Brannalarm på gården lønner seg

Brannalarmer i landbruket sparer verdier for millionbeløp. Store verdier er spart og mange husdyr er reddet i perioden 1998 til og med første kvartal 2000 som følge av FK-installerte Elotec brannvarslingsanlegg i landbruket.

Antall alarmer i landbruket er på vei opp, men det er fortsatt få alarmer i drift. Antall anlegg i prosent av alle bruk utgjør på landsbasis kun ca. 5%. For de som driver med husdyr er andelen noe høyere, men hele 90% i denne kategorien har ikke alarmanlegg, skriver felleskjøpet på sine hjemmesider. I følge en korrigering Gjensidige har sendt bygg.no er det i dag 20 000 bønder som har innstallert godkjent brannalarmanlegg. Dette utgjør 50 prosent av gardsbruk med dyr i Norge. Gjensidige har for lengst lukket ordningen med rentefri finansiering, men opprettholder ordningen med 30 prosent rabatt i forsikringspremien. I tillegg til at brannalarmene sparer liv, bidrar de også til større bevissthet for brann og brannfarer. Tre av fire sier at de er blitt mer bevisste på brannfarer etter monteringen. Denne bevisstgjøringen er i seg selv en viktig faktor for å forebygge branner. Ved brann i driftsbygningen er brannkilden i 75% av tilfellene feil i det elektriske anlegget. Brann i hovedbygningen har i halvparten av tilfellene sitt opphav i matlaging. Et viktig tiltak for å få flere til å installere alarm var Gjensidige NORs finansieringsordning, et rentefritt lån til dekning av alarmkostnadene. Dette var et svært godt tilbud som mange benyttet seg av. Nå er ordningen endret, men det er fortsatt en god ordning. Felleskjøpene ser det som meget viktig å være med å bidra til økt sikkerhet innen landbruket og har derfor spesialisert et antall selgere for å hjelpe de kundene som ønsker informasjon og veiledning. Elotec har i sin tur nå også utviklet nye og forenklede salgshjelpemidler for å underlette planleggingen og salgsgjennomføringen for de utvalgte selgerne. Til sammen burde disse tiltakene fra Fellekjøpene, Elotec og Gjensidige NOR være med på bidra større trygghet for gardbrukeren.