BNL: – Svært urovekkende

Riksrevisjonens to rapporter om innsatsen mot arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping ved offentlige anskaffelser er urovekkende.

– Nå må innsatsen forsterkes og regjeringen må få fortgang i varslede tiltak, sier administrerende direktør Jon Sandnes i BNL.

Tirsdag kom to rapporter som kommer med kraftig kritikk mot myndighetenes arbeid for å hindre sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet.

I den første rapporten kommer det frem at Arbeidstilsynets kontroller og politiets etterforskning ikke er god nok, og samarbeids- og reaksjonsmulighetene må utnyttes bedre.

– BNL har over lang tid uttrykt sterk bekymring når det gjelder utviklingen av useriøse aktører som tar over markedet. Denne rapporten bekrefter og forsterker deler av dette bildet. Riksrevisjonens funn gir støtte til BNLs kritikk gjennom flere år når det gjelder mer samordning og målretting av tiltak. Her må også næringens forslag om forenklet tilsyn fra rapporten Enkelt å være seriøs, få økt aktualitet, sier Sandnes.

BNL er enige med Riksrevisjonen at det tverrfaglige samarbeidet bør styrkes ytterligere, slik at etatenes virkemiddelapparat utnyttes best mulig.

– Regjeringen skal ha ros for etableringen av de nye arbeidskrim sentrene i de store byene, slike sentre må etableres i alle politidistrikt så snart som mulig, mener BNL-lederen.

Offentlige oppdragsgivere må etterleve regelverket ved egne anskaffelser.

BNL mener også at innkjøpskompetansen i kommuner og fylker er for dårlig. Lav innkjøpskompetanse hos de offentlige bestillerne fører til dårlige valg.

Riksrevisjonen anbefaler å styrke innsatsen for å forhindre sosial dumping ved anskaffelser i offentlig sektor og ta initiativ til et samarbeid med KS.

– Her har BNL og Fellesforbundet sammen med KS og DIFI allerede gjort et stykke arbeid ved utarbeidelsen av felles seriøsitetsbestemmelser ved offentlige innkjøp. Forslaget stiller blant annet krav til faglærte håndverkere og lærlinger i prosjektene, begrensninger i adgangen til bruk av underleverandører og pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende leverandørregister. Flere av kravene vil heve terskelen for hvilke bedrifter som kan delta i offentlige konkurranser - og det vil bidra til å utestenge useriøse aktører, sier Sandnes.

Et tett og forpliktende samarbeid mellom KS og kommunene er av avgjørende betydning for lykkes med bedre offentlige innkjøp i kommunene, avslutter Sandnes.