Administrerende direktør i BNL, Nina Solli. Foto: Moment Studio

Administrerende direktør i BNL, Nina Solli. Foto: Moment Studio

BNL etterlyser klimatidsplan i TEK

Regjeringen offentliggjorde onsdag endringer i energi-, klima,- og miljøkravene i Byggteknisk forskrift (TEK). BNL reagerer på det de mener er flere mangler ved denne revisjonen.

– Vi er mest overrasket over at regjeringen ikke kommer med en konkret tidsplan for framtidig innføring av mer omfattende og skjerpede klimakrav i TEK, sier Nina Solli, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL), i en pressemelding.

BNL mener TEK-en må brukes til å redusere klimagassutslipp ved å stille strengere klimakrav til materialer og løsninger.

– Det er allerede satt i gang mye godt arbeid hos aktørene i byggenæringen for å bidra til klimaforbedringer, skriver BNL.

– Den innsatsen næringen gjør krever forutsigbare rammebetingelser. Ellers blir det vanskelig å nå klimamålene. Mangelen på en konkret tidsplan i revidert TEK gir uforutsigbarhet i næringen, i stedet for å være et insentiv til alle aktørene i byggenæringen om å heve kompetansen om klimagassregnskap. Langsiktig forutsigbarhet er viktig slik at bedriftene i næringen kan planlegge sine investeringer. På denne måten kunne de planlagt kompetansebyggingen, slik at de har rett kompetanse når varslede klimakrav kommer, fortsetter Solli.

BNL anbefaler også at småhus omfattes av kravet om klimagassregnskap, på lik linje med boligblokker og yrkesbygg, og peker på at det ikke er innført i den reviderte TEK-en.

– En endring der regelverket gir konkrete utslippskrav ville bidratt til faktiske utslippsreduksjoner. Vi er derfor skuffet over at ikke regjeringen har tatt med dette i forskriftsendringen, sier Solli.

I forskriften står det at det skal innføres klimagassregnskap ved søknad om ferdigattest.

– BNL spilte i høringssvaret i fjor høst inn at klimagassberegninger burde benyttes allerede fra tidlig-fase, slik at man får mest mulig ut av ressursene som benyttes til å lage et klimagassregnskap, skriver foreningen.

– Det er hensiktsmessig at klimagassberegninger kan brukes aktivt fra tidlig-fase som et budsjett og at man gjennom prosjektet gjør vurderinger og kan finne forbedrede løsninger, før det endelige regnskapet rapporteres. Dette ligger ikke inne i TEK-en, noe vi mener gjør at man går glipp av konkrete muligheter til klimagassreduksjoner. I stedet for at utarbeidelse av klimagassregnskapet bidrar til læring og utvikling hos bredden av byggenæringen, blir det, slik TEK-en nå er fremlagt, mer et grunnlag for aggregert statistikk hos SSB, og verdiløst kompetansemessig verktøy for næringen, sier Solli.