- Verdiskapningen har nå passert 380 milliarder kroner – og antall ansette har passert 350.000, forteller Torger Reve ved Senter for Byggenæringen, Handelshøyskolen BI.

BAE-næringen vokser kraftig - har passert 1.100 milliarder i omsetning

På oppdrag fra BA-næringen SAMMEN2020 har BI laget en oppdatert rapport rundt «En Verdiskapende Bygg-, anlegg- og eiendomsnæring (BAE)». Rapporten viser at BAE-næringen har vokst kraftig - og har nå passert 1.100 milliarder kroner i omsetning.

Dette er en kraftig økning i løpet av de senere årene, og BAE-næringen befester sin posisjon som Norges viktigste verdiskapingsnæring etter olje og gass- og BAE-næringen er også den næringen som har høyest sysselsetting og høyest vekst i sysselsettingen i perioden 2008-2018.

- Verdiskapningen har nå passert 380 milliarder kroner – og antall ansette har passert 350.000, forteller Torger Reve ved Senter for Byggenæringen, Handelshøyskolen BI -som presenterte de nye tallene på BAE-næringen SAMMEN2020-samlingen onsdag formiddag

Selv om man tar ut utleie av eiendom er BAE-næringen fortsatt nummer to i verdiskapning, etter olje og gass. Totalt har BAE-næringen hatt en vekst i verdiskapningen på 64 prosent siden 2008.

Samtidig er antall ansatte langt høyere i bygg, anlegg og eiendom enn i noen andre næringer.

Reve peker på at BAE-næringen har vist til en solid vekst i perioden 2008-2018, til tross for mange advarsler om byggebobler.

- Men BAE-næringen kan fortsatt styrke sin produktivitet og innovasjonskraft, sier han.

Oppdatering
Den nye oversikten er en oppdatering, basert på tidligere definisjoner med noen justeringer. Arbeidet er gjennomført i samarbeid med Menon Economics – og basert på 2018-regnskapstall fra Brønnøysund - slik at tallene er så ferske som praktisk mulig.

Reve peker videre på at det er den utførende byggevirksomheten som er desidert størst innen BAE-næringen, og det er også her at veksten er høyest

- Driftsmarginene er høyest innen eiendom, men her arbeider det også mye mer kapital. Vi ser også at BAE-næringen er blitt en verdiskapende og lønnsom næring, men driftsmarginene innen anleggsvirksomheten er bekymringsfullt lave, legger Reve til.

Produktiviteten øker
Det kommer også frem at BAE-næringen har økt sin produktivitet i alle deler av verdikjeden i perioden 2008-2018.

- Men korrigerer vi for prisstigning har produktivitetsutviklingen likevel stagnert, sier Reve.

Distriksnæringen
Det har lenge vært påpekt byggenæringen er landets største distriksnæring. Dette slås nå ytterligere fast.

- BAE-næringen er Norges største distriktsnæring. Næringen har størst aktivitet i Oslo-området, men relativt sett er BAE-næringen en typisk distriktsnæring, påpeker Reve.

Mange nyetableringer og konkurser
BAE-næringen er fortsatt en næring med høy grad av nyetableringer og høy grad av bedriftsavviklinger.

- Det tyder på lave etableringsbarrierer og at konkurransen er virksom i alle deler av verdikjeden, mener Reve.

Han understreker samtidig at digitalisering gir både utfordringer og muligheter

- Fremtidsmulighetene for BAE er innen bærekraft, slår han fast.