Gruve 7 i Longyearbyen. Foto: Tore Meek / NTB

Gruve 7 i Longyearbyen. Foto: Tore Meek / NTB

Budsjettet: Vil ha energiplan for Longyearbyen

I forbindelse med svalbardbudsjettet ber regjeringen Longyearbyen lokalstyre utarbeide en konkret energiplan for Longyearbyen innen 2022.

Lokalstyret er bedt om å særlig vurdere muligheten for innfasing av alternative brensler i det nye varmekraftverket.

— Løsningen som gir høyest forsyningssikkerhet og samtidig legger til rette for trinnvis oppbygging av en langsiktig og fornybar energiforsyning er en kombinasjon av diesel/multifuelteknologi og fornybare energikilder, sier olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding.

Hun understreker at etableringen av nytt kraftvarmeverk skal ses i sammenheng med energieffektivisering, lokal produksjon av fornybar energi og utprøving av nye teknologier.

Hovedpremissene for planen er at innfasing av fornybar energi skal skje raskest mulig, med mål om at fornybare løsninger skal utgjøre hovedforsyningen.

— Energiforsyningen skal være i tråd med og støtte opp under Norges klimamål for 2030 og 2050. Regjeringen stiller også krav om at overgangen til ny energiløsning skal skje uten nye, større inngrep i den sårbare naturen på Svalbard, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Videre skal det settes klare og forpliktende mål for forsyningssikkerhet og leveringskvalitet, som på fastlandet. Det skal vurderes nærmere i tiden framover. Olje- og energidepartementet skal også vurdere en forenklet konsesjonsprosess for det nye energianlegget.

Videre skal det settes klare og forpliktende mål for forsyningssikkerhet og leveringskvalitet, som på fastlandet. Det skal vurderes nærmere i tiden framover. Olje- og energidepartementet skal også vurdere en forenklet konsesjonsprosess for det nye energianlegget.

Regjeringen er opptatt av at en ny energiforsyning skal være kostnadseffektiv og ha klare ansvarsforhold. Ny energiløsning skal bli finansiert gjennom energiprisene etter prinsippet om selvkost. Energiprisene skal bli mer transparente og i størst mulig grad reflektere reelle kostnader og faktisk forbruk av strøm og varme.

— Lokalstyre vil være ansvarlig for å få etablert nytt energiverk i Longyearbyen, men Staten vil sette krav om et organisatorisk og regnskapsmessig skille mellom Longyearbyen lokalstyre og et nytt foretak eller aksjeselskap med ansvar for energiproduksjon og -distribusjon i Longyearbyen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i meldingen.

Regjeringen åpner for at energiverket blir organisert som et heleid kommunalt foretak/AS eller en delt løsning der Longyearbyen lokalstyre eier et selskap sammen med en annen statlig aktør.