Bransjen og offentlige byggherrer enige om prinsipper for håndtering av koronarisiko

– Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg må ta sin del av risikoen for korona-relaterte forhold som entreprenører ikke kunne forutse da kontrakten ble underskrevet. Samtidig er det et mål å begrense bruken av koronatilpasninger til det som strengt tatt er nødvendig i nye kontrakter. 

Det kommer frem i en felles uttalelse og fra flere entreprenørorganisasjoner og de store statlige byggherrene.

Koronapandemien har skapt usikkerhet og nye utfordringer i bygg- og anleggsbransjen de siste månedene. Nå er store offentlige byggherrer som Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg enige med Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg (EBA) og Nelfo om prinsipper for hvordan de skal håndtere koronasituasjonen i offentlige bygge- og anleggsprosjekter.

Kjell Inge Davik. Foto Knut Opeide

Enigheten har tatt utgangspunkt i et omfattende arbeid ledet av professor Knut Kaasen på oppdrag fra BNL, flere offentlige byggherrer og entreprenører.

– Tjent med felles tilnærming
– Vi er alle tjent med at vi har fått plass prinsipper for hvordan vi skal plasserer den økte risikoen og normaliseresituasjonen mest mulig. Det sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen, konserndirektør, utbygging i Bane NOR, Stine Ilebrekke Undrum, byggherredirektør i Statsbygg Marius Tunstad og administrerende direktør Kari Sandberg i EBA i en felles pressemelding. EBA har vært sentrale i sluttspurten for å få enigheten i havn.

For prosjekter som er i gang reguleres forhold knyttet til korona i de inngåtte avtalene. Utfordringen med koronapandemien er hvordan partene skal prise flere forhold som kan være vanskelig å definere i nye avtaler.

– Aktørene i bransjen er vant til å håndtere usikkerhet i kontrakter. Etter at koronaen traff oss i midten av mars har det vært et sterkt behov for å regulere risikobalansen, sier Davik i Statens vegvesen.

Stine Ilebrekke Undrum. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

– Det er viktig at partene følger opp krav om utvidet gjensidig informasjonsplikt, legger Ilebrekke Undrum i Bane NOR til.

Tunstad i Statsbygg er opptatt av at det legges opp til en god bransjedialog, enten i forkant eller som en del av konkurransegjennomføringen, for å sikre at risikoene er forstått og fordelingen avklart mellom partene i den enkelte kontrakt.

Fryktet for markedet
Partene fryktet en utvikling hvor markedet ikke ville fungere med manglende konkurranse, stans i prosjekter og alt for høye priser. Det kunne også oppstå situasjoner hvor useriøse entreprenører drev risikospekulasjon, skriver partene i pressemeldingen.

– En slik situasjon ville ikke samfunnet være tjent med. Det har derfor vært svært viktig å komme fram til en modell som håndterer usikkerheten på en samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk effektiv måte i offentlige kontrakter, sier Kari Sandberg i EBA.

Utgangspunktet for enigheten er at risiko skal plasseres hos dem som er best til å håndtere den.

– I dag ligger prosjekteringsrisiko hos byggherren i utførelsesentrepriser, mens entreprenørene tar denne risikoen i totalentrepriser. Videre skal risiko som ikke kan prises ligge hos byggherren, påpeker partene

De har tatt med seg disse prinsippene for risikohåndtering inn i koronaavtalen.

– Vi har siden midten av mars fått god erfaring i hvordan vi skal håndtere smittesituasjonen, slik at vi kan prise ekstrakostnadene med dette. Samtidig ser vi nå en oppmyking av restriksjonene i Norge og resten av Europa. Koronareguleringen er styrt av det offentlige. Da er det ikke rasjonalt at næringen tar ansvar for all usikkerheten rundt dette, sier Sandberg.

– Bestemmelser i eksiterende kontrakter må løses på en akseptabel måte for partene, understreker Sandberg overfor Byggeindustrien.