringen vil sammen bruke 2021 til å sette et ekstra fokus på nettopp denne viktige innsatsen.

Påvirkningen på klimaet vårt stopper ikke selv om vi har en verdensomspennende pandemi gående, og som også gjør at vi i Norge befinner oss i en mer eller mindre unntakstilstand. Dette påvirker vår hverdag i stor grad, og mange andre fokusområder forsvinner eller reduseres som en følge av dette. Selv om det ikke har vist så godt igjen i den daglige debatten, gjennomføres det kontinuerlig et pågående arbeid for å redusere vårt felles klimaavtrykk, også i byggenæringen. Næringens virksomheter og organisasjoner har fortsatt arbeidet gjennom hele denne perioden, og det er nå avgjørende at dette ikke forsvinner helt fra dagsorden.

Dette er vår tids største utfordring, og dette er et område som må ha vår fulle oppmerksomhet hele tiden, om vi skal nå våre mål.

For en tid tilbake forpliktet Norge seg til Parisavtalen, som sier at man må redusere utslippene av klimagasser med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990. Samtidig er målet frem mot 2050 en reduksjon på oppimot 95 prosent. Dette er utvilsomt krevende mål å nå om vi ser på utviklingen de siste tiårene. Det kan syns umulig, men dette er likevel realistisk. Vi har heller ikke noe annet valg, skal vi klare å sikre vår felles fremtid må det gjennomføres noen grep, og vi kan ikke annet enn å sette denne typen ambisiøse mål. Uten krevende mål – ingen gevinst som er god nok i det lange løp.

Noe annet som er helt avgjørende, er det at byggenæringen også klarer å levere innen på disse punktene. Det er ingen tvil om at disse målene umulig kan nås om ikke byggenæringen er med på laget. Dette gjelder både på verdensbasis og her hjemme. Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring, og dermed etterlater den seg et betydelig klimaavtrykk. Dette må rett og slett reduseres. Dette er et krav omgivelsene vil sette på næringen, men dette er også et mål og et krav alle næringens aktører må sette på seg selv. Dette gjelder alle virksomheter innen alle virksomhetsområder.

Derfor er det selvsagt også positivt, og det skulle nesten bare mangle, at samarbeidsforumet «BAE-næringen SAMMEN2020» har satt dette teamet aller øverst for arbeidet som skjer i 2021. Dette vil løftes opp på samlinger som skal gjennomføres av forumet gjennom året, og er allerede i ferd med å kanaliseres ut til medlemmene som dekker heler verdikjeden innen bygg-, anlegg- og eiendomssektoren. Vi snakker her om en næring med mange tusen virksomheter, flere hundre tusen ansatte og en enorm verdiskapning. Klarer næringen å gjennomføre tiltak som har en effekt, både på kort, men ikke minst på noe lengre sikt, vil det ha stor betydning. Det vil vise igjen i klimaregnskapene, både for den enkelte virksomhet, men også for landet totalt sett. Vi er overbevist om at det også vil vise igjen i det økonomiske regnskapet, nokså umiddelbart. Gode klimaløsninger vil som oftest også være gode økonomiske valg – og skal næringen overleve i tiden fremover, må man rett og slett klare å være en del av den grønne omstillingen. Det må settes opp konkrete og realistiske mål både på kort og lengre sikt innad de ulike organisasjonene, og samtidig som man ser på hvor dagens utslipp er størst.

De som ikke velger å bli med i dette arbeidet vil ikke klare å vinne frem i årene fremover. De vil bli stengt ute fra markedet. Både offentlige og private byggherrer vil i tiden fremover sette stadig strengere klimakrav i sine prosjekter, og det er bare å sette i gang dette arbeidet. De som klarer å lede an i utviklingen vil også høste de største gevinstene.